Τύπος: Νόμοι και Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3528/2007
ΦΕΚ: 26/Α/09.02.2007

Συλλογή διατάξεων,εγκυκλίων,νομολογίας Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2042/24020/2014

ΘΕΜΑ: Έκδοση του ν. 4275/2014 (Α΄ 149) – «Τροποποίηση διατάξεων του
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) − Επιλογή προϊσταμένων οργανικών
μονάδων και άλλες διατάξεις»(ΑΔΑ:77ΗΨΧ-ΔΘΝ)

Ν.4275/2014

Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) - Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις.


ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2057/οικ.30264/2014

Επιλογή προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 4275/2014 (Α΄ 149) – «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) − Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις» - Έκδοση της αριθ. 1ΓΔ/2014 Προκήρυξης πλήρωσης οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων

ΕΣ/Τμ.4(ΚΠΕ)263/2014

Μη νόμιμη η καταβολή μισθοδοσίας α΄ δεκαπενθημέρου μηνός Οκτωβρίου 2013 σε, υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Δήμου, μετά από μετάταξή τους σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας, καθόσον μη νόμιμα, πριν από τη συμπλήρωση οκτώ ετών συνεχούς υπηρεσίας στο Δήμο, μετατάχθηκαν σε ανώτερη κατηγορία, με συνυπολογισμό της προϋπηρεσίας τους στις δημοτικές επιχειρήσεις από τις οποίες μεταφέρθηκαν στο Δήμο μετά από τη μετατροπή των τελευταίων, (άρθρο 70 παρ. 2 του ν. 2683/1999 , άρθρο 70 παρ. 2 του νεότερου Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. -ν. 3528/2007, ΦΕΚΑ’ 26) .


Ν. 2683/1999

Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών ΔΙοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ και άλλες διατάξεις.


ΠΔ 178/2004

Τρόπος τήρησης και ενημέρωσης του προσωπικού μητρώου των δημοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγονται στις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.


N.3669/2008

Συλλογή διατάξεων,εγκυκλίων,νομολογίας Δημοσίων έργων.


8465/2019

Υποχρέωση υποβολής χειρόγραφων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 3528/2007 (Α΄ 26), όπως ισχύει.(Ω8Ι6469ΗΙΖ-ΙΣΞ) 


Ν.3584/2007

Συλλογή διατάξεων -Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.


ΔΙΔΚ/Φ.38/2/οικ.11675/2012

Καθορισμός Αποζημίωσης Προέδρου, Μελών και Γραμματέα του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.