Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 5078/2023

«Συμπλήρωση οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 114 του ν. 5078/2023 περί απασχόλησης συνταξιούχων λόγω γήρατος/αναπηρίας: α) κατάργηση του ελέγχου των αποδοχών/εισοδήματος εργαζόμενων/αυτοαπασχολούμενων συνταξιούχων λόγω αναπηρίας, β) αξιοποίηση του χρόνου εργασίας/αυτοαπασχόλησης

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

61423/2024

«Νέο νομικό πλαίσιο για την απασχόληση συνταξιούχων εξ ιδίου δικαιώματος (λόγω γήρατος/αναπηρίας), με την αντικατάσταση του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85). Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 114 του ν. 5078/2023 με παροχή οδηγιών.» ΑΔΑ:9Θ6Η46ΜΑΠΣ-ΧΛ9 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2024


7246/2024

«Απασχόληση συνταξιούχων, άρθρο 114 του ν. 5078/2023 – αιρετοί που λαμβάνουν αντιμισθία. Εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου» ΑΔΑ:ΨΛ0Λ46ΝΛΔΓ-Η6Υ


79922/2024

«Προϋποθέσεις αναζήτησης των 100 ημερών ασφάλισης στην τελευταία πενταετία για τη χορήγηση μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, εφόσον δεν συμπληρώνονται κατά τα έτη 2020 ή /και 2021. Κοινοποίηση της διάταξης του άρθ. 121 του ν. 5078/2023, με παροχή οδηγιών.».  ΑΔΑ:ΡΠ4Τ46ΜΑΠΣ-2Σ5 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2/2024


ΙΚΑ/TOI 652/2321/2013

Κοινοποίηση οδηγιών του ΕΤΕΑ σχετικά με την αξιοποίηση χρόνου ασφάλισης εργαζόμενων συνταξιούχων. Συμπλήρωση και τροποποίηση οδηγιών(ΕΚΥΚΛΙΟΣ 51)

ΝΣΚ/45/2021

Αν, όταν συνταξιούχοι γήρατος του Δημοσίου (συμπεριλαμβανομένου και του Α.Π.) ζητούν να απαλλαγούν από τον φόρο εισοδήματος, την εισφορά κοινωνικής αλληλεγγύης κ.λπ. λόγω αναπηρίας και εξετάζονται για πρώτη φορά από την Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή (Α.Υ.Ε.), η οποία διαπιστώνει την ανικανότητά των και καθορίζει το ποσοστό αναπηρίας των και συνεπώς πληρούνται οι ιατρικές προϋποθέσεις εξαιρέσεώς των από παρακρατήσεις/μειώσεις επί των συντάξεων των, τα οικονομικά αποτελέσματα της αναπηρίας άρχονται : α) από της χρονοημερομηνίας υποβολής της αιτήσεως των συνταξιούχων προς την Υπηρεσία, ή β) από της χρονοημερομηνίας εκδόσεως της αποφάσεως της Α.Υ.Ε., ή γ) από της πρώτης του μηνός της χρονολογίας εκδόσεως της αποφάσεως της Α.Υ.Ε., ή δ) από της χρονοημερομηνίας ενάρξεως της αναπηρίας του συνταξιούχου.(...)Το χρονικό σημείο ενάρξεως παραγωγής των οικονομικών αποτελεσμάτων στην περίπτωση του συνταξιούχου Α.Π. ανάγεται στο Φεβρουάριο του 2018 (χρόνο επελεύσεως της ιατρικής αναπηρίας).


ΙΚΑ/Γ32/7/2014

«Νέα έντυπα αιτήσεων απονομής κύριας σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου.»(ΑΔΑ: ΒΙΞΟ4691ΩΓ-Δ7Ζ)

Φ.80000/οικ.27361/860/2019

Απασχόληση συνταξιούχων λόγω γήρατος στο θέαμα-ακρόαμα ΑΔΑ: 6ΛΙΦ465Θ1Ω-ΞΚΞ


ΙΚΑ/Π51/3/568/2009

«Διάρκεια αναπηρίας ασφ/νων που αιτούνται σύνταξης λόγω γήρατος με τις ευεργετικές διατάξεις του Ν. 612/1977»


49414/2024

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 193 του ν. 5078/2023. ΑΔΑ: 6Λ2346ΜΔΨΟ-8Ψ9 


ΙΚΑ/Γ32/18/2014

Υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή αναπηρίας από 1 Ιουλίου 2014 (ΑΔΑ:673Π4691ΩΓ-ΞΔΛ)