ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Τύπος: ΟΔΗΓΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ:

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΤΑ.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΘΕΣΠΙΖΟΥΝ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ  ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ν.4412/2016) 


37195/2020

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ: Ω2Χ64691Ω2-ΥΤ6

0.4278/2020«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΟ 4/2020 ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ 36.500 ΑΤΟΜΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (ΚΚΠΠ)/ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ»


Ε.2066/2020

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Ν.Π. "ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΡΓΙΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ" (ΦΕΚ 65 Α'/28.06.2015)ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΥΤΗΣ.  ΑΔΑ:9Ρ0Λ46ΜΠ3Ζ-ΩΧΠ


ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ  ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν 3130/2003- ΦΕΚ: 76/Α/2003 


ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ (ΚΑΕΝΠΔΔ9000)


37092/2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 221 “ΠΡΩΤΗ ΔΑΣΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΏΝ ΓΑΙΩΝ” ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ Μ 08 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 (ΑΔΑ:ΩΦΧ446ΨΧΞΧ-6Ν9 ) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)


21136/ΕΥΘΥ/502/2014

Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης με αριθμό 3653/ΕΥΘΥ114/26.01.2012 «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΜΜΕΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΚΤ ΚΑΙ ΤΟ ΕΤΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 11(3)β) του Καν. 1081/2006 και 7(4) του Καν. 1080/2006» (ΦΕΚ 312/Β΄/14.02.2012).


44845/ΕΥΘΥ913/2012

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3653/ΕΥΘΥ114/26.01.2012 υπουργικής απόφασης «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΜΜΕΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΚΤ ΚΑΙ ΤΟ ΕΤΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 11(3)β) του Καν. 1081/2006 και 7(4) του Καν. 1080/2006» (ΦΕΚ 312/Β΄/14.2.2012) .


286/2020

«ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 6 ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ ΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ» ΑΔΑ: ΨΣ2246ΜΤΛΚ-ΞΙΩ


16832/2013

Παράταση έως 30-9-2013 ισχύος πιστοποιητικών γνώσης Η/Υ , που εκδόθηκαν απο:Α Φορείς πιστοποιημένους απο τον ΟΕΚΚ μέχρι  και την ημερομηνία πιστοποίησης τους, β. Φορείς πιστοποιημένους απο τον ΟΕΕΚ μετα απο την ημερομηνία πιστοποήσης τους και μέχρι 30-6-2011 και Γ τον ΟΕΕΚ μέχρι 31-12-2008