Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Τύπος: Έγγραφα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΉΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ Ν.4270/2014, 4412/2016  Ή ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΤΑ.


ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΘΕΣΠΙΖΟΥΝ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ  ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ν.4412/2016) 


ΕΑΑΔΗΣΥ/ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016 (2Η ΕΚΔΟΣΗ-13/7/2018)


ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜ.ΦΟΡΕΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν.4412/2016-IN HAUSE ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ


ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016 στις ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ για όλες τις συμβάσεις πάνω από το όριο της απευθείας ανάθεσης


Δ/19Α/5009751/2014

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. Δ19Α 5008008 ΕΞ 2014/28-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. Τ.6525/421/Α0019/29-12-2000 (ΦΕΚ 1614/Β/29-12-2000) "ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΟΡΟΙ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Ή ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΛΩΝ, ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ Ή ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ" ΑΥΟ


Ε.2107/2021

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22 ΤΟΥ ν.4172/2013 (Α' 167), ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟΝ ν.4646/2019 (Α' 201) ΑΔΑ: ΨΞΗΑ46ΜΠ3Ζ-ΕΜΙ


Ε.2057/2021

ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 48Α ΤΟΥ ΚΦΕ, ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 20 ΤΟΥ ν.4646/2019, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΔΑ:94ΟΜ46ΜΠ3Ζ-ΠΛ2


Ε.2027/2022

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡ. Γ' ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 45 ΤΟΥ ν.4172/2013 (Α' 167), ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ν.4873/2021 (Α' 248) ΑΔΑ:Ψ8ΕΝ46ΜΠ3Ζ-Λ6Ξ


ΝΣΚ/62/2023

Εάν η προσθήκη ορισμένου χρηματικού ποσού σε όρο δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών μετά τον διενεργηθέντα κατ’ άρθρα 105 του ν.4412/2016 και 324-327 του ν. 4700/2020 προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του σχεδίου της σύμβασης εγείρει ζητήματα νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών που απορρέουν από τη σύμβαση αυτή, ώστε να κωλύεται η εκκαθάριση και η εξόφλησή τους.(...)Η δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών δεν πάσχει ακυρότητα, κατ’ άρθρο 327 του ν. 4700/2020, λόγω της προσθήκης ορισμένου χρηματικού ποσού σε όρο αυτής, προς αποσαφήνισή του, μετά τον διενεργηθέντα κατ’ άρθρα 105 του ν. 4412/2016 και 324-327 του ν. 4700/2020 προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητάς της και, ως εκ τούτου, οι δαπάνες που απορρέουν από αυτή δεν είναι μη νόμιμες ή μη κανονικές, κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 91 παρ.2 εδ. β΄ και γ΄ του ν. 4270/2014 και 75 παρ. 1 του ν.4446/2016, για τον ανωτέρω λόγο (ομόφωνα).