Τύπος: Νόμοι και Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 2084/1992 , 168/2007 , 169/2007
ΦΕΚ: 103/Α/29.04.2013

Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

Ν.4002/2011

Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.


2/25291/ΔΥΕΠ/2014

Καθορισμός φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ελεγχόμενων από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών Αθλητισμού ελεγχόμενων από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών.


2/2685/ΔΥΕΠ/2014

Τροποποίηση της αριθμ. 2/76944/ΔΥΕΠ/17.10.2012 Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Μακεδονίας και Θράκης «Καθορισμός φορέων του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης ελεγχόμενων από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών.

2/19347/ΔΥΕΠ/2014

Τροποποίηση της αριθ. 2/1300/ΔΥΕΠ/08.01.2013 ΚΥΑ «Καθορισμός φορέων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου ελεγχόμενων από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

2/12813/ΔΥΕΠ/2014

Τροποποίηση της αριθμ. 2/80579/ΔΥΕΠ/1.11.2012 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός φορέων του Υπουργείου Τουρισμού ελεγχόμενων από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

ΚΥΑ 2/37331/ΔΥΕΠ/2014

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/14061/ΔΥΕΠ/20.2.2012 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός φορέων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Ελεγχόμενων από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών». 

2/17409/ΔΥΕΠ/2014

Τροποποίηση της αριθμ. οικ. 2/62042/ΓΔΔΕ/1.9.2011 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός φορέων ελεγχόμενων από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

2/114021/ΔΥΕΠ/2013

Καθορισμός φορέων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ελεγχόμενων από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών.

Αριθμ. 2/32958/ΔΥΕΠ/2012

Καθορισμός φορέων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ελεγχόμενων από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών.

2/42159/ΔΥΕΠ/2013

Καθορισμός φορέων του Υπουργείου Εσωτερικών, ελεγχόμενων από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών.