ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Τύπος: Έγγραφα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ:

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΉΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ Ν.4270/2014, 4412/2016  Ή ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΤΑ.


ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΘΕΣΠΙΖΟΥΝ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ  ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ν.4412/2016) 


ΕΑΑΔΗΣΥ/ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016 (2Η ΕΚΔΟΣΗ-13/7/2018)


ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜ.ΦΟΡΕΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν.4412/2016-IN HAUSE ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ


ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016 στις ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ για όλες τις συμβάσεις πάνω από το όριο της απευθείας ανάθεσης


Δ/19Α/5009751/2014

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. Δ19Α 5008008 ΕΞ 2014/28-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. Τ.6525/421/Α0019/29-12-2000 (ΦΕΚ 1614/Β/29-12-2000) "ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΟΡΟΙ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Ή ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΛΩΝ, ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ Ή ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ" ΑΥΟ


Ε.2057/2021

ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 48Α ΤΟΥ ΚΦΕ, ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 20 ΤΟΥ ν.4646/2019, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΔΑ:94ΟΜ46ΜΠ3Ζ-ΠΛ2


Ε.2107/2021

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22 ΤΟΥ ν.4172/2013 (Α' 167), ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟΝ ν.4646/2019 (Α' 201) ΑΔΑ: ΨΞΗΑ46ΜΠ3Ζ-ΕΜΙ


Ε.2027/2022

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡ. Γ' ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 45 ΤΟΥ ν.4172/2013 (Α' 167), ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ν.4873/2021 (Α' 248) ΑΔΑ:Ψ8ΕΝ46ΜΠ3Ζ-Λ6Ξ


ΠΟΛ.1056/2016

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 "ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΛΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ" ΤΟΥ Ν.4378/2016 "ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Α) ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2014/107/ΕΕ ΚΑΙ (ΕΕ)2015/2060, Β) ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2014/86/ΕΕ ΚΑΙ 2015/121/ΕΕ, Γ) ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2013/61/ΕΕ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΑΔΑ:΅6ΨΘΣΗ-ΕΝ0)