Τύπος: Νόμοι και Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 1418/1984 , 609/1985 , 3263/2004
ΦΕΚ: 23/Α/29.02.1984

Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ με τις διατάξεις του N.3669/2008- ΦΕΚ: 116/Α/2008 -Συλλογή διατάξεων,εγκυκλίων,νομολογίας Δημοσίων έργων

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΠΔ 609/1985

Κατασκευή Δημοσίων Έργων.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ με τον Νόμο 3669/2008-  ΦΕΚ: 116/Α/2008


N.1577/1985

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ)

ΒΛΕΠΕ N.4067/2012 - ΦΕΚ: 79/Α/2012 -Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.


52167/4683/2012

Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 61/2010/ΕΕ της Επιτροπής της 2ας Σεπτεμβρίου 2010 για την πρώτη προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο των παραρτημάτων της οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (Γ1/20655/2897/2015 - ΦΕΚ: 1495/Β/2015 άρθρο 15:Καταργήθηκε η 52167/4683/2012-ΦΕΚ 37/Β/20.1.2012


Αριθμ. 40955/4862/2013

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/45/ΕΕ της Επιτροπής της 3ης Δεκεμβρίου 2012 για την δεύτερη προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο των παραρτημάτων της οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων.(Γ1/20655/2897/2015 - ΦΕΚ: 1495/Β/2015 άρθρο 15:Καταργήθηκε η 40955/4862/2013-ΦΕΚ 2514/Β/7.10.2013)


Ν.3316/2005

Συλλογή διατάξεων,εγκυκλίων,νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων (ν.3316/2005)

Ν.4412/2016,ΦΕΚ-147/Α/8.8.2016 άρθρο 377 παρ.1 περ.40 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57, παρ.3 του Ν.4568/2018, ΦΕΚ-178/Α/11.10.2018.:Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις (…)«(40) του ν. 3316/2005 (Α΄ 42), πλην των άρθρων 2Α, της παραγράφου 2 του άρθρου 11, της παραγράφου 1 του άρθρου 42 και των άρθρων 39 και 40, τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης περίληψης της προκήρυξης σε μία ημερήσια εφημερίδα της πρωτευούσης με πανελλήνια κυκλοφορία, που προβλέπεται στο άρθρο 12 του ως άνω νόμου, καταργείται με την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης περίληψης της προκήρυξης σε μία ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού, στον οποίο πρόκειται να κατασκευαστεί το έργο, το οποίο αφορά η μελέτη ή η υπηρεσία ή της έδρας της Περιφέρειας, αν στην έδρα του νόμου δεν εκδίδεται ημερήσια εφημερίδα ή αν το έργο θα εκτελεστεί σε περισσότερους νομούς, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, καταργείται με την επιφύλαξη της παραγράφου 12 του άρθρου 379

Ν.4412/2016,ΦΕΚ-147/Α/8.8.2016 άρθρο 379 παρ.12 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τους Ν 4782/2021- ΦΕΚ: 36/Α/9.3.2021N.4764/2020- ΦΕΚ: 256/A/23.12.2020 και Ν.4469/2017, ΦΕΚ 62/Α/3.5.2017 :«12. Η ισχύς της περ. 35, του δευτέρου εδαφίου της περ. 68, καθώς και του τρίτου εδαφίου των περ. 31,40, 59 και 82 της παρ. 1 του άρθρου 377 αρχίζει την 1η.1.2024

Ν.4412/2016,ΦΕΚ-147/Α/8.8.2016 άρθρο 379 παρ.10: 10.Η ισχύς του δεύτερου εδαφίου των περιπτώσεων 31, 40, 59 και 82 της παρ. 1 και της παρ. 3 του άρθρου 377 αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2018.


Αριθμ. 35043/2524/2010

Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου2008 σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων

(Γ1/20655/2897/2015 - ΦΕΚ: 1495/Β/2015 άρθρο 15:Άρθρο 15 Καταργούμενες διατάξεις 1. Με την παρούσα, η κ.υ.α. 35043/2524 (ΦΕΚ 1385/Β’/2010) [εκτός της παρ.1 του άρθρου 10 όπως αναριθμήθηκε και τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 της κ.υ.α. 52280/4720 (ΦΕΚ 2640/Β’/2011], η κυ.α. 52280/4720 (ΦΕΚ 2640/Β’/2011), η κ.υ.α. 52167/4683 (ΦΕΚ 37/Β’/2012) και η κ.υ.α. 40955/4862 (ΦΕΚ 2514/Β’/2013), καταργούνται και από την έναρξη της παρούσας παύουν να ισχύουν.

 


ΕλΣυν/Τμ.5/4/2011

Καθυστέρηση πληρωμών από ανάδοχο Δημ.Εργου.Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη σκέψη ΙΙ της παρούσας, μη νομίμως έλαβαν χώρα οι πληρωμές στο προσωπικό του αναδόχου του επίμαχου έργου από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων, σύμφωνα με τον βασίμως προβαλλόμενο από την Επίτροπο λόγο διαφωνίας και την ορθή επισήμανση της Υ.Δ.Ε. Ν. Λάρισας στο 4475,5155,5156/15.1.2010 έγγραφο επιστροφής δικαιολογητικών προς την Ε.Υ.Δ.Ε. Κάρλας. Τούτο δε διότι πέραν των προβλεπόμενων στο άρθρο 37 παρ. 9 του ν. 3669/2008 προϋποθέσεων (καθυστέρηση πληρωμών από τον ανάδοχο, κλήση προς αυτόν για εξόφληση των εργαζομένων και γραπτή όχληση αυτών προς την υπηρεσία), πρέπει για την εφαρμογή του εν λόγω άρθρου να συντρέχει σωρευτικά και η προϋπόθεση ύπαρξης ενεργής απαίτησης του αναδόχου του έργου σε βάρος του κυρίου του έργου από εκτελεσθείσες εργασίες. Αυτή δε η απαίτηση πρέπει να αποδεικνύεται με τον οριζόμενο στο άρθρο 53 του ν. 3669/2008 τρόπο, ήτοι βάσει πιστοποιήσεων και λογαριασμών των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί. Απορριπτέος, εξάλλου, τυγχάνει ο ισχυρισμός της υπολόγου ότι «το “λαβείν” του εργολάβου είναι συνώνυμο πίστωσης που σημαίνει παροχή δανείου έναντι μελλοντικής ανταπόδοσης» (βλ. το από 16.4.2010 έγγραφο της υπολόγου ....), αφού, όπως προεκτέθηκε, η ύπαρξη οφειλής του κυρίου του έργου προς τον εργολάβο αποδεικνυόμενη από πιστοποιήσεις εκτέλεσης εργασιών, είναι προϋπόθεση για την εφαρμογή των ευεργετικών για τους απασχολούμενους στο έργο προμνησθεισών διατάξεων. Ωστόσο, ενόψει του δυσερμήνευτου των ανωτέρω διατάξεων του άρθρου 37 παρ. 9 του ν. 3669/2008 το οποίο έπρεπε να εφαρμοστεί σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 53 του ίδιου νόμου, καθώς και λόγω της έλλειψης τόσο νομολογίας των Δικαστηρίων επί του επίμαχου νομικού ζητήματος όσο και εγκυκλίων οδηγιών από τη Διοίκηση για την εφαρμογή αυτών, καθώς και εκ του γεγονότος ότι ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης, μέσω της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Β.Ε. Αθηνών, των ποσών που πληρώθηκαν από τον Δημόσιο, με τα επίμαχα Χ.Ε., προς τους εργαζόμενους του εκπτώτου αναδόχου, το Τμήμα κρίνει, ότι, στην προκειμένη περίπτωση, η πληρωμή του προσωπικού του αναδόχου δεν έγινε με σκοπό την καταστρατήγηση των κείμενων διατάξεων, αλλά επειδή τα αρμόδια όργανα της Ε.Υ.Δ.Ε. Κάρλας, τελούσαν σε πλάνη ως προς την έννοια των ως άνω διατάξεων, υπολαμβάνοντας ότι για την εκταμίευση των ως άνω ποσών δεν απαιτούνταν πιστοποιήσεις εργασιών του αναδόχου, η πλάνη τους δε αυτή είναι συγγνωστή. Συνεπώς, τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα θα μπορούσαν να θεωρηθούν εάν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος τις πιστώσεις του οποίου βαρύνουν.


ΕΣ/ΚΛ.Ε/598/2011

Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης...Συνεπώς, σύμφωνα και με τις διατάξεις του προαναφερθέντος άρθρου 97 του ν. 3669/2008, η εργοληπτική βεβαίωση με αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης την 25η Σεπτεμβρίου 2011 ήταν σε ισχύ κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας στις 27.9.2011. Λαμβάνοντας δε υπόψη ότι κατά το χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού είχε μεν παρέλθει η ανωτέρω, αναγραφόμενη στο σώμα της βεβαίωσης του ΜΕΕΠ της κοινοπραξίας αυτής, ημερομηνία ισχύος του και δεν είχε ακόμη εκδοθεί νέα βεβαίωση, πλην όμως είχε υποβληθεί, ήδη από τις 30.8.2011, αίτηση της Κοινοπραξίας για αναθεώρηση του πτυχίου της, με συνέπεια την παράταση της ισχύος της παλαιάς επί εξήντα ακόμη ημέρες νομίμως προσκομίστηκε το παλαιό πτυχίο ως δικαιολογητικό συμμετοχής στον ελεγχόμενο διαγωνισμό. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η προεκτεθείσα 126/2011 απόφαση του Δ.Σ. της ... με την οποία, πλην άλλων, ανακλήθηκε η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στην «..» και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην «…..» είναι μη νόμιμη.Με δεδομένα αυτά το Κλιμάκιο διαπιστώνει ουσιώδη νομική πλημμέλεια στη διαδικασία ανάθεσης της ελεγχόμενης σύμβασης, που κωλύει την υπογραφή της.

ΔΕΝ ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣ/ΤΜ.6/602/2012


ΕΣ/ΚΛ.Ε/282/2020

Κατασκευή έργων διέλευσης...Με τα δεδομένα αυτά, το Κλιμάκιο διαπιστώνει ότι μη νομίμως αποκλείστηκε ο πρώτος κατά σειρά μειοδοσίας οικονομικός φορέας. Και τούτο, διότι, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη σκέψη ΙΙΙ της παρούσας, η διακήρυξη περιέχει, στο άρθρο 23.9.(β) αυτής, ειδική ρύθμιση, κατά την οποία ως μόνο δικαιολογητικό για την απόδειξη των απαιτούμενων από τη διακήρυξη προσόντων απαιτείται, προκειμένου περί εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στο Μ.Ε.ΕΠ., η ενημερότητα πτυχίου, υπό την έννοια ότι η υποβολή της ενημερότητας πτυχίου απαλλάσσει τον συμμετέχοντα από την υποχρέωση προσκόμισης αυτοτελώς δικαιολογητικών που απαιτούνται για την απόδειξη προϋποθέσεων η συνδρομή των οποίων αποδεικνύεται επαρκώς με την ενημερότητα πτυχίου (βλ. ad hoc E.Σ. Ε΄ Κλ. 454/2010, πρβ. 337, 301/2014, 493/2010). Ως εκ τούτου, εφόσον η πρώτη κατά σειρά μειοδοσίας εταιρεία «...» προσκόμισε τη Δ24/10427/17.9.2018 Ενημερότητα Πτυχίου (με ισχύ από 17.9.2018 έως 7.8.2019), στην οποία μάλιστα αναφέρεται ότι «προσκομίστηκαν τα απαραίτητα κατά το νόμο αποδεικτικά καταλληλότητας από τα οποία προκύπτει ότι η επιχείρηση: 1. (…) 2. (…) 3. Δεν έχει αποφασιστεί η λύση και η θέση της σε εκκαθάριση», εκ του περισσού προσκόμισε και το 766933.1103363/ 25.2.2019 γενικό πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η., το οποίο έχει πράγματι εκδοθεί σε ημερομηνία που εκτείνεται σε βάθος μεγαλύτερο των τριών μηνών από την υποβολή του. Επομένως, τυχόν πλημμέλεια του ως άνω δικαιολογητικού δεν δύναται να ασκήσει επιρροή στη νομιμότητα συμμετοχής της ανωτέρω εταιρείας στον ελεγχόμενο διαγωνισμό. Περαιτέρω, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω στη σκέψη IV της παρούσας, νομίμως η ως άνω εταιρεία προσκόμισε αρχικά τη Δ24/3911/26.3.2019 βεβαίωση του Μ.Ε.ΕΠ. με ημερομηνία λήξης ισχύος την 28.5.2019 και συμπληρωματικά τη Δ24/3969/9.4.2019 βεβαίωση του Μ.Ε.ΕΠ., που έφερε την εξής επισημείωση «σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρο 107 του ν.4530/2018 (ΦΕΚ Α΄ 59) και μετά την αίτηση τακτικής αναθεώρησης με αριθμ. πρωτ. Δ24/3969/22.5.2019 παρατείνεται η ισχύς της παρούσας βεβαίωσης Μ.Ε.ΕΠ. μέχρι τις 31.5.2019». Και τούτο, διότι, αν και είχε λήξει η ισχύς του εν λόγω εργοληπτικού πτυχίου και δεν είχε ακόμη εκδοθεί νέα βεβαίωση, η ισχύς αυτού, όπως και όλων των πτυχίων Μ.Ε.ΕΠ. που λήγουν χωρίς να έχει ταυτοχρόνως ή προηγουμένως εκδοθεί απόφαση χορήγησης νέου πτυχίου, παρατείνεται επί ενενήντα ακόμη ημέρες από τη λήξη της ισχύος του, εφόσον έχει υποβληθεί αίτηση τακτικής αναθεώρησης (βλ. Υ.Α. Δ15/οικ./4036/27.2.2014, καθώς και άρθρο 97 παρ. 1 του ν.3669/2008). Πέραν, όμως, τούτου η βεβαίωση αυτή εξακολουθούσε να ισχύει μέχρι το πέρας της προθεσμίας 60 ημερών από τη λήξη της, οπότε και μπορούσε να υποβληθεί αίτηση τακτικής αναθεώρησης (βλ. άρθρο 97 παρ. 2 του ν.3669/2008 σε συνδυασμό με την Υ.Α. Δ15/οικ./4036/27.2.2014, ad hoc ΣτΕ 932/2011). Συνεπώς, το προσκομισθέν από την ως άνω εταιρεία πιστοποιητικό εγγραφής της στο Μ.Ε.ΕΠ., δεδομένου ότι όπως προκύπτει από το σώμα αυτού είχε υποβληθεί η Δ24/3969/22.5.2019 αίτηση τακτικής αναθεώρησης, ήταν σε ισχύ κατά την κρίσιμη ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης (βλ. Ε.Σ. VI Tμ. 2439/2009, 86/2008, ΣτΕ 932/2011, 131, 311/2012). (..)Κατόπιν αυτών, το Κλιμάκιο διαπιστώνει ότι συντρέχουν ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες που κωλύουν την υπογραφή του υποβληθέντος προς έλεγχο σχεδίου σύμβασης.

ΔΕΝ ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣ/ΤΜ.6/1244/2020


ΕΣ/ΚΛΙΜ.Ε/528/2017

Νομιμότητα σχεδίου σύμβασης έργου. (..) ...σχεδίου σύμβασης του έργου της Περιφέρειας ... «Συντήρηση- Οδική Ασφάλεια Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ν. ...(..)Με τα δεδομένα αυτά το Κλιμάκιο κρίνει ότι ο όρος της διακήρυξης, σύμφωνα με τον οποίο, .., για την προαπόδειξη της οικονομικής επάρκειας του διαγωνιζομένου απαιτείται σχετική δήλωση στο ΕΕΕΣ περί του κύκλου εργασιών τελευταίας τριετίας ανά έτος, ύψους τουλάχιστον 600.000,00 ευρώ, είναι μη νόμιμος, σύμφωνα με όσα έγιναν σχετικώς δεκτά στη σκέψη 4, διότι τέθηκε χωρίς προηγούμενη απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. Αποτέλεσμα της προσθήκης του όρου αυτού είναι ότι αποκλείστηκαν από τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό εργοληπτικές επιχειρήσεις (οικονομικοί φορείς) που  διέθεταν την προβλεπόμενη στο ως άνω πρότυπο τεύχος τεχνική και επαγγελματική καταλληλότητα ή/και οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την ανάληψη του ελεγχόμενου έργου. Ειδικότερα, αποκλείστηκαν ημεδαπές καθώς και αντίστοιχες αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις της 2ης τάξης του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, οι οποίες διαθέτουν μεν, σύμφωνα  με τα άρθρα 22.Β, 23.4, 23.5 και 23.6 του ως άνω πρότυπου τεύχους αλλά και σύμφωνα με τα ίδια άρθρα του Παραρτήματος Α της ίδιας ως άνω απόφασης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., που επιλέχθηκε ως πρότυπο τεύχος για τη σύνταξη της ελεγχόμενης διακήρυξης, την τεχνική και επαγγελματική καταλληλότητα ή/και οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την ανάληψη του ελεγχόμενου έργου, πλην όμως δεν διαθέτουν, κατά κανόνα, τον απαιτούμενο από τον ως άνω μη νόμιμο πρόσθετο όρο κύκλο εργασιών τελευταίας τριετίας ανά έτος (τουλάχιστον 600.000,00 ευρώ). Τούτο δε παρά το ότι, σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 5 περ. β του ν. 3669/2008 («Κώδικας δημοσίων έργων», Α΄ 116), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 107 του ν. 4199/2013 (Α΄ 216), οι επιχειρήσεις αυτές δεν απαιτείται καν να έχουν συγκεκριμένο κύκλο εργασιών για την εγγραφή και διατήρησή τους στην ως άνω τάξη και κατηγορία του ΜΕΕΠ, αλλά μόνο καταθέσεις σε τράπεζα ή/και πάγια στοιχεία αξίας τουλάχιστον 100.000,00 ευρώ. (..)Κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας ... και της «…»

Ανακλήθηκε με την ΕΣ/ΤΜ.6/456/2018