Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ:

Άνοιγμα λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και μεταφορά πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων σε αυτούς.

Σχετικά Έγγραφα

2/66965/2017

ΘΕΜΑ: «Μεταφορά διαθεσίμων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στις ομάδες Λογαριασμών  Νο 250-Κοινού Κεφαλαίου του ν. 2469/97 και Νο 260-Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα  της Ελλάδος».


ΠΝΠ 41/2015

Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος.(Κυρώθηκε με την νόμο 4323/2015, ΦΕΚ-43/Α/27.4.2015)


ΝΣΚ/162/2019

Μεταφορά πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στην Τράπεζα της Ελλάδος. (...) Η υποχρέωση και η σχετική διαδικασία μεταφοράς των πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στην Τράπεζα της Ελλάδος, ρυθμίζονται από την ειδικότερη διάταξη του άρθρου 59 παρ. 4 του ν. 4485/2017, κατ’ εφαρμογή της οποίας υποχρεούται ο Ε.Λ.Κ.Ε. στην άμεση μεταφορά αυτών στην Τράπεζα της Ελλάδος, χωρίς η υποχρέωση αυτή να επηρεάζεται από τη μη εισέτι έκδοση της προβλεπόμενης, στην υποπαράγραφο γ’ της διάταξης αυτής, κανονιστικής απόφασης του Υπουργού των Οικονομικών, μέχρι την έκδοση και έναρξη ισχύος της οποίας, η διαδικασία και το ποσοστό μεταφοράς των διαθεσίμων του Ε.Λ.Κ.Ε. στην Τράπεζα της Ελλάδος, αποφασίζεται από την Επιτροπή Ερευνών βάσει του χρηματοδοτικού προγραμματισμού, των αναγκών των προγραμμάτων και έργων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. και των Οδηγών Εφαρμογής αυτών.


2/95907/0024/2013

Ανάθεση της Ταμειακής διαχείρισης του Λογαριασμού ΑΚΑΓΕ - Λογαριασμός Ασφαλιστικών Εισφορών στην Τράπεζα της Ελλάδος.

οικ.2/10205/ΔΛΔ/2017

Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών του Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθορισμός κίνησης αυτών και δημιουργία λογαριασμού στο λογιστικό σχέδιο της Κεντρικής Διοίκησης.


2/82198/ΔΛΔ/2015

Μεταφορά λογαριασμών της Κεντρικής Διοίκησης υπό τον Ενιαίο Λογαριασμό Θησαυροφυλακίου στην Τράπεζα της Ελλάδος.


63335/2019

ΘΕΜΑ: Υποχρεωτικές συναλλαγές των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης μέσω του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος (Τ.τ.Ε.).


ΥΑ 1090/2014

Κίνηση τραπεζικών λογαριασμών Ελληνικού Δημοσίου που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.)


2/56170/ΔΛΔ/2016

Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών του Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθορισμός κίνησης αυτών και δημιουργία λογαριασμού στο λογιστικό σχέδιο της Κεντρικής Διοίκησης.(Καταργήθηκε με την αριθμ.οικ. 2/10205/ΔΛΔ/2017, ΦΕΚ 394/Β/10-2-2017)


2/75749/2013

Άνοιγμα ειδικού, εκτός προϋπολογισμού, λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος.