Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4472/2017 , 4412/2016
ΦΕΚ: 2199/B/05.06.2020

Ορισμός των Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.ΠΕ.), ως Κεντρικών Αρχών Αγορών (Κ.Α.Α.), βάσει της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, για την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών και ειδικότερα για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (Μέτρων Ατομικής Προστασίας), για την κάλυψη αναγκών των φορέων αρμοδιότητάς τους.

Σχετικά Έγγραφα

137954/2016

Ρυθμίσεις για την παροχή Κεντρικών και Επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών προμηθειών και γενικών υπηρεσιών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.


17107/2019

Τροποποίηση της αριθμ. 137954/22.12.2016 (ΦΕΚ 4515/Β΄/30.12.2016) απόφασης με θέμα ‘‘Ρυθμίσεις για την παροχή Κεντρικών και Επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών προμηθειών και γενικών υπηρεσιών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016’’.


ΔΙΔΚ/Φ.38/2/οικ.11775/2018

Σύσταση πενταμελούς γνωμοδοτικού οργάνου στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης με αντικείμενο τη διενέργεια των διαδικασιών για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και γενικών υπηρεσιών στο πλαίσιο των συμφωνιών - πλαίσιο που συνάπτει η Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1β του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.


50025/2018

Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες .
-Ν. 4483/2017 ΦΕΚ 107/Α/31.07.2017 άρθρο 155 ,όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 παρ. α του νόμου 4566/2018,ΦΕΚ-175/Α/8.10.2018-Μεταφορά ΑμεΑ : Οι Περιφέρειες δύνανται να αναλαμβάνουν την μεταφορά των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) από τον τόπο διαμονής τους στις εγκαταστάσεις των Πιστοποιημένων Φορέων του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και αντιστρόφως.Για την οργάνωση και εκτέλεση του μεταφορικού έργου του προηγουμένου εδαφίου ισχύουν αναλογικά τα προβλεπόμενα για μαθητές ΣΜΕΑ στην κοινή υπουργική απόφαση 24001/ 14.6.2013 (Β' 1449). «, καθώς και το άρθρο 63 του ν. 4415/2016 (Α΄159)» Η χρηματοδότηση του μεταφορικού έργου θα γίνεται αποκλειστικά από ίδιους πόρους των Περιφερειών, αποκλειομένης της χρησιμοποίησης των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων που κατανέμονται στις Περιφέρειες


ΕΣ/Κλ.Τμ.4/132/2017

Καταβολή αμοιβής στους φερόμενους ως δικαιούχους . για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αντίστοιχα/(...)Εξάλλου, η προβλεπόμενη στη διάταξη του άρθρου 200 παρ. 6 του ν. 4412/2016 δυνατότητα των αρμοδίων υπηρεσιών να ζητούν πριν την πληρωμή της αμοιβής του παρέχοντος υπηρεσίες οποιοδήποτε δικαιολογητικό προβλέπεται από τη νομοθεσία αφορά σε δικαιολογητικά που συνάπτονται με τη νομιμότητα και την κανονικότητα της δαπάνης( πρβλ. πράξεις Κ.Π.Ε.Δ. στο IV Tμ. 98, 146/2016).(...)Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις νομικές σκέψεις που προηγήθηκαν, το Κλιμάκιο κρίνει τα ακόλουθα: α) Κατά το βασίμως προβαλλόμενο από την Επίτροπο πρώτο λόγο διαφωνίας, κατά παράβαση της αρχής της ειδικότητας των πιστώσεων η ελεγχόμενη δαπάνη βάρυνε τον Κ.Α.Ε. 1899.90 με τίτλο «Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά» αντί των ορθών, όπως συνομολογείται από το Πανεπιστήμιο, Κ.Α.Ε. 0412 «Αμοιβές τεχνικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία» και 0413 «Αμοιβές υγειονομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία», β) Οι σχετικές συμβάσεις έχουν το χαρακτήρα σύμβασης ανεξάρτητων υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, καθώς οι συμβαλλόμενοι με την κατάρτιση των συμβάσεων αυτών απέβλεψαν στην παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών από πρόσωπα με εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα όπως προκύπτει αφενός από τη διακήρυξη του διαγωνισμού όπου, εκτός των άλλων δικαιολογητικών συμμετοχής, απαιτείτο δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις και κατάλογος των κυριότερων υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία συνοδευόμενες από βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης συμβάσεων που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν και αφετέρου από τις αρμοδιότητες που ορίσθηκε στη σύμβαση ότι θα έχουν έκαστος (βλ. V σκέψη της παρούσας), δ) Η σύνταξη της πρόσκλησης των μελών της Επιτροπής διαγωνισμού, για τη διενέργεια αυτού στις 15.12.2016, από το Τμήμα Προμηθειών και όχι από τον Πρόεδρο της εν λόγω Επιτροπής, καθώς και η σύνταξη της από 13.3.2017 πρόσκλησης των μελών της Επιτροπής Παραλαβής των επίμαχων υπηρεσιών από το Γραμματέα και όχι από τον Πρόεδρο αυτής, συνιστά μεν πλημμέλεια της διαδικασίας βάσει του άρθρου 14 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999, ΦΕΚ Α΄ 45), η οποία, όμως, ως εκ του τυπικού της χαρακτήρα, δεν καθίσταται ουσιώδης, δοθέντος εξάλλου ότι η Επίτροπος δεν επικαλείται ότι τα μέλη των Επιτροπών δεν έλαβαν γνώση των συνεδριάσεων ούτε ότι η ως άνω πλημμέλεια είχε ως αποτέλεσμα τη μη νόμιμη σύνθεση των Επιτροπών (πρβλ. αποφ. Ε.Σ. VI Tμ. 407/2017, 2231, 2434/2015, 3057, 3569/2014).


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.1/219/2017

Καταβολή δαπανών μετακίνησης. (..)Β. Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω, το Κλιμάκιο κρίνει ότι:..α) Ως προς τον πρώτο λόγο διαφωνίας: η εντελλόμενη, με τα Α33 και Α34/2017 χρηματικά εντάλματα πληρωμής...διανυκτέρευσης είναι εν μέρει μη κανονική, για όσες μετακινήσεις πραγματοποιήθηκαν πριν τις 17.3.2016, καθόσον η έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων, οικονομικού έτους 2016, του Νοσοκομείου, με Κ.Α.Ε. 0715.01, πραγματοποιήθηκε, το πρώτον, στις 17.3.2016 (Α.Α.Υ. 194/17.3.2016).β) Ως προς το δεύτερο λόγο διαφωνίας:  Όσον αφορά τις μετακινήσεις που πραγματοποιήθηκαν με το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ .. υπηρεσιακό αυτοκίνητο, για το οποίο, προσκομίζεται η σχετική άδεια κυκλοφορίας, επισημαίνονται τα εξής: i) η 53/11.1.2016 εντολή μετακίνησης του Διοικητή του Γ.Ν. ... είναι αιτιολογημένη,...ii) οι μετακινήσεις που πραγματοποιήθηκαν, με το ως άνω υπηρεσιακό αυτοκίνητο,...είναι νόμιμες, καθόσον οι εν λόγω περιοχές βρίσκονται εντός των ορίων της διοικητικής περιφέρειας του Γ.Ν. ..., στα οποία εκτείνονται οι αρμοδιότητές....του και τα οποία ταυτίζονται με τα όρια των (πρώην) Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.ΠΕ.) Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, που, ήδη, αποτελούν την 5η Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας....Αντιθέτως, οι μετακινήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα...δεν είναι νόμιμες, καθόσον η περιοχή των Αθηνών βρίσκεται εκτός των ορίων της διοικητικής περιφέρειας του Γ.Ν. ..., iii) επιπλέον, εφόσον η οδήγηση του ως άνω υπηρεσιακού οχήματος έγινε από υπαλλήλους μη κατέχοντες οργανική θέση οδηγού (….), απαιτείτο σχετική εγκριτική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 4250/2014....καθώς και δαπάνη διανυκτέρευσης...ενώ νομίμως εντέλλεται δαπάνη διοδίων με το Χ.Ε. Α31/2017, iv) σε κάθε περίπτωση, νομίμως εντέλλεται ημερήσια αποζημίωση....Επομένως, για τις μετακινήσεις που πραγματοποιήθηκαν με υπηρεσιακό αυτοκίνητο, κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα (1.1.2016 έως 14.9.2016) εκτός των ορίων της διοικητικής περιφέρειας του Γ.Ν. ..., δεν είναι νόμιμη η εκκαθάριση δαπάνης διοδίων...γ) Ως προς τον τρίτο λόγο διαφωνίας: Όσον αφορά στις μετακινήσεις που πραγματοποιήθηκαν από το Διοικητή του Γ.Ν. ...,  δεν εντέλλεται δαπάνη διοδίων ούτε χιλιομετρική αποζημίωση, αλλά μόνον η δαπάνη που αντιστοιχεί στο αντίτιμο του εισιτηρίου του ΚΤΕΛ .


ΕΣ/ΤΜ.4/4/2019

Παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελεγκτή: ζητείται παραδεκτώς η ανάκληση της 129/2018 πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο IV Τμήμα(...)Με τα δεδομένα αυτά, το Τμήμα, μετά από νέα έρευνα της υπόθεσης, κρίνει ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος να αποστεί από όσα δέχθηκε το Κλιμάκιο με την 129/2018 πράξη του, στις ορθές σκέψεις και λεπτομερείς αιτιολογίες της οποίας εμμένοντας, αναφέρεται εκ νέου, προς αποφυγή περιττών επαναλήψεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα γενόμενα ανωτέρω δεκτά (σκέψη ΙΙΙ), με τις προδιαληφθείσες διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4025/2011 προβλέπεται, στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Χώρα για μεταρρύθμιση και αναμόρφωση του τομέα υγείας, η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος εσωτερικού ελέγχου στις δημόσιες μονάδες υγείας, ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη χρηματοοικονομική διαχείριση τους, με την εισαγωγή και υλοποίηση ισχυρότερων μηχανισμών ελέγχου των δαπανών, μέσω της παρακολούθησης σημαντικών δραστηριοτήτων, όπως προμήθειες, διαδικασίες κοστολόγησης και τιμολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών. Ένας από τους δύο βασικούς πυλώνες του εν λόγω συστήματος εσωτερικού ελέγχου είναι ο Εσωτερικός Ελεγκτής, ο οποίος διενεργεί στην πράξη τον εσωτερικό έλεγχο συντάσσοντας σχετικές εκθέσεις και ο οποίος απολαμβάνει πλήρους ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Οι λεπτομέρειες που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, καθώς επίσης και τα καθήκοντα του Εσωτερικού Ελεγκτή προβλέπονται, σύμφωνα με τις προμνησθείσες διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4025/2011 από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των μονάδων υγείας, η σύνταξη του οποίου ανατίθεται με τις ίδιες διατάξεις στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις αυτές προβλέφθηκε η υποχρέωση του εν λόγω Υπουργείου να συντάξει εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του νόμου, Ενιαίο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των μονάδων υγείας, σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά με σκοπό να ρυθμιστούν συνολικά και ενιαία τα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά θέματα των Μονάδων Υγείας. Συνεπώς, όπως ορθώς κρίθηκε με την προσβαλλόμενη πράξη, το θεσμοθετούμενο με τις ανωτέρω διατάξεις του ν. 4025/2011 σύστημα εσωτερικού ελέγχου αποσκοπεί στην παρακολούθηση της τήρησης ακριβώς αυτού του Εσωτερικού Κανονισμού και συνεπώς, η έκδοσή του αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την λειτουργία του συστήματος του εσωτερικού ελέγχου και συνακολούθως για την ανάθεση των οικείων υπηρεσιών σε ιδιώτη εσωτερικό ελεγκτή. Περαιτέρω, η ρητή και σαφής νομοθετική επιλογή να ανατεθεί αποκλειστικά στο ως άνω Υπουργείο η αρμοδιότητα για την έκδοση του Κανονισμού αυτού δικαιολογείται από την επιδίωξη του νομοθέτη να υπάρξει ενιαία ρύθμιση σε κεντρικό επίπεδο των διοικητικών, διαχειριστικών και λογιστικών θεμάτων των Μονάδων Υγείας για την αναμόρφωση του Τομέα Υγείας σε εθνικό επίπεδο, με συνέπεια να μην είναι επιτρεπτή η υποκατάσταση του Υπουργείου Υγείας στην άσκηση της ως άνω αποκλειστικής αρμοδιότητάς του προς έκδοση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Μονάδων Υγείας από άλλα διοικητικά όργανα, η δε παρέκκλιση από την ως άνω ρύθμιση δεν δύναται να δικαιολογηθεί ούτε από την καθυστέρηση άσκησης της σχετικής αρμοδιότητας εκ μέρους του Υπουργείου (πρβλ. Ελ.Συν. IV Tμ.  32/2015). Επίσης, η έκδοση από το Υπουργείο Υγείας των ΓΠΔΥ5γ/οικ129854/22.11.2011, 94064/1.10.2012 και οικ.53560/5.6.2013 εγκυκλίων (βλ. σκ. ΙV), στις οποίες αναφέρονται αναλυτικώς τα καθήκοντα των εσωτερικών ελεγκτών και προσδιορίζεται το περιεχόμενο των συμβάσεων που καλούνται τα Νοσοκομεία να συνάψουν για την ανάθεση των οικείων υπηρεσιών, δεν δύναται θεωρηθεί ως συμμόρφωση της Διοίκησης προς την υποχρέωση έκδοσης Ενιαίου Εσωτερικού Κανονισμού σύμφωνα με τη ρητή επιταγή του άρθρου 25 του ν. 4025/2011, ούτε να αναπληρώσει την παράλειψη έκδοσης του εν λόγω Εσωτερικού Κανονισμού, αφενός μεν διότι ο νομοθέτης επιβάλλει τη ρύθμιση των ανωτέρω ζητημάτων με υπουργική απόφαση, οι δε εγκύκλιοι δεν αποτελούν δεσμευτικούς κανόνες δικαίου (ΣτΕ 2787, 2077, 922/2017, 2884, 2877/2016, 4243/2014, ΔΕφΠειρ. 111/2019, ΔΕφΑθ 7/2019 κ.α.), αφετέρου δε διότι αυτές δεν έχουν το περιεχόμενο που σύμφωνα με τις προδιαληφθείσες διατάξεις του ν. 4025/2011 απαιτείται να έχει ο Ενιαίος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας, ήτοι τη ρύθμιση όλων των διοικητικών, διαχειριστικών και λογιστικών θεμάτων των Μονάδων Υγείας. Κατόπιν τούτων, όσον αφορά την ελεγχόμενη δαπάνη, δεν ήταν νόμιμη η ανάθεση των επίμαχων υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου στη φερόμενη ως δικαιούχο, δοθέντος ότι δεν είχε ακόμη εκδοθεί απόφαση του Υπουργού Υγείας σχετικώς με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των Μονάδων Υγείας, η έλλειψη δε αυτή δεν δύναται να αναπληρωθεί από τις στερούμενες δεσμευτικότητας εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες περιορίζονται στη διατύπωση αποσπασματικών οδηγιών για διάφορα ζητήματα, αλλά ούτε και από τον εγκριθέντα από το Διοικητικό Συμβούλιο του αιτούντος Εσωτερικό Κανονισμό, που συντάχθηκε από την 5η Υ.ΠΕ., λόγω αναρμοδιότητας του εν λόγω οργάνου. Συναφώς, δε, το Τμήμα επισημαίνει ότι έχουν παρέλθει ήδη οκτώ (8) περίπου έτη από την δημοσίευση του ν. 4025/2011 και εν τούτοις δεν έχει εισέτι εκδοθεί ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Μονάδων Υγείας, εκ της παραλείψεως δε αυτής αναφύονται ζητήματα, όπως το κρινόμενο, ως προς τον εσωτερικό έλεγχο των μονάδων Υγείας, τα οποία δεν δύναται πλέον να θεραπευθούν με τις κατά διαστήματα εκδοθείσες εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας. Εντούτοις, όμως, το Τμήμα, συνεκτιμώντας ότι με την ΓΠΔΥ5γ/οικ129854/22.11.2011 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τα Νοσοκομεία κλήθηκαν να εφαρμόσουν την προαναφερόμενη διάταξη του ν. 4025/2011 το ταχύτερο δυνατό και ότι στην εγκύκλιο αυτήν παρατίθενται - έως την έκδοση από το Υπουργείο Υγείας του «Εσωτερικού Κανονισμού» - αναλυτικά οι υποχρεώσεις του εσωτερικού ελεγκτή και οι λοιπές προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης, εν συνεχεία δε, τα έτη 2012 και 2013, επακολούθησαν και νέες, ομοίου περιεχομένου εγκύκλιοι στις οποίες επαναλαμβανόταν η επιτακτική υποχρέωση των Νοσοκομείων να προβούν σε ανάθεση των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου, κρίνει ότι τα αρμόδια όργανα του αιτούντος ενήργησαν χωρίς πρόθεση καταστρατήγησης των οικείων διατάξεων, αλλά σε συμμόρφωση προς τις σαφείς οδηγίες που τους απηύθυναν οι εποπτεύουσες αυτά αρχές.Δέχεται την αίτηση.​


ΕΣ/Τμ.1(ΚΠΕ)82/2015

Μη νόμιμη η καταβολή ποσού Δημοτικού Βρεφοκομείου που αφορούσε στην καταβολή ποσών 4.362,18 και 6.682,75 ευρώ, αντίστοιχα, σε  σαράντα ένα (41) υπαλλήλους του ως άνω Νομικού Προσώπου, ως ειδική αποζημίωση λόγω υπερωριακής απασχόλησης τους κατά την προπαρασκευή, διεξαγωγή, συγκέντρωση, μετάδοση και έκδοση αποτελεσμάτων των εκλογών της 18ης  και 25ης Μαΐου 2014 για την ανάδειξη των αιρετών αρχών των Δήμων και Περιφερειών, καθώς και των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις νομικές σκέψεις που προηγήθηκαν, μη νομίμως εκκαθαρίστηκαν οι εντελλόμενες δαπάνες για παρεχόμενη υπερωριακή εργασία των ως άνω υπαλλήλων του Δ.Β.Α.. Και τούτο δε προεχόντως διότι, όπως βασίμως προβάλλει η Επίτροπος, ουδόλως προβλέπεται από την κείμενη  εκλογική νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής, σύμφωνα με τα ανωτέρω, εκδοθείσες κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, η απασχόληση υπαλλήλων των Δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου στα ειδικά εκλογικά συνεργεία για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των ευρωβουλευτικών, δημοτικών και περιφερειακών εκλογών. Εξάλλου, η 267159/2.7.2014 απόφαση του Δημάρχου με την οποία ορίστηκαν ονομαστικά, μεταξύ άλλων, οι σαράντα ένα (41) υπάλληλοι του Δ.Β.Α., που συγκρότησαν τα ειδικά συνεργεία των επίμαχων εκλογικών εργασιών και η οποία αποτελεί σώρευση πολλών ατομικών διοικητικών πράξεων σε ένα ενιαίο κείμενο, δεν δύναται να αναπτύξει τα έννομα αποτελέσματά της σε χρόνο προγενέστερο της έκδοσής της, σύμφωνα με την γενική αρχή του διοικητικού δικαίου περί μη αναδρομικής ισχύος των διοικητικών πράξεων. Συνακόλουθα δε, μη νομίμως οι εντελλόμενες δαπάνες βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δ.Β.Α., αφού σύμφωνα με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών 19543/15.5.2014, οι δαπάνες  που αφορούν στην καταβολή εκλογικής αποζημίωσης του εν λόγω προσωπικού βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών (Κ.Α.Ε. 5262 του Ειδικού Φορέα 07-130), οικονομικού έτους 2014, ενώ, ο Δήμος όπως προκύπτει από το 410248/21.10.2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και το ΝοΩΩΒ9114 σχετικό Γραμμάτιο Είσπραξης, έλαβε ήδη, επιχορήγηση για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους του, ποσού ύψους 297.928,00 ευρώ.