Φ1500/19412/716/2020

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4387/2016 , ΕΦΚΑ/Φ80000/οικ.58967/77/Δ29.17/2017 , Φ.80000/Δ17/οικ.46340/1034/2018 , Φ.1500/Δ17/οικ.42472/969/2019

Εφαρμογή συνδυασμού διατάξεων των άρθρων 36Α και 19 του ν. 4387/2016 στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με διαδοχική, παράλληλη ασφάλιση και παράλληλη απασχόληση

Σχετικά Έγγραφα

Φ.10043/οικ.14226/431/2017

«Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 36 παρ. 1 και 2 του ν.4387/2016 για την παράλληλη ασφάλιση»(ΑΔΑ:ΨΔΕΝ465Θ1Ω-ΠΩ1)


ΕΦΚΑ/Δ.ΕΙΣΦ.Μ/144/2017

«Παράλληλη ασφάλιση κατ’ εφαρμογή των άρθρ. 17 παρ.1 και 36 παρ.1,2,6 και 7 του Ν. 4387/16 ».(ΑΔΑ:7864465ΧΠΙ-8ΩΩ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/2017


Φ.80000/οικ.13008/561/2020

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 36Α του ν. 4387/2016 ΘΕΜΑ: περί αξιοποίησης παράλληλου χρόνου ασφάλισης καθώς και χρόνου παράλληλης απασχόλησης. ΑΔΑ: 6ΙΥΤ46ΜΤΛΚ-7ΒΚ


Σ23/1/2020

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 36Α του Ν. 4387/2016 περί αξιοποίησης παράλληλου χρόνου ασφάλισης καθώς και χρόνου παράλληλης απασχόλησης» ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 45/2020 ΑΔΑ:ΨΨΚ046ΜΑΠΣ-ΗΞΗ


Φ11321/59554/2170/2016

Εισφορές κατηγοριών αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών, οι οποίοι με το προγενέστερο του ν. 4387/2016 καθεστώς υπάγονταν στην ασφάλιση άλλων Φορέων Κύριας Ασφάλισης, πλην ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ


Φ.80000/οικ.12151/274/2018

«Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 20 του ν.4387/2016 για την απασχόληση συνταξιούχων λόγω γήρατος» (ΑΔΑ: ΩΦΦΒ465Θ1Ω-ΛΥΡ )


ΔΙΕΙΣΦΜΜ/174/350794/2017

Εισφορές Κατηγοριών Ελευθέρων Επαγγελματιών – Αυτοαπασχολούμενων οι οποίοι, με το προγενέστερο του Ν.4387/2016 καθεστώς, υπάγονταν στην ασφάλιση Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης πλην ΟΑΕΕ – ΕΤΑΑ.(ΑΔΑ:ΩΘ7Ξ465ΧΠΙ-ΒΜΩ) (ΕΓΚ/11/2017)


Φ.80000/οικ.34136/2065/2018

Εξαίρεση από την ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη των υπαγόμενων σε φορέα εκτός Ε.Φ.Κ.Α. κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 36 του ν.4387/2016.(ΑΔΑ:ΨΞ4Τ465Θ1Ω-ΥΚΓ)


Φ.80000/οικ.60298/1472/2016

Προθεσμία καταβολής, από 1.1.2017, των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων, ελευθέρων επαγγελματιών και εμμίσθων, οι οποίοι έως την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ και του ΟΓΑ.


Φ.1500/Δ17/οικ.42472/969/2019

Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 17, 19 και 36 του ν.4387/2016.(ΑΔΑ: 677Ψ465Θ1Ω-ΑΛΡ)

Ανακαλείται με την  Φ1500/19412/716/2020