Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Φ51020/34461/2024

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 5078/2023

«Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 5078/2023 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους» ΑΔΑ:9ΛΗΘ46ΝΛΔΓ-ΗΟΔ


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : 1Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

16750 Φ80000/2024

Κοινοποίηση διατάξεων άρθρου 119 ν.5078/2023 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του ΑΔΑ:ΨΩΚΠ46ΝΛΔΓ-6ΨΟ


551084/2024

«Σύνταξη λόγω θανάτου σε προστατευόμενα δικαιοδόχα μέλη. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 119 του ν. 5078/2023 με παροχή οδηγιών.ΑΔΑ: Ψ54Ω46ΜΑΠΣ-16Ζ


49414/2024

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 193 του ν. 5078/2023. ΑΔΑ: 6Λ2346ΜΔΨΟ-8Ψ9 


79922/2024

«Προϋποθέσεις αναζήτησης των 100 ημερών ασφάλισης στην τελευταία πενταετία για τη χορήγηση μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, εφόσον δεν συμπληρώνονται κατά τα έτη 2020 ή /και 2021. Κοινοποίηση της διάταξης του άρθ. 121 του ν. 5078/2023, με παροχή οδηγιών.».  ΑΔΑ:ΡΠ4Τ46ΜΑΠΣ-2Σ5 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2/2024


Φ.80000/29286/2024

Εφαρμογή του ν. 5078/2023 (ΤΑΥΦΕ) ΑΔΑ:9ΓΤΑ46ΝΛΔΓ-ΩΔ0


οικ.638395/2024

«Συμπλήρωση οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 114 του ν. 5078/2023 περί απασχόλησης συνταξιούχων σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 7 του Ν. 3717/2008 και του άρθρου 20 του Ν. 3801/2009.»


Φ.80000/29247/2024

Θέμα: Εφαρμογή του ν. 5078/2023 (ΠΡΟΣ: Ταμείο Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων Πειραιώς) ΑΔΑ:9ΛΩΕ46ΝΛΔΓ-3ΧΒ


426839/2024

«Συμπλήρωση οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 114 του ν. 5078/2023 περί απασχόλησης συνταξιούχων λόγω γήρατος/αναπηρίας: α) κατάργηση του ελέγχου των αποδοχών/εισοδήματος εργαζόμενων/αυτοαπασχολούμενων συνταξιούχων λόγω αναπηρίας, β) αξιοποίηση του χρόνου εργασίας/αυτοαπασχόλησης


32545/2024

«Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 116, 117, 118, 155 & 156 του ν. 5078/2023 (Α΄211) - ενοποίηση των προϋποθέσεων απονομής επικουρικής σύνταξης από τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ» ΑΔΑ:61Β446ΝΛΔΓ-ΤΦΠ


399743/2024

«Ασφάλιση ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 125 ν. 5078/2023 (ΦΕΚ 211/τ.Α’/20-12-23)» ΑΔΑ:ΨΚ5Ζ46ΜΑΠΣ-9ΔΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 14/2024