ΕΑΔΔΗΣΥ/770/2021

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4412/2016

Υποστήριξη αναθετουσών αρχών / αναθετόντων φορέων και οικονομικών φορέων κατά τη διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων ΑΔΑ:ΩΓΑΩΟΞΤΒ-ΓΧΘ

Σχετικά Έγγραφα

ΕΑΑΔΗΣΥ/1/2013

Θέμα: “Διαδικασία έκδοσης απόφασης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επί αιτημάτων αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων περί παροχής σύμφωνης γνώμης για την προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης του αρ. 2 παρ. 2 περ. (γ) υποπερ. (δδ) Ν.4013/2011”.ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΞΤΒ-ΔΚΦ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 1/2013


ΕΑΑΔΗΣΥ/4277/2015

Υποχρέωση ανάρτησης στοιχείων στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)-Ενημέρωση αναθετουσών αρχών-αναθετοντών φορεων


67189/2019

Ορισμός οργάνων που αποφαίνονται ή γνωμοδοτούν σε θέματα ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.


131046/ΓΔ2/2017

Ορισμός επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων ή υπαγόμενων στο Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων ως Αναθετουσών Αρχών κατά το άρθρο 6, παρ. 2, εδάφιο β΄ του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄)


C-216/2017

Υπόθεση C-216/17: Απόφαση του Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 19ης Δεκεμβρίου 2018 [αίτηση του Consiglio di Stato (Ιταλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato — Antitrust, Coopservice Soc. coop. arl κατά Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Vallecamonica — Sebino (ASST), Azienda Socio-Sanitaria Territoriale del Garda (ASST), Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Vallecamonica (ASST) (Προδικαστική παραπομπή — Οδηγία 2004/18/ΕΚ — Άρθρο 1, παράγραφος 5 — Άρθρο 32, παράγραφος 2 — Σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών — Συμφωνίες-πλαίσια — Ρήτρα επεκτάσεως της συμφωνίας πλαισίου σε άλλες αναθέτουσες αρχές — Αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχειρίσεως των οικονομικών φορέων — Μη καθορισμός του αριθμού των συνακόλουθων δημοσίων συμβάσεων ή καθορισμός με παραπομπή στις συνήθεις ανάγκες των αναθετουσών αρχών που δεν έχουν υπογράψει τη συμφωνία-πλαίσιο — Απαγορεύεται)


408/2020

Δημιουργία Μητρώου Αναθετουσών Αρχών και Φορέων Εκκαθάρισης για την έναρξη λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου


ΥΠ.ΕΣ/53492/2020

Δημιουργία Μητρώου Αναθετουσών Αρχών και Φορέων Εκκαθάρισης για την έναρξη λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου


ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/200191/18849/2017

Ορισμός επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων ή υπαγόμενων στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ως Αναθετουσών Αρχών κατά το άρθρο 6, παρ. 2, εδάφιο β’ του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’/147).(Καταργήθηκε με την υπ'αριθμ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/273369/24875/2017, ΦΕΚ 2425/Β/14.7.2017)


ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/273369/24875/2017

Ορισμός επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων ή υπαγόμενων στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ως Αναθετουσών Αρχών κατά το άρθρο 6, παρ. 2, εδάφιο β΄ του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147).


ΔΙΠΥΔΥ/Φ.1500/30/23689/2018

Ορισμός επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων ή υπαγόμενων στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης ως Αναθετουσών Αρχών, κατά το άρθρο 6 παρ. 2 εδάφιο β' του ν. 4412/2016 (Α' 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.