ΥΠ.ΕΣ/71486/2022

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: οικ.2/45619/ΔΛΤΠ/2021

Άνοιγμα λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και μεταφορά πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων σε αυτούς

Σχετικά Έγγραφα

67325/2021

Άνοιγμα λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και μεταφορά πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων σε αυτούς.


ΝΣΚ/162/2019

Μεταφορά πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στην Τράπεζα της Ελλάδος. (...) Η υποχρέωση και η σχετική διαδικασία μεταφοράς των πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στην Τράπεζα της Ελλάδος, ρυθμίζονται από την ειδικότερη διάταξη του άρθρου 59 παρ. 4 του ν. 4485/2017, κατ’ εφαρμογή της οποίας υποχρεούται ο Ε.Λ.Κ.Ε. στην άμεση μεταφορά αυτών στην Τράπεζα της Ελλάδος, χωρίς η υποχρέωση αυτή να επηρεάζεται από τη μη εισέτι έκδοση της προβλεπόμενης, στην υποπαράγραφο γ’ της διάταξης αυτής, κανονιστικής απόφασης του Υπουργού των Οικονομικών, μέχρι την έκδοση και έναρξη ισχύος της οποίας, η διαδικασία και το ποσοστό μεταφοράς των διαθεσίμων του Ε.Λ.Κ.Ε. στην Τράπεζα της Ελλάδος, αποφασίζεται από την Επιτροπή Ερευνών βάσει του χρηματοδοτικού προγραμματισμού, των αναγκών των προγραμμάτων και έργων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. και των Οδηγών Εφαρμογής αυτών.


2/66965/2017

ΘΕΜΑ: «Μεταφορά διαθεσίμων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στις ομάδες Λογαριασμών  Νο 250-Κοινού Κεφαλαίου του ν. 2469/97 και Νο 260-Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα  της Ελλάδος».


ΠΝΠ/41/2015

Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος.(Κυρώθηκε με την νόμο 4323/2015, ΦΕΚ-43/Α/27.4.2015)


οικ. 2/120162/ΔΛΤΠ/2022

Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών του Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθορισμός κίνησης και λογιστική παρακολούθηση.


οικ.2/123031/ΔΛΤΠ-Α’/2022

Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος υπό την ομάδα λογαριασμών 234.


2/95907/0024/2013

Ανάθεση της Ταμειακής διαχείρισης του Λογαριασμού ΑΚΑΓΕ - Λογαριασμός Ασφαλιστικών Εισφορών στην Τράπεζα της Ελλάδος.

οικ.2/10205/ΔΛΔ/2017

Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών του Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθορισμός κίνησης αυτών και δημιουργία λογαριασμού στο λογιστικό σχέδιο της Κεντρικής Διοίκησης.


2/82198/ΔΛΔ/2015

Μεταφορά λογαριασμών της Κεντρικής Διοίκησης υπό τον Ενιαίο Λογαριασμό Θησαυροφυλακίου στην Τράπεζα της Ελλάδος.


63335/2019

ΘΕΜΑ: Υποχρεωτικές συναλλαγές των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης μέσω του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος (Τ.τ.Ε.).