Φ.1500/οικ.49926/2148/2016

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4337/2015

Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 4337/2015 για θέματα διαδοχικής ασφάλισης (ΑΔΑ:7ΙΞΒ465Θ1Ω-ΡΞΨ )

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΙΚΑ/Σ22/3/2016

« Καταβολή σύνταξης σε οφειλέτη – συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν.4337/2015»


Φ.10035/οικ.48223/1104/2015

Γνωστοποίηση δημοσίευσης και εφαρμογής του άρθρου 21 του ν.4337/2015 (ΦΕΚ, 129 Α΄/17-10-2015) - Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη (ΑΔΑ:Ψ7ΤΙ465Θ1Ω-ΑΞΘ )


Φ.80000/36355/1232/2015

Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 14, παράγραφοι 1-4, και του άρθρου 21 του ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129, Α΄) - Παροχή διευκρινίσεων για διατάξεις του ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115, Α΄) (ΑΔΑ:Ψ40Ι465Θ1Ω-ΑΒΟ )


Β1/οικ.27850/1387/2016

Κοινοποίηση της παρ.1 του άρθρου 17 του Νόμου 4337/2015 (ΦΕΚ 129 Α’/ 2015).(ΑΔΑ:6ΛΠΞ4653ΟΞ-8ΜΜ)


1151184/2015

Κοινοποίηση διατάξεων των νόμων 4337/2015 (ΦΕΚ Α΄129) και 4342/2015 (ΦΕΚ Α΄ 143) σχετικά με τις μισθώσεις ακίνητης περιουσίας(ΑΔΑ:7ΖΔ4Η-85Ι )


ΠΟΛ.1255/2015

Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων των άρθρων 3 και 7 του ν.4337/2015 (Φ.Ε.Κ. 129/Α΄/17.10.2015) και του άρθρου 51 του ν.4342/2015 (Φ.Ε.Κ.143/Α΄/9.11.2015), σχετικά με την επιβολή προληπτικών ή διασφαλιστικών του δημοσίου συμφέροντος μέτρων άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα (ΑΔΑ:6Ε9ΚΗ-7ΚΚ )


30/003/000/3744/2015

Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4337/2015(ΑΔΑ:ΨΠΘ4Η-59Ε )


ΙΚΑ/Σ22/4/2016

Εφαρμογή των διατάξεων των περ.1 και 3 της υποπαρ. Ε2, και της περ.3 της υποπαρ. Ε3 της παρ. Ε του άρθρου 2 του Ν.4336/2015 για θέματα συνταξιοδότησης λόγω γήρατος με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης» (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:16) (ΑΔΑ:6ΩΣΚ4691ΩΓ-ΦΚΤ) ΕΓΚ/26/2016


38113/2022

Ειδικότερα Θέματα Διαδοχικής Ασφάλισης, Αξιοποίησης Χρόνου Ασφάλισης και Απασχόλησης ΣυνταξιούχωνΑΔΑ:6ΔΗΡ46ΜΤΛΚ-ΚΔΜ


38416/2022

Ειδικότερα Θέματα Διαδοχικής Ασφάλισης, Αξιοποίησης Χρόνου Ασφάλισης και Απασχόλησης Συνταξιούχων ΑΔΑ: ΨΖΒΔ46ΜΤΛΚ-Π12