Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ MYDOCMAN

Τύπος: Έγγραφα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΥDOCMAN

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΩΝ_ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΩΝ_ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019


87370/2016

ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ και ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑμΕΑ.(ΑΔΑ:77ΘΛ4653ΠΣ-4ΥΥ)


Ε.2183/2020

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ, ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19, ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ Ή ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΔΑ:ΨΒΦΔ46ΜΠ3Ζ-ΙΕΖ


ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ..ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΝΕΟΣ ΟΕ ΒΑΣΗ ΤΗΣ 30105/2021 - ΦΕΚ: 2156/Β/25.6.2021 Η ΟΠΟΙΑ 


Ε. 2115/2020

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡ. 53 & 54β ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 72 ΤΟΥ ν.4174/2013 (Α΄ 170), ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ν.4701/2020 (Α΄128), ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΟΣΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΤΟ 2013, ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2019, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΔΑ: ΨΛ6146ΜΠ3Ζ-3ΟΑ


ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜ.ΦΟΡΕΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν.4412/2016-IN HAUSE ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ


Ε.2219/2021

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΗ Ή ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ν.δ. 1297/1972 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, ΟΤΑΝ Η ΑΞΙΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΑΔΑ:Ω2ΘΖ46ΜΠ3Ζ-ΤΜΓ


Ε.2100/2021

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 27 ΤΟΥ ν.4172/2013 (Α' 167) ΑΔΑ: 6ΝΒ146ΜΠ3Ζ-ΒΥΓ


ΦΕΚ 186/Β/2020

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έτους 2018. ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017 (άρθρο 19 παρ. 1 εδάφ. ιβ του ν. 2472/1997) 


Ε. 2085/2020

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΤΟΥ ν.2515/1997, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ν.4601/2019.ΑΔΑ:6Ε9Υ46ΜΠ3Ζ-ΣΓΠ