Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Φ.421.4/4/216913/Σ.4045/2019

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3421/2005
ΦΕΚ: 2477/Β/24.06.2019

Οριστική απόλυση αντιρρησιών συνείδησης.

Φ.421.4/7/228631/Σ.6400/2019- ΦΕΚ: 3697/Β/4.10.2019:Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής καταργείται η Φ.421.4/4/216913/Σ.4045/13-062019 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Οριστική απόλυση αντιρρησιών συνείδησης» (ΦΕΚ 2477 Β΄).


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

Φ.421.4/7/228631/Σ.6400/2019

Οριστική απόλυση αντιρρησιών συνείδησης.


Φ.429.1/42/217818/Σ.4199/2019

Τροποποίηση της Φ.420/79/81978/Σ.300/ 21-12-2005 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Εναλλακτική υπηρεσία των αντιρρησιών συνείδησης» (ΦΕΚ 1854 Β΄), της Φ.429.1/5/150045/ Σ.11/04-01-2006 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ρύθμιση ορισμένων στρατολογικών θεμάτων» (ΦΕΚ 34 Β΄), της Φ.429.1/10/150128/ Σ.21/10-01-2006 απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας «Ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων ατόμων ειδικών κατηγοριών» (ΦΕΚ 61 Β΄) και της Φ.429.1/20/281813/Σ.397/11-01-2011 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ρύθμιση υποχρεώσεων των αντιρρησιών συνείδησης, που έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους» (ΦΕΚ 517 Β΄). 


Φ.421.4/3/251996/Σ.7668/2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.421.4/1/322490/Σ.1493/26.2.2021 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας «Οριστική απόλυση των οπλιτών και των εφέδρων αξιωματικών από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων» (Β’ 853). 


Φ.421.4/2/281394/Σ.2803/2024

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.421.4/1/322490/Σ.1493/26-02-2021 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας «Οριστική απόλυση των οπλιτών και των εφέδρων αξιωματικών από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων» (Β’ 853).


Φ.421.4/1/503691/Σ.4000/2017

Οριστική απόλυση από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων Επίκουρων Σημαιοφόρων και οπλιτών του Πολεμικού Ναυτικού που υπηρετούν σε πολεμικά πλοία.

Φ.421.4/1/322490/Σ.1493/2021- ΦΕΚ: 853/Β/2021 άρθρο 5 παρ. ε:Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής και με την επιφύλαξη του άρθρου 4, καταργούνται: ε) Η υπό στοιχεία Φ.421.4/1/503691/Σ.4000/23 Ιουν 2017 (Β΄2720) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας, καθώς και κάθε άλλη γενική και ειδική διάταξη, που ρυθμίζει τα ίδια θέματα με διαφορετικό τρόπο.

-Φ.421.4/1/322490/Σ.1493/2021- ΦΕΚ: 853/Β/2021 άρθρο 4:Άρθρο 4 Μεταβατικές διατάξεις Όσοι οπλίτες και πρότακτοι οπλίτες υπόχρεοι πλήρους ή μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης εννεάμηνης διάρκειας και Έφεδροι Αξιωματικοί (Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί-Έφεδροι Ανθυπολοχαγοί του Στρατού Ξηράς), υπηρετούν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης, απολύονται οριστικά από αυτές μετά τη συμπλήρωση του χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, όπως καθορίστηκε με τις προϊσχύσασες διατάξεις.


Αριθμός Φ.420/79/81978/Σ.300/2005

Αοπλη στρατιωτική υποχρέωση και εναλλακτική υπηρεσία των αντιρρησιών συνείδησης.


Φ.429.1/1/280116 /2011

Τροποποίηση της Φ.420/79/81978/Σ.300/21.12.05 απόφαση ΥΕΘΑ “Άοπλη στρατιωτική υποχρέωση και εναλλακτική υπηρεσία των αντιρρησιών συνείδησης” (ΦΕΚ 1854/29.12.05, τ. Β΄)».


Φ.429.1/15/302592/Σ.2421/2018

Τροποποίηση της Φ.429.1/5/150045/Σ.11/4.1.2006 απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας «Ρύθμιση ορισμένων στρατολογικών θεμάτων» (Β΄ 34), της Φ.429.1/10/150128/Σ.21/10.1.2006 απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας «Ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων ατόμων ειδικών κατηγοριών» (Β΄ 61) και της Φ.429.1/21/286731/Σ.3153/ 9.6.2016 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων στρατευσίμων, ανυπότακτων και οπλιτών, που έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους» (Β΄ 1798).


Φ.421.4/1/322490/Σ.1493/2021

Οριστική απόλυση των οπλιτών και των εφέδρων αξιωματικών από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων.


Φ.340/17/529026/Σ.534/2018

Τροποποίηση της αριθμ. Φ.429.1/5/150045/Σ.11/ 18-01-2006 απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας «Ρύθμιση ορισμένων στρατολογικών θεμάτων» (Β' 34).