Φ80000/οικ.50631/2077/2020

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4387/2016 , 4756/2020

Γνωστοποίηση διατάξεων άρθρων 44 και 45 του ν.4756/2020 ΑΔΑ:67Ε246ΜΤΛΚ-59Γ

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

Δ.15/Δ΄/οικ.51646 /2034/2020

Ρύθμιση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών του ΟΑΕΕ - πρώην ΤΑΠΕΑΠΙ – Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 37 του ν.4756/2020 ΑΔΑ:96ΟΓ46ΜΤΛΚ-6ΝΣ


90618/Σ29039/2021

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 44 του ν. 4778/2021 σχετικά με τη ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών-Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4756/2020 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 20/2021 ΑΔΑ:ΨΔ5446ΜΑΠΣ-ΣΑΙ


Σ50/38/355171/2021

Αύξηση σύνταξης αμφοτεροπλεύρως ορφανών τέκνων. Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 44 του Ν. 4576/2020 και της σχετικής εγκυκλίου του ΥΠΕΚΥΠ. ΑΔΑ: 9ΠΤΙ46ΜΑΠΣ-ΒΟ4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 49/2021


133068/Σ.230/2021

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 39-41 του Ν.4756/2020 (ΦΕΚ Α΄ 235) σχετικά με τη διαδικασία διασφάλισης των οφειλών για τη χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ) και Βεβαίωσης Οφειλής (ΒΟ) για την μεταβίβαση ακίνητου ή την σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ’ αυτού. ΑΔΑ:ΩΣΔ446ΜΑΠΣ-ΛΛΨ


326768/Σ103395/2020

Α. Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4756/2020 που αφορούν κοινωνικοασφαλιστικές και άλλες ρυθμίσεις. Β. Κοινοποίηση διατάξεων της υπ’ αριθμ. οικ. 49250/2712 (ΦΕΚ 5298/τ. Β’/02-12- 2020) Κ.Υ.Α.. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51/2020  ΑΔΑ: 6Ν8Χ46ΜΑΠΣ-9ΦΧ


Φ.10070/οικ.23637/977/2016

Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 44 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/12-5-2016) (ΑΔΑ:7ΔΠΖ465Θ1Ω-ΙΘ2)


497872/2021

Α. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 4821/2021 σχετικά με τη ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών - Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4756/2020. Β. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 199 του ν. 4855/2021 σχετικά με την επέκταση της ρύθμισης ασφαλιστικών εισφορών - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4756/2020.ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 61/2021


514214/2022

«Επικουρική ασφάλιση των Μηχανικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4756/2020, και απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση ( ΑΠΔ) ΔΗΜΟΣΙΟΥ »ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 34/2022 ΑΔΑ:9Φ0Ξ46ΜΑΠΣ-ΠΨΟ 


153726/2016/0092/2017

Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 12 και 16 του ν. 4387/2016.(ΑΔΑ:63ΗΕΗ-ΓΘΠ)


Ε.2203/2020

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 18, 20, 27, 41, 64 , 66, 67, 68 ΚΑΙ 80 ΤΟΥ Ν. 4756/2020 (ΦΕΚ Α΄ 235/26-11-2020)  ΑΔΑ: 69ΚΕ46ΜΠ3Ζ-ΠΡΘ