ΥΠΟΙΚ 00248 ΕΞ 2015 ΕΜΠ/2015

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3864/2010
ΦΕΚ: 292/Β/26.02.2015
Επιστροφή προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ομολόγων.
Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

Αριθμ. 2/54244/0023Α/2013

Eμφάνιση εσόδου ύψους € 7,2 δισεκ., δανείου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, για την κεφαλαιοποίηση των Ελληνικών τραπεζών μέσω του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.


Αριθμ. 2072/2015

Εμφάνιση εσόδου δανείων από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, για την ανακεφαλαιοποίηση της Εθνικής Τράπεζας μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και μείωσης χρέους από επιστροφή τίτλων από το ΤΧΣ».


Αριθμ. 2/694/0023Α/2013

Απόφαση εμφάνισης εσόδου ύψους € 16 δισεκ., δανείου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, για την κεφαλαιοποίηση των Ελληνικών τραπεζών μέσω του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπι­στωτικής Σταθερότητας.


ΠΥΣ/45/2015

Εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 6α του Ν.3864/2010 (Α΄ 119), πριν τη χορήγηση κεφαλαιακής ενίσχυσης στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.


Ν.3864/2010

Περί ιδρύσεως Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.


121476/2020

Παράταση της προθεσμίας για την αποεπένδυση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από τις συστημικές τράπεζες, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3864/2010.


ΓΔΟΠ0001835ΕΞ2017/Χ.Π.2085/2017

Αύξηση του ανώτατου ορίου της ετήσιας μεικτής αποζημίωσης του Προέδρου της Επιτροπής Επιλογής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.


11843 ΕΞ 2022

Διορισμός μελών και παρατηρητών στην Επιτροπή Επιλογής των μελών του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. 


Γ.Δ.Ο.Π. 0001188 ΕΞ 2016 /Χ. Π.1639/2016

Τοποθέτηση μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατ’ εφαρμογή της παρ. 5α του άρθρου 4 του Ν. 3864/2010 (Α’ 119).


ΓΔΟΠ 0000059/ΕΞ 2016

Συγκρότηση Επιτροπής Επιλογής των μελών του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.(Τροποποιήθηκε με την ΓΔΟΠ 0001835 ΕΞ 2017/Χ.Π. 2085/2017, ΦΕΚ 669/ΥΟΔΔ/12.12.2017)