Τύπος: Γνωμοδότησεις Ν.Σ.Κ.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Καθήκοντα Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που ασκεί προσωρινώς καθήκοντα Ελεγκτή Νομιμότητας, δεν έχει τη δυνατότητα να αποστεί αιτιολογημένα από τη θετική σύμφωνη γνώμη που πειθαρχικού συμβουλίου του άρθρου 234 του ν. 3852/2010 και να απόσχει από την έκδοση αποφάσεως περί επιβολής πειθαρχικής ποινής (πλειοψ.)

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

42275/201/2018

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΑΡ. 171/2017 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ.(ΑΔΑ:Ω7ΛΕ465ΧΘ7-ΒΗΦ).Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που ασκεί προσωρινά καθήκοντα Ελεγκτή Νομιμότητας, δεν έχει τη δυνατότητα να αποστεί αιτιολογημένα από τη θετική σύμφωνη γνώμη του πειθαρχικού συμβουλίου του άρθρου 234 του ν. 3852/2010 και να απόσχει από την έκδοση αποφάσεως περί επιβολής πειθαρχικής ποινής.


ΝΣΚ/47/2017

Αρμόδιο όργανο για την άσκηση της πειθαρχικής δικαιοδοσίας επί υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.Κατά των υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορούν να ασκήσουν πειθαρχική δίωξη, ως πειθαρχικώς προϊστάμενοι, ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, από τον διορισμό του, ο προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης και ο προϊστάμενος Διεύθυνσης, για τους υπαλλήλους που ανήκουν στην αρμοδιότητά τους. Οι υπάλληλοι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατά των οποίων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για παράβαση καθήκοντος, λόγω παράνομης τοποθέτησης προϊσταμένων οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κωλύονται να ασκήσουν πειθαρχική δικαιοδοσία, ως πειθαρχικώς προϊστάμενοι των υπαλλήλων που διώκονται ποινικά στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, για πειθαρχικά παραπτώματα, που στηρίζονται στα ίδια πραγματικά περιστατικά με τα ποινικά αδικήματα για τα οποία έχει ασκηθεί ποινική δίωξη. Ανεξαρτήτως της συνδρομής του ανωτέρω κωλύματος, πειθαρχική δίωξη των ανωτέρω υπαλλήλων δύναται να ασκήσει ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης.


ΝΣΚ/26/2020

Αναστολή εκτέλεσης επιβληθείσας πειθαρχικής ποινής οριστικής παύσης σε υπάλληλο ΙΔΑΧ Δήμου με απόφαση των πειθαρχικών συμβουλίων του ν. 4057/2012 και θέση του σε κατάσταση αυτοδίκαιης αργίας. Υποχρεωτική η καταγγελία της σύμβασης εργασίας του ανωτέρω υπαλλήλου και του υπαλλήλου που υπηρετεί στο Δημόσιο και ν.π.δ.δ. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου από την αμετάκλητη επιβολή σε αυτούς της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης.(...)A) Προκειμένου να ανασταλεί η εκτέλεση επιβληθείσας με πειθαρχική απόφαση σε υπάλληλο Δήμου, συνδεόμενο με αυτόν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης, απαιτείται, η ευδοκίμηση αιτήματός του ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου για χορήγηση αναστολής εκτελέσεως της απόφασης. Το γεγονός δε, της χορήγησης υπό του Δικαστηρίου αναστολής εκτελέσεως της πειθαρχικής απόφασης, με την οποία επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης στον ανωτέρω υπάλληλο, δεν εμποδίζει την υπό του αρμοδίου οργάνου έκδοση διοικητικής πράξης περί αυτοδίκαιης θέσης του σε κατάσταση αργίας. Β) Από την αμετάκλητη επιβολή στον υπάλληλο που υπηρετεί στο Δημόσιο και ν.π.δ.δ. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, καθώς και στον ανωτέρω υπάλληλο Δήμου της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης, καθίσταται υποχρεωτική για το αρμόδιο όργανο η καταγγελία της σύμβασης εργασίας τους. Στην περίπτωση αυτή, δεν υπάρχει δυνατότητα τήρησης της προβλεπόμενης από τις παρ. 2 του άρθρου 53 του π.δ. 410/1988 και παρ. 3 του άρθρου 202 του ν. 3584/2007 διαδικασίας της προηγούμενης σύμφωνης αιτιολογημένης γνωμοδότησης του οικείου πειθαρχικού συμβουλίου. Η λύση της σύμβασης εργασίας τους επέρχεται από την ανακοίνωση της απόφασης καταγγελίας σε αυτούς, μεταξύ δε του αμετακλήτου της ποινής της οριστικής παύσης και της ανακοίνωσης της απόφασης καταγγελίας, η αυτοδίκαιη αργία τους συνεχίζεται (ομόφωνα).


ΝΣΚ/94/2015

α) Έννοια αποδοχών υπαλλήλου για τον υπολογισμό της πειθαρχικής ποινής του προστίμου. Εκτέλεση της ποινής του προστίμου κατά το διάστημα της αργίας. β) Εκτέλεση της ποινής της προσωρινής παύσης με πλήρη στέρηση των αποδοχών κατά το διάστημα της αργίας.(...)Α.α) Η πειθαρχική ποινή του προστίμου υπολογίζεται επί των νομίμων αποδοχών του υπαλλήλου κατά τον χρόνο έκδοσης της πειθαρχικής απόφασης. Οι αποδοχές που καταβάλλονται κατά το διάστημα της αργίας ή οι αποδοχές που καταβάλλονται πριν τη θέση του υπαλλήλου σε αργία, εφόσον δεν αναφέρονται στο χρόνο έκδοσης της πειθαρχικής απόφασης, δεν αποτελούν βάση για τον προσδιορισμό του προστίμου. β) Κατά το διάστημα που ο υπάλληλος τελεί σε αργία, η πειθαρχική ποινή του προστίμου δεν δύναται να εκτελεστεί εάν δεν καταβάλλονται αποδοχές ή οι αποδοχές αργίας δεν υπερβαίνουν το ποσοστό των 4/5 των νομίμων μηνιαίων αποδοχών. Σε περίπτωση απόδοσης του υπολοίπου ή μέρους των αποδοχών αργίας, εκτέλεση δύναται να διενεργηθεί κατά το μέτρο που οι αποδοχές αυτές υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό των νομίμων αποδοχών του. Ακολούθως, μετά τη λήξη της αργίας δύναται να διενεργηθεί εκτέλεση για το ποσό του προστίμου που δεν εισπράχθηκε. Β. Τελεσίδικη πειθαρχική απόφαση του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου με την οποία επιβάλλεται σε υπάλληλο η πειθαρχική ποινή της προσωρινής παύσης για το παράπτωμα της αδικαιολόγητης αποχής από τα υπηρεσιακά καθήκοντα, είναι άμεσα εκτελεστή με τον τρόπο που ορίζει ο νόμος, και ενόσω τελεί σε αργία λόγω άλλων πειθαρχικών και ποινικών εκκρεμοτήτων, χωρίς η εκτέλεσή της να επηρεάζεται από το καθεστώς της αργίας, οι συνέπειες της οποίας κατά το διάστημα της εκτέλεσης της ποινής αναστέλλονται αυτοδικαίως. (ομοφ.)ΑΠΟΔΕΚΤΗ


ΝΣΚ/184/2014

Αποδοχές αργίας λόγω παραπομπής στο Πειθαρχικό Συμβούλιο για το παράπτωμα της αδικαιολόγητης αποχής από τα καθήκοντα.(...)Δημοσιογράφος ο οποίος υπηρετεί στις ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατά το χρονικό διάστημα που τελούσε σε αυτοδίκαιη αργία, λόγω παραπομπής στο Πειθαρχικό Συμβούλιο για το παράπτωμα της αδικαιολόγητης αποχής από τα καθήκοντά του και μέχρι την έκδοση της απόφασης του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, δικαιούτο αποδοχές αργίας, που ορίζονται στο 75% των νόμιμων αποδοχών του. Μετά όμως από την επιβολή της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης για το παράπτωμα αυτό από το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο των ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ, δεν δικαιούται αποδοχές για όλο το διάστημα της αυτοδίκαιης αργίας, τυχόν δε καταβληθείσες αναζητούνται από την υπηρεσία. (ομοφ.) ΑΠΟΔΕΚΤΗ


ΝΣΚ/269/2016

Αρμόδιο όργανο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Νομάρχη και του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, ο οποίες προβλέπονται στα άρθρα 1 έως 3 του Ν. 1920/1991.(...)Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή, εφόσον έχει διοριστεί κατά το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 4325/2015, Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ασκούν σήμερα τις αρμοδιότητες του Νομάρχη και Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, οι οποίες περιγράφονται στα άρθρα 1 έως 3 του ν. 1920/1991 «Περί Μουσουλμάνων Θρησκευτικών Λειτουργών» (Μουφτήδων


47766/2075/2019

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 99146/7001/2016 απόφασης Ασκούσας Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα «Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης αντιμετώπισης οριστικής παύσης και αποκατάστασης των ενεργών καθώς και την αποκατάσταση των ανενεργών εναπομεινάντων ΧΑΔΑ Περιφέρειας Αττικής, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Β’ 4185/2016)». 


ΝΣΚ/269/2017

Εκτελεστότητα των αποφάσεων του ασκούντος καθήκοντα Ελεγκτή Νομιμότητας Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ήδη Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης), οι οποίες εκδίδονται επί αιτήσεων θεραπείας, σύμφωνα με το άρθρο 227 παρ.4 του ν. 3852/2010. 
Οι αποφάσεις του ασκούντος καθήκοντα Ελεγκτή Νομιμότητας Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ήδη Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης), οι οποίες εκδίδονται επί αιτήσεων θεραπείας, σύμφωνα με το άρθρο 227 παρ.4 του ν. 3852/2010, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 231 του ιδίου νόμου και ως εκ τούτου είναι άμεσα εκτελεστές. Περαιτέρω, οι ως άνω αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης είναι άμεσα εκτελεστές και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουν ασκηθεί από τον οικείο δήμο ενδικοφανείς προσφυγές κατά των εν λόγω αποφάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ.5 του π.δ. 171/1987, χωρίς να έχουν εκδοθεί, κατά το άρθρο 200 του Κώδ.Διοικ.Δικονομίας, αποφάσεις του αρμοδίου δικαστηρίου περί αναστολής εκτελέσεως αυτών (ομόφ.).


4085/2016

Τροποποίηση − Συμπλήρωση της αριθμ. 204/3−2−2016 απόφασης του ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 369/Β/17−2−2016) περί ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στην Περιφέρεια Κρήτης.


ΝΣΚ/131/2020

Ακολουθητέα πορεία και νόμιμες ενέργειες από πλευράς του Πανεπιστημίου Πειραιώς α) προς διερεύνηση τυχόν ευθυνών μέλους ΔΕΠ, για προσφορά σεμιναρίων έναντι διδάκτρων, εκτός του Πανεπιστημίου και β) προς προστασία της φήμης του Πανεπιστημίου.(...)Τα αρμόδια προς πειθαρχική δίωξη όργανα οφείλουν να προβούν άμεσα σε διερεύνηση πιθανών πειθαρχικών παραπτωμάτων. Προς τούτο, εφόσον η πρυτανική αρχή έχει σοβαρές υπόνοιες ή σαφείς ενδείξεις για τη διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος, πρέπει να διαταχθεί η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης. Αναλόγως δε του πορίσματος και της βαρύτητας του πειθαρχικού παραπτώματος που τυχόν διαπιστωθεί, είναι δυνατή, είτε η επιβολή πειθαρχικής ποινής από τον Πρύτανη ή τον Πρόεδρο, είτε η παραπομπή του πειθαρχικά ελεγχόμενου στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο. Ειδικότερα στην περίπτωση που, από τα στοιχεία προκύπτει παραβίαση του ασυμβιβάστου, η παραπομπή είναι υποχρεωτική κατ’ άρθρο 24 παρ.3 του ν. 4009/2011. Τέλος, αναλόγως των στοιχείων και ευρημάτων θα πρέπει να εκτιμηθεί, αν θα ασκηθούν εκ μέρους του Πανεπιστημίου τα, εκ των άρθρων 57 και 59 Α.Κ., δικαιώματα για άρση της προσβολής της φήμης του και για αποζημίωση.