Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

N.3669/2008

Τύπος: Νόμοι και Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3669/2008
ΦΕΚ: 116/Α/18.06.2008

Συλλογή διατάξεων,εγκυκλίων,νομολογίας Δημοσίων έργων.

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

Ν 1418/1984

Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ με τις διατάξεις του N.3669/2008- ΦΕΚ: 116/Α/2008 -Συλλογή διατάξεων,εγκυκλίων,νομολογίας Δημοσίων έργων


N.3528/2007

Συλλογή διατάξεων,εγκυκλίων,νομολογίας Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.


ΔΚΠ/οικ/586/2015

Συλλογή στατιστικών στοιχείων έτους 2014 που αφορούν στις αναθέσεις συμβάσεων δημοσίων έργων, σε εφαρμογή του άρθρου 56 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α΄64/16.03.07). (ΑΔΑ:ΩΧΒΜ465ΦΘΘ-5ΑΕ)


2/38660/0026/2013

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση Εγκυκλίων σχετικά με την αναπροσαρμογή και συμπλήρωση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιία, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου  και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών.

Δ11δ/ο/9/40/2012

ΘΕΜΑ: Συλλογή στατιστικών στοιχείων έτους 2011 που αφορούν στις αναθέσεις συμβάσεων δημοσίων έργων, σε εφαρμογή του άρθρου 56 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚΑ'64/16.03.07)


Δ11δ/ο/1/5/2014

Συλλογή στατιστικών στοιχείων έτους 2013 που αφορούν στις αναθέσεις συμβάσεων δημοσίων έργων, σε εφαρμογή του άρθρου 56 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α΄64/16.03.07)(ΑΔΑ: ΒΙΙ91-ΘΣΧ)

Δ17γ/08/45/2007

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής στις συμβάσεις δημοσίων έργων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.


Δ17α /03/279/Φ.2.2.1/2014

Ρύθμιση μεταφοράς αρμοδιοτήτων, εκτελούμενων και προς εκτέλεση έργων και συναφών θεμάτων της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Επαναδημιουργίας Λίμνης Κάρλας, της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Ρόδου και των Τμημάτων Εκτέλεσης Έργων Συντήρησης Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων, στις Περιφέρειες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 129 του Ν. 4199/2013 (ΦΕΚ Α΄/216).

Δ17α/05/62/Φ 2.2.1 /2010

Τροποποίηση της αριθ. Δ17γ/08/45/Φ2.2.1/13.3.2007 απόφασης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής στις συμβάσεις δημοσίων έργων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ Β΄ 447)


Δ17γ/04/65/2008

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης δημοσίων έργων.