Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Γ23/4/2015

Τύπος: Έγγραφα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4281/2014

Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ/ή και στο ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ), κατόπιν εξαγοράς, του προσωπικού που υπηρετούσε σε θέσεις ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 248 του Ν. 4281/2014 και της σχετικής Υπουργικής Απόφασης.»


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΙΚΑ/Α20/251/77/2014

Αναγνώριση στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ / ή και του ΕΤΕΑ( τ. ΕΤΕΑΜ ) χρόνου απασχόλησης σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σχολικών φυλάκων, κατ’ εφαρμογή του Ν.4281/2014»EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 66 (ΑΔΑ:6Α4Α4691ΩΓ-95Ζ)


ΙΚΑ/Α20/251/48/2015

Α. Νέα τρίμηνη παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την αναγνώριση στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ / ή και του ΕΤΕΑ χρόνου απασχόλησης σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σχολικών φυλάκων – Β. Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 248 του Ν.4281/2014 και της Φ.11321/19937/1443/20-11-2014 Υπουργικής Απόφασης (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 47) (ΑΔΑ:7ΙΟΗ4691ΩΓ-ΗΤ5 )


ΙΚΑ/Α20/251/17/2015

Τρίμηνη παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την αναγνώριση στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ / ή και του ΕΤΕΑ χρόνου απασχόλησης σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σχολικών φυλάκων.(Αρ.εγκυκλίου 19)(ΑΔΑ:66ΓΚ4691ΩΓ-5ΛΚ)


ΙΚΑ/Φ09/33/2016

Εφαρμογή Ν.4281/14 περί Δηλώσεως Περιουσιακής Κατάστασης για το Διοικητικό Προσωπικό του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (έτους 2015)»(ΑΔΑ:ΩΕ2Τ4691ΩΓ-1Ο7)


ΙΚΑ/Φ09/34/2016

Εφαρμογή Ν.4281/2014 περί Δηλώσεως Περιουσιακής Κατάστασης για το Διοικητικό Προσωπικό του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (έτους 2015) (ΑΔΑ:ΩΝΟΑ4691ΩΓ-ΤΞΗ)


Φ09/162/2015

Εφαρμογή Ν.4281/14 περί Δηλώσεως Περιουσιακής Κατάστασης για το Διοικητικό Προσωπικό του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, που απασχολείται σε Ελεγκτικά – Εισπρακτικά καθήκοντα.(ΑΔΑ:6ΗΕΙ4691ΩΓ-Η55)


IKA/Φ09/138/2015

Εφαρμογή Ν. 4281/14 περί Δηλώσεως Περιουσιακής Κατάστασης για το Διοικητικό Προσωπικό του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, που απασχολείται σε Ελεγκτικά – Εισπρακτικά Καθήκοντα, για το Έτος 2014. (AΔΑ:7ΦΚ04691ΩΓ-ΕΑΟ )


ΙΚΑ/Α20/251/97/2013

ΙΚΑ/ΕΓΚ.47/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩΨ4691ΩΓ-ΝΓΓ): «Αναγνώριση στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ / ή και του ΕΤΕΑ ( τ .ETEAM ) χρόνου που αντιστοιχεί στην θητεία Βουλευτών, Υπουργών, Υφυπουργών και των Αιρετών Προέδρων    Κοινοτήτων    ,    Δημάρχων    και   Νομαρχών ,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.8 περ. β' του Ν.3863/2010 , όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 138 παρ.Ζ' του Ν.4052/2012»

ΙΚΑ/ΤΟ1/652/2354/2014

Εφαρμογή των διατάξεων διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ ΕΤΕΑ και ΝΠΙΔ-ΤΕΑ. Αρμόδια Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τον χειρισμό των συνταξιοδοτικών περιπτώσεων με τις διατάξεις διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ Ταμείων υποχρεωτικής Επαγγελματικής Ασφάλισης και το ΕΤΕΑ (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: ΑΡ.: 51)(ΑΔΑ:Ω0Β44691ΩΓ-2ΗΠ) 

222715/2014

Αναγνώριση χρόνου απασχόλησης σχολικών φυλάκων ως συντάξιμου χρόνου (ΑΔΑ:ΒΧΚΖΟΡΕΩ-Δ6Η)