ΓΓΑΔΔΤ 358/9388/2022

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4795/2021 , 4622/2019 , 4412/2016
ΦΕΚ: 3093/Β/17.06.2022

Πρόσθετες προϋποθέσεις, υποχρεώσεις και κωλύματα για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την υποστήριξη των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) ή την άσκηση της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου, όταν δεν υφίσταται Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με τις παρ. 4 και 6 του άρθρου 9 του ν. 4795/2021.

Σχετικά Έγγραφα

1030/12/2022

Κανονισμός Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε) της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και εξουσιοδότηση του Προέδρου της Ε.Ε.Τ.Τ. για την έκδοση εντολών ελέγχου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρο 17 του Κανονισμού Λειτουργίας της Μ.Ε.Ε.


οικ.36804/2022

Προϋποθέσεις και κριτήρια σύστασης των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου στους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Μέρους Α΄ του ν. 4795/2021 (Α΄ 62). Οργάνωση, στελέχωση και αρμοδιότητες Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου.


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/195/οικ.693/2022

Ν. 4795/2021 «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση» - Σύμβουλος Ακεραιότητας ΑΔΑ:95Α546ΜΤΛ6-Γ3Κ


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/169/οικ.14175/2021

Διατάξεις του ν. 4795/2021 (Α΄ 62) «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση ΑΔΑ: ΨΑ8246ΜΠ3Ζ-ΗΗΘ


ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/34/3041/2022

Υποχρέωση λήψης του πιστοποιητικού ελεγκτικής επάρκειας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. από τους Προϊσταμένους και τους υπαλλήλους των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου του δημόσιου τομέα, βάσει του άρθρου 9 του ν. 4795/2021 (Α΄62) ΑΔΑ:Ψ1Ν846ΜΤΛ6-ΒΑΛ


2523 ΕΞ 2021

Προσδιορισμός της δομής, των αρμοδιοτήτων και του χρόνου έναρξης λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).


38151 ΕΞ 2021

Κανονισμός Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης .


ΠΟΛ 1008/2009

Μεταβίβαση μετοχών κυπριακής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (limited liability company) από ημεδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

115223/2021

Σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 4622/2019.


12158/2021

Διαπίστωση σύστασης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).