Τύπος: Γνωμοδότησεις Ν.Σ.Κ.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 2889/2001 , 4472/2017

Δυνατότητα καταβολής σε ιατρό - μέλος ΕΔΙΠ της ειδικής αμοιβής του άρθρου 131 παρ.1 Ε' του Ν 4472/2017 πριν την έκδοση σχετικής κ.υ.α. (Κατάσταση : Αποδεκτή) Δεν είναι δυνατή η καταβολή σε Ιατρό- μέλος Ε.ΔΙ.Π. της Ιατρικής Σχολής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ, της προβλεπόμενης, στο άρθρο 131 παρ. I Ε του Ν 4472/2017 (ΦΕΚ 74 Α'), ειδικής αμοιβής, πριν την έκδοση της προβλεπόμενης στην εν λόγω διάταξη, κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας. (πλειοψ.)

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΠΟΛ.1155/2017

Φορολογική μεταχείριση ειδικής αμοιβής των προσώπων που αναφέρονται στην περίπτωση Ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 131 του ν.4472/2017, για την παροχή κλινικού και εργαστηριακού έργου σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες, εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του ΕΣΥ ή των νοσοκομείων που ανήκουν σε Πανεπιστήμια.


Γ4α/ΓΠ/76467/2018/2019

Καθορισμός του ύψους της ειδικής αμοιβής μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες εγκαταστημένες σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. ή των νοσοκομείων που ανήκουν σε Πανεπιστήμια.


Γ4α/Γ.Π.οικ.24769/2021

Καθορισμός του ύψους της ειδικής αμοιβής μελών Ε.ΔΙ.Π. που παρείχαν τις υπηρεσίες τους σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες εγκαταστημένες σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. ή των νοσοκομείων που ανήκουν σε Πανεπιστήμια, για το χρονικό διάστημα από 11.05.2016 έως 20.05.2019.


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.4/49/2019

Παροχή υπηρεσιών ακτινοπροστασίας ιατρικής φυσικής:..Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις προηγούμενες σκέψεις, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα από την Επίτροπο. Τούτο διότι αυτή αφορά σε καταβολή αμοιβής, που συμφωνήθηκε στο πλαίσιο συναφθείσας, κατόπιν διαγωνισμού, σύμβασης με το φερόμενο ως δικαιούχο για παροχή υπηρεσιών ακτινοφυσικού, κατά παράκαμψη της προβλεπόμενης από το ν. 3329/2005 ειδικής διαδικασίας πρόσληψης επικουρικού προσωπικού για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών, μεταξύ άλλων και του κλάδου ΠΕ ακτινοφυσικών. Στην επίμαχη δε δαπάνη μη νομίμως δεν συμπεριελήφθη Φ.Π.Α. καθόσον η παροχή υπηρεσιών ακτινοφυσικού καταρχήν δεν απαλλάσσεται του Φ.Π.Α. (βλ. άρθρο 22 εδ. ε΄ του ν.2859/2000 και το υπ’ αρ. πρωτ.: ΔΕΕΦ Α 1065563 ΕΞ 2016/21.4.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών). Τέλος, το Κλιμάκιο λαμβάνοντας υπόψη ότι με την 3401/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία έχει εκδοθεί αρμοδίως, έχει δεσμευθεί πίστωση ύψους 4.800,00 ευρώ, κρίνει ότι η επισήμανση της Επιτρόπου σχετικά με την πλημμέλεια στην διαδικασία ανάληψης υποχρέωσης της δαπάνης για το έτος 2017 δεν παρίσταται ουσιώδης.


ΕΣ/ΤΜ.1/259/2010

Καταβολή αμοιβής για νομικές υπηρεσίες:..Εκ των ανωτέρω παρέπεται ότι η ανάθεση, στον φερόμενο ως δικαιούχο εντολοδόχο δικηγόρο, της εντολής σύνταξης των γνωμοδοτήσεων, στις οποίες αφορά η εντελλόμενη με το επίμαχο χρηματικό ένταλμα δικηγορική αμοιβή, δεν είναι νόμιμη για τους ως άνω βασίμως προβαλλόμενους, από τον διαφωνούντα Επίτροπο, λόγους και, επομένως, η δικηγορική αυτή αμοιβή δεν έχει το χαρακτήρα λειτουργικής δαπάνης και δεν μπορεί να βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου. Σε κάθε δε περίπτωση, και να ακόμη ήθελε θεωρηθεί ότι η ανωτέρω ανάθεση είναι νόμιμη, πράγμα που όπως αναφέρθηκε δεν συμβαίνει, και πάλιν η εκκαθάριση της εντελλόμενης δικηγορικής αμοιβής είναι μη νόμιμη, γιατί έγινε καθ’ υπέρβαση των, μόνων υποχρεωτικών για το Νοσοκομείο, αφού δεν έχει καθοριστεί υψηλότερη αμοιβή πριν την εκτέλεση της σχετικής εντολής, προβλεπόμενων, εκ του νόμου, ελάχιστων ορίων των αμοιβών των δικηγόρων. Συγκεκριμένα και σχετικά με την επάλληλη αυτή σκέψη αναφέρονται τα εξής: Όπως έχει ήδη κριθεί (βλ. 110/2009, 205/2007, 252, 182, 107/2006, 204/2005, 74/2003, 252/2000 πράξεις του Τμήματος τούτου), η ελάχιστη δικηγορική αμοιβή για τη σύνταξη γνωμοδοτήσεων, ελλείψει σχετικής ρύθμισης στη, μνημονευθείσα στην προηγούμενη σκέψη, κοινή υπουργική απόφαση περί "προσδιορισμού των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων", καθόσον η συγκεκριμένη νομική υπηρεσία δεν υπάγεται στην έννοια της, προβλεπόμενης στην ανωτέρω υπουργική απόφαση, περίπτωσης «παροχής συμβουλών στους εντολείς των δικηγόρων», καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 158 του, κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του ν.δ/τος 3026/1954 (ΦΕΚ 235 Α΄), Κώδικα περί Δικηγόρων, που ορίζει ότι «Δι’ έγγραφον γνωμοδότησιν επί νομικού ή πραγματικού ζητήματος, εγγράφως επί τούτω υποβαλλομένου, το ελάχιστον όριον της αμοιβής είναι δραχμαί 100.». Επομένως, ο φερόμενος ως δικαιούχος δικηγόρος, σε κάθε περίπτωση, θα δικαιούνταν ως αμοιβή το ποσό των 41,09 ευρώ για κάθε γνωμοδότηση (δηλαδή, 100 μεταλλικές δραχμές  140 μονάδες, όπως η ισοτιμία αυτή έχει καθοριστεί με την 12398/9.2.1989 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, ΦΕΚ 131 Β΄, = 14.000 δραχμές ή 41,085 ευρώ) και συνολικά το ποσό των 575,26 ευρώ (41,09 ευρώ  14 γνωμοδοτήσεις) κι όχι το, επιπλέον τούτου, εντελλόμενο ποσό των 868,00 ευρώ. Εν όψει όλων των ανωτέρω, η εντελλόμενη με το επίμαχο χρηματικό ένταλμα δικηγορική αμοιβή δεν είναι νόμιμη και, ως εκ τούτου, το χρηματικό αυτό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί.


ΕΣ/ΤΜ.4/14/2019

Παροχή υπηρεσιών ακτινοπροστασίας ιατρικής φυσικής..ζητείται παραδεκτώς η ανάκληση της 49/2019 πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο IV Τμήμα..Το Τμήμα, μετά από νέα έρευνα της υπόθεσης, διαπιστώνει ότι δεν συντρέχει λόγος να αποστεί από όσα δέχθηκε το Κλιμάκιο με την 49/2019 πράξη του, στις ορθές σκέψεις και λεπτομερείς αιτιολογίες της οποίας εμμένοντας, αναφέρεται εκ νέου, προς αποφυγή περιττών επαναλήψεων. Ειδικότερα, η επίμαχη σύμβαση συνήφθη κατά παράκαμψη της προβλεπόμενης από το ν. 3329/2005 ειδικής διαδικασίας πρόσληψης επικουρικού προσωπικού για την κάλυψη των επιτακτικών αναγκών του σε υπηρεσίες ακτινοφυσικού, η οποία μάλιστα (ειδική διαδικασία πρόσληψης) προβλέπεται ανεξαρτήτως της υπάρξεως ή μη κενών οργανικών θέσεων στον Οργανισμό της οικείας Μονάδας Υγείας. Ως εκ τούτου, αλυσιτελώς προβάλλεται από το αιτούν ότι στον Οργανισμό του δεν προβλέπεται θέση ακτινοφυσικού, ενώ σε κάθε περίπτωση, η ανωτέρω παράλειψη δεν δύναται να παράσχει νόμιμο έρεισμα για την απόκλιση από τη διαδικασία που διαγράφεται από τις προδιαληφθείσες διατάξεις του ν. 3329/2005, καθώς πρόκειται για περίσταση που ανάγεται στη σφαίρα ευθύνης των οργάνων του ίδιου του αιτούντος. Περαιτέρω, οι υπηρεσίες που παρέχονται από τους φυσικούς ιατρικής – ακτινοφυσικής, δεν περιλαμβάνονται στα επαγγέλματα, που σύμφωνα με την προδιαληφθείσα διάταξη του άρθρου 22 παρ. 1 περ. ε΄ του ν.2859/2000 απαλλάσσονται ρητώς από το Φ.Π.Α., η απαρίθμηση των οποίων, σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη είναι περιοριστική και όχι ενδεικτική. Άλλωστε, δοθέντος ότι πρόκειται για ρύθμιση, η οποία, ως εισάγουσα εξαίρεση από τον κανόνα, είναι στενώς ερμηνευτέα, δεν καταλείπεται κανένα περιθώριο επεκτάσεώς της και σε άλλες κατηγορίες επαγγελμάτων, πλην αυτών που αναφέρονται ρητώς σε αυτήν. (...)Κατόπιν τούτων, το επίμαχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής θα μπορούσε να θεωρηθεί εάν δεν συνέτρεχε ο δεύτερος λόγος μη νομιμότητας της δαπάνης. Οίκοθεν, δε, νοείται ότι το αιτούν έχει την ευχέρεια να εκδώσει νέο χρηματικό ένταλμα για την πληρωμή της ανωτέρω αμοιβής του φερόμενου ως δικαιούχου, στην οποία όμως θα πρέπει να συμπεριληφθεί και το ποσό του αναλογούντος Φ.Π.Α.. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η αίτηση του Γενικού Νοσοκομείου ... πρέπει να απορριφθεί για τον δεύτερο λόγο μη νομιμότητας της δαπάνης, κατά τα ειδικότερον αναφερόμενα στο σκεπτικό...Απορρίπτει την αίτηση ανάκλησης