ΥΠ.ΕΣ/53492/2020

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4601/2019

Δημιουργία Μητρώου Αναθετουσών Αρχών και Φορέων Εκκαθάρισης για την έναρξη λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου

Σχετικά Έγγραφα

408/2020

Δημιουργία Μητρώου Αναθετουσών Αρχών και Φορέων Εκκαθάρισης για την έναρξη λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου


1017/2020

Καθορισμός της μορφής του προτύπου έκδοσης του ηλεκτρονικού τιμολογίου, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων.


Π1/151/2013

Θέμα: «Διευκρινίσεις για Ειδικότερα Θέματα Λειτουργίας και Διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»


Π1/89/2013

Θέμα: «Έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη Ρύθμιση των Ειδικότερων Θεμάτων Λειτουργίας και Διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»


Π1/89/2013

Θέμα: «Έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη Ρύθμιση των Ειδικότερων Θεμάτων Λειτουργίας και Διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»


ΔΒ4Α/οικ.31675/2015

Σχετικά με έναρξη λειτουργίας του θεραπευτικού μητρώου για την ηπατίτιδα C. ()


ΤΑΔΚοικ.28/2018

Οδηγίες για έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Πολιτών.(ΑΔΑ:ΩΞΓΧ465ΧΘ7-4ΛΚ)


48288/2635/2019

Έναρξη λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταχώρισης Βεβαιώσεων Μεταχειρισμένων Οχημάτων.


ΤΑΔΚ 1163/2016

Έναρξη λειτουργίας Μητρώου Πολιτών


49019/4110/2015

Έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (ΑΔΑ:7ΩΦΙ465ΦΘΘ-Ω2Χ )