Τύπος: Νόμοι και Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4314/2014 , 4412/2016 , 4270/2014 , 4399/2016
ΦΕΚ: 167/Α/30.10.2019

Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

Ν.4608/2019

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις.


Ν.991/1979

Για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα και για άλλες διατάξεις.


4378/2020

Έγκριση προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας Μεταβατικής Περιόδου του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, της παρ. 2 του άρθρου 139 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α' 167).


Ν.4301/2014

Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις.Διορθωση σφάλματος:Στη σελίδα 7368, στην Α΄ στήλη, στον 24ο στίχο εκ των άνω διορθώνεται: Το εσφαλμένο: «...31.2.2014...», στο ορθό: «...31.12.2014...»


Ν.4487/2017

Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση μητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις.


N.4399/2016

Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις.


οικ.43236/1053/2017

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Ασπροπάρη (Neophron percnopterus) στην Ελλάδα.


300659/ΥΔ 2991/2016

Μεταβίβαση της αρμοδιότητας εκτέλεσης πληρωμών για πράξεις του άξονα «Τεχνική Βοήθεια» των Προγραμμάτων Συνεργασίας της Περιόδου 2014-2020 «Ελλάδα - Βουλγαρία», «Ελλάδα - Ιταλία», «Ελλάδα - Κύπρος», «Ελλάδα - Αλβανία», «Ελλάδα - Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας» και «Βαλκανική - Μεσόγειος», από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» στη Μ.Ο.Δ. Α.Ε.


2/37249/0026/2014

Επίλυση διαφωνίας αναφορικα με την τη νομιμότητα δαπάνης μεταφοράς τουριστικού υλικού σε εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό κατά τα έτη 2011 και 2012


Ν.4609/2019

Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.