Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Τύπος: ΟΔΗΓΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Νομική στήριξη υπαλλήλων,δημ.λειτουργών και αιρετών εξαιτίας πράξεων ή παραλείψεων του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΝΣΚ/415/2008

Νομική κάλυψη συνταξιούχου τεχνικού υπαλλήλου.Μπορεί να εκδοθεί απόφαση του αρμοδίου οργάνου περί παροχής νομικής κάλυψης, κατά τη διάταξη του άρθρου 42 παρ. 1 του Ν 3316/2005, για τεχνικούς υπαλλήλους που υπέπεσαν κατά την εκτέλεση των υπαλληλικών τους καθηκόντων σε πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες επέσυραν την ποινική τους δίωξη, ακόμα και αν κατά τον χρόνο της ποινικής δίωξης ή της υποβολής της αίτησης για τη νομική κάλυψη έχουν συνταξιοδοτηθεί.

Α.1257/2020

Προϋποθέσεις, διαδικασία και δικαιολογητικά για την κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών νοσηλείας και αποθεραπείας υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής δημοσίων Εσόδων λόγω επίθεσης σε βάρος τους κατά τη διάρκεια και εξαιτίας εκτέλεσης των υπηρεσιακών καθηκόντων.


Μ07/12/2007

Ειδική άδεια και ρυθµίσεις κατά την άσκηση των καθηκόντων αιρετών οργάνων που έχουν την υπαλληλική ιδιότητα και β) την επιλογή αποδοχών οργανικής θέσης ή εξόδων παράστασης των αιρετών οργάνων Δήµων και Κοινοτήτων, στα οποία χορηγείται ειδική άδεια για όλο το διάστηµα της θητείας τους.


ΔΙΔΑΔ/126/13287/2004

Θέμα: Νομική στήριξη υπαλλήλων & απόδοση δικαστικών εξόδων.


ΝΣΚ/211/2017

Εάν καταλαμβάνεται από την απαλλακτική διάταξη του άρθρου 27 παρ.17 του ν. 4384/2016 η υποβολή, από τη φορολογική αρχή, μηνυτήριας αναφοράς κατά των μνημονευομένων στη διάταξη αυτή εκκαθαριστών για τα εγκλήματα φοροδιαφυγής του ν. 4174/2013 (άρθρα 66-71).Η απαλλακτική της ποινικής ευθύνης των εκκαθαριστών συνεταιρισμών κλπ, διάταξη της παραγράφου 17 του άρθρου 27 του ν. 4384/2016 δεν καταλαμβάνει τα εγκλήματα φοροδιαφυγής του ν. 4174/2013 (άρθρα 66-71), τα οποία τελέσθηκαν συνεπεία πράξεων ή παραλείψεων των εκκαθαριστών κατά τη διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων τους και, επομένως, για τα εν λόγω εγκλήματα υφίσταται υποχρέωση της φορολογικής αρχής προς υποβολή μηνυτήριας αναφοράς κατά των εκκαθαριστών που προέβησαν στη διάπραξή τους.


ΝΣΚ/159/2017

Μη υποχρέωση της Υπηρεσίας να προσδώσει αναδρομικότητα στις πράξεις διορισμού των υπαλλήλων που διορίστηκαν κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 3320/2005 και δεν προσέφυγαν ή προσέφυγαν ανεπιτυχώς κατά των σχετικών πράξεων διορισμού τους.Η Υπηρεσία δεν υποχρεούται να προσδώσει αναδρομικότητα στις πράξεις διορισμού των υπαλλήλων που διορίστηκαν κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 3320/2005 και δεν προσέφυγαν ή προσέφυγαν ανεπιτυχώς κατά των σχετικών πράξεων διορισμού τους κατά το μέρος που δεν περιελήφθη στις πράξεις αυτές ρήτρα αναδρομής.


ΥΠΟΘΕΣΗ C-642/2020

«Προδικαστική παραπομπή – Οδηγία 2014/24/ΕΕ – Διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων – Άρθρο 63 – Στήριξη ένωσης οικονομικών φορέων στις δυνατότητες άλλων φορέων – Δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής να απαιτήσει την εκτέλεση ορισμένων κρίσιμων καθηκόντων από έναν συμμετέχοντα στην ένωση οικονομικών φορέων – Εθνική κανονιστική ρύθμιση κατά την οποία η επιχείρηση που εκπροσωπεί ένωση οικονομικών φορέων οφείλει να πληροί τα κριτήρια και να εκτελεί τις παροχές κατά το μεγαλύτερο μέρος τους


ΝΣΚ/226/2017

Δικαίωμα λήψης της ειδικής άδειας του άρθρου 93 του ν. 3852/2010 από εργαζόμενους με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου.:Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 άρθρου 93 του ν. 3852/2010, προκειμένου να ληφθεί η ειδική άδεια για την διευκόλυνση των καθηκόντων των σε αυτή αναφερομένων αιρετών, η οποία εκτείνεται καθόλη την διάρκεια της θητείας τους, στην έννοια των δημοσίων υπαλλήλων, των υπαλλήλων των ν.π.δ.δ., των υπαλλήλων κρατικών ν.π.ι.δ. και των δημοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και των υπαλλήλων των λοιπών ν.π.ι.δ. περιλαμβάνονται όλοι οι υπάλληλοι, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και αν υπηρετούν, με εξαίρεση αυτών που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (πλειοψ.). Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 άρθρου 93 του ν. 3852/2010, προκειμένου να ληφθεί η ειδική άδεια για την διευκόλυνση των καθηκόντων των σε αυτή αναφερομένων αιρετών, περιλαμβάνονται όλοι οι υπάλληλοι, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και αν υπηρετούν, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ομοφ.). Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 άρθρου 93 του ν. 3852/2010, ο συνολικός χρόνος της ειδικής αδείας, ορίζεται σε 60 και μέχρι 30 ημέρες, αντιστοίχως, κατά περίπτωση, πλην, η κρίση της υπηρεσίας, προκειμένου να χορηγήσει την άδεια, πρέπει να στηρίζεται στα επί μέρους στοιχεία της συμβάσεως, ιδίως δε στον χρόνο αυτής, σε συνδυασμό με την συμβατικώς σκοπούμενη κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας και την αρχή της αναλογικότητας (ομοφ.).


2/31571/0026/2013

Καθορισμός δικαιολογητικών για την πληρωμή των εξόδων μετακίνησης και διαμονής μελών οικογένειας-συνοδών στρατιωτικών, αστυνομικών κ.λπ., σοβαρά τραυματιζομένων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.


ΔΕΚ/C-50/2000

Κοινοτικό δίκαιο - Αρχές - Δικαίωμα αποτελεσματικής ένδικης προστασίας - Καθιέρωση από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών Ευρωπαϊκές Κοινότητες - Δικαστικός έλεγχος της νομιμότητας των πράξεων των κοινοτικών οργάνων - πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα - Ανάγκη τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα να ακολουθήσουν τη νομική οδό της ενστάσεως ελλείψεως νομιμότητας ή της προδικαστικής παραπομπής περί εκτιμήσεως του κύρους - Υποχρέωση των εθνικών δικαστηρίων να εφαρμόζουν τους εθνικούς δικονομικούς κανόνες κατά τρόπο ώστε να παρέχεται η δυνατότητα αμφισβητήσεως της νομιμότητας των κοινοτικών πράξεων κανονιστικού χαρακτήρα - Άσκηση προσφυγής ακυρώσεως ενώπιον του κοινοτικού δικαστή σε περίπτωση που οι εθνικοί δικονομικοί κανόνες δημιουργούν ανυπέρβλητο εμπόδιο - Δεν επιτρέπεται