ΥΠ/ΕΣ/23624/2020

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 3463/2006 , 4604/2019 , 3852/2010

Συμβουλευτικά Όργανα Δήμων ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 67/2020 ΑΔΑ:ΩΒΗΒ46ΜΤΛ6-8Ω0

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΥΠ.ΕΣ/69738/2021

«Μετακίνηση αιρετών των Δήμων εντός και εκτός της χώρας» ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 648/2021 ΑΔΑ:ΨΕΞΩ46ΜΤΛ6-Κ68


31653/2020

Τροποποιήσεις διατάξεων για την ελληνική ιθαγένεια βάσει του ν. 4674/2020 (Α΄ 53/11-03-2020) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 151/2020


22134/2020

Έναρξης Διακίνησης Εγγράφων μεταξύ Υπουργείου Εσωτερικών και των Εποπτευόμενων Φορέων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) «ΙΡΙΔΑ» (www.iridacloud.gov.gr) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 49/2020


ΥΠ.ΕΣ/69631/2021

«Μετονομασία δήμων, δημοτικών κοινοτήτων, οικισμών και θέσεων - Χρήση ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος - Ιστορική έδρα» ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 646/2021 ΑΔΑ:ΨΒΙ846ΜΤΛ6-Τ91


59847/2019

Ορκωμοσία αιρετών δήμων και κοινοτήτων.(ΑΔΑ:6ΨΕΡ465ΧΘ7-0ΒΓ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 89/2019


Δ1/83/2020

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4604/2019 <<Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας-Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας- Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση- Λοιπές διατάξεις>> σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2020


33282/2020

Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 163/2020 ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7


49965/2019

Κοινοποίηση νέων διατάξεων περί ιθαγένειας (ν.4604/2019 Α΄50).(ΑΔΑ:Ψ4ΣΗ465ΧΘ7-2Μ8) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/2019


ΥΠ.ΕΣ/28552/2016

Ενέργειες των Δήμων και των Περιφερειών της Χώρας προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων (ΑΔΑ:ΨΤΥΡ465ΦΘΕ-ΩΒΖ)


ΥΠ.ΕΣ/77233/2020

Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 426/2020