ΕΦΚΑ/Σ23/7/2020

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4387/2016 , 4670/2020

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν.4387/2016, όπως αντικαταστάθηκανμε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4670/2020 περί διαδοχικής ασφάλισης ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 50/2020 ΑΔΑ: ΩΑΦΒ46ΜΑΠΣ-2ΜΕ 

Φ1500/Δ17/οικ.48704/1994/2020«Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της υπ’ αριθμ. 50/2020 Εγκυκλίου»  ΑΔΑ:ΩΙ7446ΜΤΛΚ-ΗΔΚ

Σχετικά Έγγραφα

Φ1500/19412/716/2020

Εφαρμογή συνδυασμού διατάξεων των άρθρων 36Α και 19 του ν. 4387/2016 στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με διαδοχική, παράλληλη ασφάλιση και παράλληλη απασχόληση ΑΔΑ: ΩΝΔΩ46ΜΤΛΚ-Α3Ε​

Φ1500/Δ17/40179/1709/2020«Διευκρινίσεις σχετικά με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με το υπ’ αριθμ. Φ1500/19412/716/16.09.2020 έγγραφό μας» ΑΔΑ: 6ΛΟΒ465ΧΘ7-ΚΝ0


Φ.80000/οικ.15094/581/2020

Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 27 του ν. 4670/2020 για την απασχόληση συνταξιούχων γήρατος ΑΔΑ:ΩΖ1Χ46ΜΤΛΚ-ΘΙΠ


Φ.80000/Δ17/οικ.46340/1034/2018

Παροχή οδηγιών σχετικά με την συνταξιοδότηση ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου 17 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 36 του ν. 4387/16

Ανακαλούνται με την Φ1500/19412/716/2020: 2. ...3. Το σημείο 4 της Φ.80000/Δ17/οικ.46340/1034/12-09-2018 εγκυκλίου, ως προς τον χρόνο ο οποίος θα αξιοποιηθεί με τις διατάξεις του 36Α και ο οποίος είναι μόνο ο παράλληλος χρόνος ασφάλισης του δεύτερου φορέα έως 31/12/2016 για τον οποίο έχουν καταβληθεί δύο ασφαλιστικές εισφορές. 4.Τα σημεία 5α και 5β της ίδιας ως άνω εγκυκλίου Φ.80000/Δ17/οικ.46340/1034/12-09-2018 όπου αναφέρεται ότι δίδεται προσαύξηση για τον παράλληλο και μη παράλληλο χρόνο ασφάλισης. Η προσαύξηση δίδεται μόνο για τον παράλληλο χρόνο ασφάλισης σε δύο διαφορετικούς ασφαλιστικούς φορείς ή το Δημόσιο. 


Φ1500/οικ.13016/562/2020

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4387/2016, όπως έχουν αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4670/2020 περί διαδοχικής ασφάλισης» ΑΔΑ:ΨΣΔΒ46ΜΤΛΚ-ΙΛΩ


Φ80020/οικ. 12029/Δ16/310/2020

Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 31 «Αντικατάσταση άρθρου 35 ν. 4387/2016» του ν. 4670/2020 (Α/43). ΑΔΑ:Ω0ΣΦ46ΜΤΛΚ-ΡΕ8


Φ80020/οικ.13865/Δ16.397/2020

Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 41 του ν.4670/2020 (Α΄43) «Αντικατάσταση άρθρου 76 ν.4387/2016 ΑΔΑ:Ω0ΨΘ46ΜΤΛΚ-ΩΕΧ


Φ.1500/Δ17/οικ.42472/969/2019

Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 17, 19 και 36 του ν.4387/2016.(ΑΔΑ: 677Ψ465Θ1Ω-ΑΛΡ)

Ανακαλείται με την  Φ1500/19412/716/2020

 

Φ80020/13033/336/Δ16/2020

Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 45 του ν.4670/2020 (Α΄43) με τις οποίες αντικαθίστανται οι διατάξεις του άρθρου 97 του ν.4387/2016 ΑΔΑ:9Ι5046ΜΤΛΚ-ΜΤ0


87323/2020

Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 28 του Ν.4670/2020  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18/2020 ΑΔΑ:ΡΑΞΙ465ΧΠΙ-6ΡΡ


ΕΦΚΑ/Φ80000/οικ.58967/77/Δ29.17/2017

Παροχή οδηγιών σχετικά με την συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 παρ. 2 και του άρθρου 36 παρ. 3 και 4 του ν.4387/2016 ΑΔΑ: ΨΟΚΘ465Θ1Ω-Η58

Ανακαλούνται με την Φ1500/19412/716/2020: 2. Το παράδειγμα 3 της υπ’ αριθμ. Φ.80000/58967/77/Δ27.17/29-12-2017 εγκυκλίου, ως προς την προσαύξηση που δύναται να λάβει ο ασφαλισμένος η οποία θα δοθεί μόνο για τα παράλληλα χρόνια ασφάλισης και όχι για τα μη-παράλληλα (ήτοι 1980-85 και 1988-89).