Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΙΚΑ/Σ78/10/2014

Τύπος: Έγγραφα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4151/2013

Απασχόληση συνταξιούχων. 1. Κοινοποίηση οδηγιών του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 14 του άρθρου 8 του Ν. 2592/1998 περί ταυτόχρονης λήψης μισθού και σύνταξης μετά την ισχύ του Ν. 4151/2013. 2. Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 16 του Ν.3863/2010 όπως ισχύει, καθώς και του άρθρου 8 παρ. 14 του Ν. 2592/98.(ΑΔΑ: ΒΙΥΞ4691ΩΓ-5ΦΑ)


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

Φ.80000/οικ.25651/877/2013

ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή διατάξεων της παρ. 14 του άρθρου 8 του ν.2592/1998 περί ταυτόχρονης λήψης μισθού και σύνταξης μετά την ισχύ του ν.4151/2013»

ΝΣΚ/142/2017

Υπόλοιπα αδρανών λογαριασμών. Αναστολή προθεσμίας υποβολής δήλωσης άρθρου 8 ν. 4151/2013.
Κατάσταση : Αποδεκτή. Η εκ του άρθρου 8 του ν. 4151/2013 υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων να καταθέτουν τα υπόλοιπα των αδρανών λογαριασμών τους στην Τράπεζα της Ελλάδος, αφορά τους λογαριασμούς που είχαν ήδη καταστεί αδρανείς έως και την 17.7.2015, λόγω της συμπλήρωσης της προθεσμίας του άρθρου 7 ν. 4151/2013, δεδομένου ότι αυτοί δεν επηρεάζονται από την αναστολή της προθεσμίας του άρθρου 4 του ν. 4350/2015, με τον οποίο κυρώθηκε και απέκτησε ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Π.Ν.Π. της 18.7.2015 (Α' 84/18.7.2015) (ομοφ.)


ΝΣΚ/109/2023

Δυνατότητα εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 4 παρ.10α του ν. 4151/2013 στην περίπτωση παραιτηθέντος υπαλλήλου, ο οποίος υπέβαλε σχετικό αίτημα, ισχυριζόμενος ότι η παραίτησή του ήταν προϊόν πλάνης.(....)Η διάταξη του άρθρου 4 παρ.10α του ν. 4151/2013 στερείται πεδίου εφαρμογής στην περίπτωση του εν λόγω τέως υπαλλήλου Καταστήματος Κράτησης (ομόφωνα).


2/95230/0004/2013

1) Κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ. (Ν. 4151/2013), 2) Κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Εμπειρογνωμόνων (Ν. 4151/2013), 3) Θητεία Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ. (Ν. 4151/2013).


ΝΣΚ/52/2023

Ερωτάται εάν, με βάση δεδομένο πραγματικό είναι δυνατόν να επανέλθει στην υπηρεσία κατά τις διατάξεις του ν. 4151/2013, ο παραιτηθείς υπάλληλος Μ.Ν., ο οποίος υπέβαλε σχετικό αίτημα, επικαλούμενος συνταξιοδοτική πλάνη.(...)Είναι δυνατή η επάνοδος του παραιτηθέντος υπαλλήλου Μ.Ν. στην υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.10 του ν. 4151/2013, λόγω πλάνης του, ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις της συνταξιοδότησής του (ομόφωνα)


ΙΚΑ/Σ78/13/2013

Νέες κατηγορίες εργαζόμενων συνταξιούχων που εξαιρούνται  από τις επιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 16 του Ν. 3863/2010.  Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρ. 42 του Ν. 3996/2011 περί  απασχόλησης συνταξιούχων. Τροποποίηση του άρθρου 63 του Ν.  2676/ 1999, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με  το άρθρο 16 του  Ν. 3863/2010 .ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 35 

Φ.80000/οικ.1492/25/2013

ΘΕΜΑ : «Απασχόληση συνταξιούχων - Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν.3863/2010 ως προς την έναρξη ισχύος του εν λόγω άρθρου»

ΙΚΑ/Σ70/41/2011

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων – Τροποποίηση των διατάξεων της περ. γ΄της παρ. 3 του άρθρου 38 του Ν. 3863/2010–Κοινοποίηση της παρ. 2 α΄του άρθρου 37 του Ν. 3996/2011.»ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ: 62

ΠΟΛ 1115/2013

Α)ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΡΟΝΟΜΟΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ Η ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ β) ΑΜΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΓΕΙΣΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡ. 2 ΚΑΙ 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 33 ΤΟΥ Ν.4151/2013


157363/0092/2010

Οδηγίες για την εφαρμογή των άρθρων 8, 10 και 14 του ν. 3865/2010, «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις», που αφορούν θέματα συνταξιοδότησης επιζώντων συζύγων, απασχόληση συνταξιούχων και συνταξιοδότησης αιρετών οργάνων, αντίστοιχα.