ΥΠ.ΕΣ/19458/2021

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 3852/2010

Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους - Γ΄ Κατανομή έτους 2021. ΑΔΑ:ΨΜΡΝ46ΜΠ3Ζ-ΤΥΡ ΕΞ

Σχετικά Έγγραφα

ΥΠ.ΕΣ/13303/2021

Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους - Β΄ Κατανομή έτους 2021 ΑΔΑ: 6Χ5Ι46ΜΤΛ6-4ΕΙ


ΥΠ.ΕΣ/6986/2021

Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους - Α΄ Κατανομή έτους 2021 ΑΔΑ: 9ΖΦ746ΜΤΛ6-ΖΒ7 


2507/2015

Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2015 στις
Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Α’ Κατανομή έτους 2015.

ΥΠ.ΕΣ/8785/2020

Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους - Β΄ Κατανομή έτους 2020.


ΥΠ.ΕΣ/15219/2020

Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους - Γ΄ Κατανομή έτους 2020.


ΥΠ.ΕΣ/56124/2020

Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους - Θ΄ Κατανομή έτους 2020. 


Αριθμ. Πρωτ. 41712/2015

ΘΕΜΑ: Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2015 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Ι’ Κατανομή έτους 2015.


21518/2020

Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους - Δ΄ Κατανομή έτους 2020. 


ΥΠ.ΕΣ/4941/2019

Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους - A΄ Κατανομή έτους 2019.ΑΔΑ:96ΥΒ465ΧΘ7-Κ44


ΥΠ.ΕΣ/38965/2020

Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους - ΣΤ΄ Κατανομή έτους 2020 ΑΔΑ:ΩΙΩΨ46ΜΤΛ6-Μ48