Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

42275/201/2018

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3852/2010

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΑΡ. 171/2017 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ.(ΑΔΑ:Ω7ΛΕ465ΧΘ7-ΒΗΦ).Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που ασκεί προσωρινά καθήκοντα Ελεγκτή Νομιμότητας, δεν έχει τη δυνατότητα να αποστεί αιτιολογημένα από τη θετική σύμφωνη γνώμη του πειθαρχικού συμβουλίου του άρθρου 234 του ν. 3852/2010 και να απόσχει από την έκδοση αποφάσεως περί επιβολής πειθαρχικής ποινής.

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΝΣΚ/271/2017

Καθήκοντα Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που ασκεί προσωρινώς καθήκοντα Ελεγκτή Νομιμότητας, δεν έχει τη δυνατότητα να αποστεί αιτιολογημένα από τη θετική σύμφωνη γνώμη που πειθαρχικού συμβουλίου του άρθρου 234 του ν. 3852/2010 και να απόσχει από την έκδοση αποφάσεως περί επιβολής πειθαρχικής ποινής (πλειοψ.)


14632/2018

Διαδικασία έκτισης της πειθαρχικής ποινής της αργίας και της έκπτωσης (άρθρο 234, παρ. 6 του ν. 3852/2010).(ΑΔΑ:7ΖΩΗ465ΧΘ7-Ι9Σ) ΕΓΚ/13/2018


ΝΣΚ/26/2020

Αναστολή εκτέλεσης επιβληθείσας πειθαρχικής ποινής οριστικής παύσης σε υπάλληλο ΙΔΑΧ Δήμου με απόφαση των πειθαρχικών συμβουλίων του ν. 4057/2012 και θέση του σε κατάσταση αυτοδίκαιης αργίας. Υποχρεωτική η καταγγελία της σύμβασης εργασίας του ανωτέρω υπαλλήλου και του υπαλλήλου που υπηρετεί στο Δημόσιο και ν.π.δ.δ. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου από την αμετάκλητη επιβολή σε αυτούς της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης.(...)A) Προκειμένου να ανασταλεί η εκτέλεση επιβληθείσας με πειθαρχική απόφαση σε υπάλληλο Δήμου, συνδεόμενο με αυτόν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης, απαιτείται, η ευδοκίμηση αιτήματός του ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου για χορήγηση αναστολής εκτελέσεως της απόφασης. Το γεγονός δε, της χορήγησης υπό του Δικαστηρίου αναστολής εκτελέσεως της πειθαρχικής απόφασης, με την οποία επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης στον ανωτέρω υπάλληλο, δεν εμποδίζει την υπό του αρμοδίου οργάνου έκδοση διοικητικής πράξης περί αυτοδίκαιης θέσης του σε κατάσταση αργίας. Β) Από την αμετάκλητη επιβολή στον υπάλληλο που υπηρετεί στο Δημόσιο και ν.π.δ.δ. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, καθώς και στον ανωτέρω υπάλληλο Δήμου της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης, καθίσταται υποχρεωτική για το αρμόδιο όργανο η καταγγελία της σύμβασης εργασίας τους. Στην περίπτωση αυτή, δεν υπάρχει δυνατότητα τήρησης της προβλεπόμενης από τις παρ. 2 του άρθρου 53 του π.δ. 410/1988 και παρ. 3 του άρθρου 202 του ν. 3584/2007 διαδικασίας της προηγούμενης σύμφωνης αιτιολογημένης γνωμοδότησης του οικείου πειθαρχικού συμβουλίου. Η λύση της σύμβασης εργασίας τους επέρχεται από την ανακοίνωση της απόφασης καταγγελίας σε αυτούς, μεταξύ δε του αμετακλήτου της ποινής της οριστικής παύσης και της ανακοίνωσης της απόφασης καταγγελίας, η αυτοδίκαιη αργία τους συνεχίζεται (ομόφωνα).


ΝΣΚ/94/2015

α) Έννοια αποδοχών υπαλλήλου για τον υπολογισμό της πειθαρχικής ποινής του προστίμου. Εκτέλεση της ποινής του προστίμου κατά το διάστημα της αργίας. β) Εκτέλεση της ποινής της προσωρινής παύσης με πλήρη στέρηση των αποδοχών κατά το διάστημα της αργίας.(...)Α.α) Η πειθαρχική ποινή του προστίμου υπολογίζεται επί των νομίμων αποδοχών του υπαλλήλου κατά τον χρόνο έκδοσης της πειθαρχικής απόφασης. Οι αποδοχές που καταβάλλονται κατά το διάστημα της αργίας ή οι αποδοχές που καταβάλλονται πριν τη θέση του υπαλλήλου σε αργία, εφόσον δεν αναφέρονται στο χρόνο έκδοσης της πειθαρχικής απόφασης, δεν αποτελούν βάση για τον προσδιορισμό του προστίμου. β) Κατά το διάστημα που ο υπάλληλος τελεί σε αργία, η πειθαρχική ποινή του προστίμου δεν δύναται να εκτελεστεί εάν δεν καταβάλλονται αποδοχές ή οι αποδοχές αργίας δεν υπερβαίνουν το ποσοστό των 4/5 των νομίμων μηνιαίων αποδοχών. Σε περίπτωση απόδοσης του υπολοίπου ή μέρους των αποδοχών αργίας, εκτέλεση δύναται να διενεργηθεί κατά το μέτρο που οι αποδοχές αυτές υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό των νομίμων αποδοχών του. Ακολούθως, μετά τη λήξη της αργίας δύναται να διενεργηθεί εκτέλεση για το ποσό του προστίμου που δεν εισπράχθηκε. Β. Τελεσίδικη πειθαρχική απόφαση του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου με την οποία επιβάλλεται σε υπάλληλο η πειθαρχική ποινή της προσωρινής παύσης για το παράπτωμα της αδικαιολόγητης αποχής από τα υπηρεσιακά καθήκοντα, είναι άμεσα εκτελεστή με τον τρόπο που ορίζει ο νόμος, και ενόσω τελεί σε αργία λόγω άλλων πειθαρχικών και ποινικών εκκρεμοτήτων, χωρίς η εκτέλεσή της να επηρεάζεται από το καθεστώς της αργίας, οι συνέπειες της οποίας κατά το διάστημα της εκτέλεσης της ποινής αναστέλλονται αυτοδικαίως. (ομοφ.)ΑΠΟΔΕΚΤΗ


ΝΣΚ/184/2014

Αποδοχές αργίας λόγω παραπομπής στο Πειθαρχικό Συμβούλιο για το παράπτωμα της αδικαιολόγητης αποχής από τα καθήκοντα.(...)Δημοσιογράφος ο οποίος υπηρετεί στις ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατά το χρονικό διάστημα που τελούσε σε αυτοδίκαιη αργία, λόγω παραπομπής στο Πειθαρχικό Συμβούλιο για το παράπτωμα της αδικαιολόγητης αποχής από τα καθήκοντά του και μέχρι την έκδοση της απόφασης του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, δικαιούτο αποδοχές αργίας, που ορίζονται στο 75% των νόμιμων αποδοχών του. Μετά όμως από την επιβολή της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης για το παράπτωμα αυτό από το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο των ΓΓΜΕ-ΓΓΕΕ, δεν δικαιούται αποδοχές για όλο το διάστημα της αυτοδίκαιης αργίας, τυχόν δε καταβληθείσες αναζητούνται από την υπηρεσία. (ομοφ.) ΑΠΟΔΕΚΤΗ


ΝΣΚ/55/2023

Ερωτάται, εάν ο Κοσμήτορας της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (Σ.Ε.Μ.Φ.Ε.) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, έχει την δυνατότητα να ασκήσει πειθαρχική δίωξη σε βάρος φοιτητών στην περίπτωση κατά την οποία, προηγουμένως, ο ίδιος είχε καταγγείλει την ελεγχόμενη συμπεριφορά ενώπιον της Συνέλευσης της Σχολής. Σε αρνητική περίπτωση ποια είναι η προβλεπόμενη διαδικασία για την άσκηση της δίωξης.(...)O Κοσμήτορας της Σ.Ε.Μ.Φ.Ε., από τον οποίο καταγγέλλεται έκνομη συμπεριφορά σε βάρος του από φοιτητές κατά τη διάρκεια διδασκαλίας μαθήματος, πρέπει να απόσχει από την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης κατ’ αυτών. Το γεγονός της αποχής πρέπει να αναφερθεί στον Πρύτανη του Ιδρύματος, ο οποίος και θα κρίνει σχετικά με την βασιμότητα του λόγου. Σε θετική περίπτωση η δίωξη πρέπει να ασκηθεί από τον αναπληρωτή του Κοσμήτορα.


ΝΣΚ/131/2020

Ακολουθητέα πορεία και νόμιμες ενέργειες από πλευράς του Πανεπιστημίου Πειραιώς α) προς διερεύνηση τυχόν ευθυνών μέλους ΔΕΠ, για προσφορά σεμιναρίων έναντι διδάκτρων, εκτός του Πανεπιστημίου και β) προς προστασία της φήμης του Πανεπιστημίου.(...)Τα αρμόδια προς πειθαρχική δίωξη όργανα οφείλουν να προβούν άμεσα σε διερεύνηση πιθανών πειθαρχικών παραπτωμάτων. Προς τούτο, εφόσον η πρυτανική αρχή έχει σοβαρές υπόνοιες ή σαφείς ενδείξεις για τη διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος, πρέπει να διαταχθεί η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης. Αναλόγως δε του πορίσματος και της βαρύτητας του πειθαρχικού παραπτώματος που τυχόν διαπιστωθεί, είναι δυνατή, είτε η επιβολή πειθαρχικής ποινής από τον Πρύτανη ή τον Πρόεδρο, είτε η παραπομπή του πειθαρχικά ελεγχόμενου στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο. Ειδικότερα στην περίπτωση που, από τα στοιχεία προκύπτει παραβίαση του ασυμβιβάστου, η παραπομπή είναι υποχρεωτική κατ’ άρθρο 24 παρ.3 του ν. 4009/2011. Τέλος, αναλόγως των στοιχείων και ευρημάτων θα πρέπει να εκτιμηθεί, αν θα ασκηθούν εκ μέρους του Πανεπιστημίου τα, εκ των άρθρων 57 και 59 Α.Κ., δικαιώματα για άρση της προσβολής της φήμης του και για αποζημίωση.


ΝΣΚ/239/2017

Δυνατότητα επιστροφής αποδοχών αργίας δημοσίου υπαλλήλου κατόπιν μεταρρύθμισης της ποινής της οριστικής παύσης σε προσωρινή έξι μηνών, με απόφαση του ΣτΕ - Μη προσμέτρηση του χρόνου αυτοδίκαιης αργίας ως πραγματικής υπηρεσίας. Για την επιστροφή του συνόλου ή μέρους των αποδοχών μονίμου υπαλλήλου, που παρακρατήθηκαν στο σύνολό τους, κατά το χρονικό διάστημα που τελούσε σε κατάσταση αυτοδίκαιης αργίας, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης για το πειθαρχικό παράπτωμα της αδικαιολόγητης αποχής από την άσκηση των καθηκόντων του, η οποία στη συνέχεια μεταρρυθμίστηκε, με δικαστική απόφαση του ΣτΕ, σε προσωρινή παύση έξι (6) μηνών, αρμόδιο να αποφανθεί είναι το πειθαρχικό συμβούλιο, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του. Για το χρονικό διάστημα μετά την 11-5-2015, οπότε κατόπιν της αντικατάστασης του άρθρου 105 του ΥΚ, η ποινή της προσωρινής παύσης δεν συνεπάγεται πλέον την πλήρη στέρηση των αποδοχών, και έως την λήξη της αυτοδίκαιης αργίας, το ήμισυ των παρακρατηθεισών αποδοχών πρέπει να αποδοθεί αυτοδικαίως, ενώ το άλλο ήμισυ ή μέρος αυτού ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του πειθαρχικού συμβουλίου. Το χρονικό διάστημα που η υπάλληλος βρισκόταν σε αυτοδίκαιη αργία δεν υπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας (ομόφ.) Κατάσταση : Αποδεκτή


ΝΣΚ/125/2017

Κατάσχεση απαιτήσεων εις χείρας τρίτου εκ μέρους του Δημοσίου – Θετική δήλωση του τρίτου - Γνωστοποίηση της σύναψης σύμβασης σύστασης ενεχύρου επί των απαιτήσεων από μισθώματα, η οποία προϋπήρχε της υποβολής της θετικής δήλωσης του τρίτου.Αρμοδιότητα ασκήσεως πειθαρχικής διώξεως και επιβολής πειθαρχικών ποινών, για τους υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν μεταταχθεί με βάση τις διατάξεις των άρθρων 256 παρ.1 και 2°, 257 παρ. 1 και 2° και 258 του ν. 3852/2010 στις αιρετές περιφέρειες και τους δήμους, για πειθαρχικά παραπτώματα τα οποία τους αποδίδονται ότι διέπραξαν κατά το χρόνο της υπηρεσίας τους στις καταργημένες κρατικές περιφέρειες και νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις


ΝΣΚ/47/2017

Αρμόδιο όργανο για την άσκηση της πειθαρχικής δικαιοδοσίας επί υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.Κατά των υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορούν να ασκήσουν πειθαρχική δίωξη, ως πειθαρχικώς προϊστάμενοι, ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, από τον διορισμό του, ο προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης και ο προϊστάμενος Διεύθυνσης, για τους υπαλλήλους που ανήκουν στην αρμοδιότητά τους. Οι υπάλληλοι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατά των οποίων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για παράβαση καθήκοντος, λόγω παράνομης τοποθέτησης προϊσταμένων οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κωλύονται να ασκήσουν πειθαρχική δικαιοδοσία, ως πειθαρχικώς προϊστάμενοι των υπαλλήλων που διώκονται ποινικά στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, για πειθαρχικά παραπτώματα, που στηρίζονται στα ίδια πραγματικά περιστατικά με τα ποινικά αδικήματα για τα οποία έχει ασκηθεί ποινική δίωξη. Ανεξαρτήτως της συνδρομής του ανωτέρω κωλύματος, πειθαρχική δίωξη των ανωτέρω υπαλλήλων δύναται να ασκήσει ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης.