ΥΠ.ΕΣ/26704/2020

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ:

Περαιτέρω διευκρινίσεις επί θεμάτων αναφορικά με τη διοίκηση και λειτουργία των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α ΑΔΑ:Ω99Θ46ΜΤΛ6-Η64

Σχετικά Έγγραφα

ΠΟΛ 1028/2012

Διευκρινίσεις επί θεμάτων ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) νομικών προσώπων έτους 2011

ΠΟΛ 1018/2014

Θέμα: «Kοινοποίηση της αριθ. 277/2012 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 2523/1997,σε βάρος των Ο.Τ.Α. και των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών (ν.π.δ.δ.) και σε βάρος φυσικών προσώπων που σχετίζονται με τη διοίκηση των εν λόγω νομικών προσώπων».

N 3320/2005

Ρυθμίσεις θεμάτων για το προσωπικό του Δημοσίου και των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους Ο.Τ.Α.


63900/2019

Συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού ΑΔΑ: ΨΔ0Ω465ΧΠΙ-ΝΗΒ  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 102/2019


ΠΔ 342/2002

Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. ή μεταξύ αυτών και των φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και ενώσεων φυσικών προσώπων.

Το π.δ. 342/2002 «Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. ή μεταξύ αυτών και των φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και ενώσεων φυσικών προσώπων» (Α΄ 284) καταργήθηκε με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 48 του N. 3979/2011 (ΦΕΚ 138 Α/16-6-2011)


Ν. 193/1975

Περί επαναφοράς εις την υπηρεσίαν απολυθέντων εκτάκτων, επί θητεία ή επί σχέσει εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών του Δημοσίου, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων


ΥΠΕΣ/16007/2010

Διοίκηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και σχολικών επιτροπών δήμων


ΠΟΛ.1231/2015

Διευκρινίσεις ως προς την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που μετασχηματίζονται με βάση τις διατάξεις του ν.2166/1993, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013.(ΑΔΑ:6ΠΜΕΗ-8ΧΛ )


ΔΕΑΦ Β΄ 1118024/2016

Διευκρινίσεις ως προς την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που μετασχηματίζονται με βάση τις διατάξεις του ν.δ.1297/1972, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013.(ΑΔΑ:727ΚΗ-Α5Λ)


ΚΥΑ 40700/2006

Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, Δημοτικών και Κοινοτικών Ιδρυμάτων, λοιπών Δημοτικών και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Δημοτικών και Κοινοτικών Επιχειρήσεων των νόμων 1069/1980 και 890/1979 και Επιχειρήσεων και λοιπών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού του π.δ/τος 410/1995 σε εφαρμογή του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α΄).