Τύπος: Γνωμοδότησεις Ν.Σ.Κ.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4412/2016/Α.132

Δυνατότητα ή μη τροποποίησης της σύμβασης σίτισης των φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με τη μείωση του αριθμού των σιτιζόμενων φοιτητών, ενόψει του μειωμένου αριθμού των προσερχόμενων προς σίτιση, λόγω του επιβληθέντος, για την αντιμετώπιση της πανδημίας «COVID 19», μέτρου της διακοπής της εκπαιδευτικής λειτουργίας που διενεργείται με φυσική παρουσία.(...)Η λήψη, προς αντιμετώπιση της πανδημίας «COVID 19», του μέτρου της προσωρινής διακοπής της εκπαιδευτικής λειτουργίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που πραγματοποιείται με φυσική παρουσία και η εξ αυτού μείωση του αριθμού των προσερχόμενων προς σίτιση φοιτητών, αποτελεί νόμιμο δικαιολογητικό λόγο για την τροποποίηση της σύμβασης σίτισης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 132 παρ. 1 περ. γ΄ του ν. 4412/2016, με την περαιτέρω μείωση του συμβατικού αριθμού των σιτιζόμενων φοιτητών, για όσο χρόνο συνεχίζεται η απαγόρευση της εκπαιδευτικής λειτουργίας που διενεργείται με φυσική παρουσία, σε περίπτωση δε διαπίστωσης της αύξησης του αριθμού των προσερχόμενων προς σίτιση φοιτητών, δύναται το Πανεπιστήμιο να προβαίνει σε περαιτέρω τροποποίηση της σύμβασης σίτισης με την αύξηση του αριθμού των σιτιζόμενων φοιτητών.

Σχετικά Έγγραφα

Α.1164/2019

Τροποποίηση της ΠΟΛ 1006/31-12-2013 (Β΄19/2014) απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας», όπως ισχύει


ΠΟΛ. 1178/2015

Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΠΟΛ 1006/31−12−2013 (ΦΕΚ 19 Β΄/2014), απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/ Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας».


1027411/842/ΔΜ/1998

Υποχρεωτική χορήγηση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και διαδικασίες απόδοσής του.

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την  ΥΑ 1006/2014 - ΦΕΚ: 19/Β/2014 -Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) / Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης / Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας. από 1/1/2014.


ΝΣΚ/99/2001

1) Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 29 του Ν 1268/1982 στους φοιτητές του ΕΑΠ ενώ έχει αυτό εφαρμογή σε όλους τους φοιτητές των ΠΣΕ ανεξαρτήτως ηλικίας. 2) Οι φοιτητές του ΕΑΠ που είναι δημόσιοι υπάλληλοι δικαιούνται των αδειών εξετάσεων των άρθρων 59 και 60 του Ν 2683/99 αλλά όχι της εκπαιδευτικής άδειας του άρθρου 58 του ίδιου ως άνω νόμου. 3) Δεν επιτρέπεται η παράλληλη φοίτηση φοιτητών προπτυχιακών τμημάτων του ΕΑΠ σε οποιοδήποτε άλλο προπτυχιακό τμήμα σπουδών (κανονικό ή ΑΣΕ) άλλου ΑΕΙ, καθώς επίσης δεν επιτρέπεται η παράλληλη φοίτηση φοιτητών σε οποιοδήποτε προπτυχιακό τμήμα ΠΣΕ ανεξαρτήτως αν γίνεται για λήψη πτυχίου ή απλής βεβαιώσεως παρακολούθησης μαθημάτων σε προπτυχιακό τμήμα σπουδών οποιουδήποτε άλλου ΑΕΙ.

ΕΣ/Τμ.4(ΚΠΕ)39/2015

Μη νόμιμη η καταβολή τιμήματος από Πανεπιστημιακή Λέσχη σε ιδιωτική εταιρεία για την παροχή υπηρεσιών σίτισης φοιτητών, καθόσον μη νομίμως η Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία είναι πλημμελώς αιτιολογημένη, προέβη στην σύντμηση προθεσμιών κατά τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού ενώ δεν συνέτρεχαν λόγοι επείγοντος, κατά την έννοια του άρθρου 10 παρ. 1α του π.δ/τος 118/2007 (ΦΕΚ Α΄ 150/2007).(Αποφαίνεται ότι το 1Α, οικονομικού έτους 2015, χρηματικό ένταλμα   πληρωμής   της   Πανεπιστημιακής  Φοιτητικής  Λέσχης   του    ………, πρέπει να θεωρηθεί λόγω συγγνωστής πλάνης.)


ΕΣ/Τμ.4(ΚΠΕ)31/2015

Μη νόμιμη η καταβολή αμοιβής από ν.π.δ.δ. σε κοινοπραξία για την παροχή υπηρεσιών σίτισης των φοιτητών, καθόσον δεν συνέτρεχαν απρόβλεπτες περιστάσεις που να δικαιολογούν την απευθείας ανάθεση των ανωτέρω υπηρεσιών, διότι η ανάθεση αυτή δεν οφείλεται σε έκτακτα και ασυνήθιστα για τη Διοίκηση γεγονότα, που αντικειμενικά δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν, αλλά στο ότι με απόφαση του Τμήματος Μείζονος-Επταμελούς Σύνθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου ματαιώθηκε οριστικά ο αρχικός διαγωνισμός (ν. 2286/1995, ΦΕK A΄ 19/1995 και απόφαση Υπουργού Οικονομικών Π1/3305/2010, ΦΕΚ Β΄ 1789/2010).


ΕλΣυνΤμ.6/2591/2015

Ανάθεση εκμετάλλευσης φοιτητικών εστιατορίων:..ζητείται η ανάκληση της 36/2015 Πράξεως του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου...Με δεδομένα αυτά και αφού, σύμφωνα με όσα προηγουμένως έγιναν δεκτά, η αρμοδιότητα για την έκδοση των αναγκαίων αποφάσεων για την έγκριση, διεξαγωγή και κατακύρωση των αποτελεσμάτων δημόσιου διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών ανήκει στην Σύγκλητο του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος, οι προαναφερθείσες αποφάσεις, αναρμοδίως εκδόθηκαν από τον Πρύτανη του ... Πανεπιστημίου ..., τα περί του αντιθέτου δε προβαλλόμενα με την υπό κρίση αίτηση είναι αβάσιμα και απορριπτέα. Ειδικότερα, απορριπτέος είναι ο προβαλλόμενος ισχυρισμός ότι η 523/4.8.2014 απόφαση του Πρύτανη για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, στην οποία ενσωματώνονται όλες οι προηγούμενες πράξεις, εκδόθηκε με βάση τη διάταξη της περ. ιγ της παρ. 18 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011, καθόσον η σίτιση των φοιτητών αποτελούσε επείγον και θεμελιώδες για την εύρυθμη λειτουργία του πανεπιστημίου ζήτημα, το οποίο έπρεπε να ρυθμιστεί πριν από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2015 – 2016, ώστε να αποφευχθούν οι παρατάσεις της σύμβασης που αφορούσε στο προηγούμενο έτος, δεδομένου ότι η Σύγκλητος αδυνατούσε να λειτουργήσει κατά το μήνα Αύγουστο. Και τούτο, διότι, το μεν, δεν προβάλλεται, ούτε αποδεικνύεται από τα στοιχεία του φακέλου, νόμιμος λόγος αδυναμίας λειτουργίας της Συγκλήτου, το δε, κατά το χρόνο έκδοσης της προαναφερόμενης απόφασης για την έγκριση διενέργειας του διαγωνισμού και των όρων της οικείας διακήρυξης (4.2.2014), ήτοι ένα και πλέον εξάμηνο πριν από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2014 – 2015, δεν υφίσταται, κατά την κοινή πείρα και λογική, επείγουσα ανάγκη ανάθεσης της εκμετάλλευσης των εστιατορίων σίτισης των φοιτητών κατά το έτος αυτό, ενώ τέλος, σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού είχε ήδη αρχίσει με την έκδοση της 477/18.2.2014 απόφασης του Πρύτανη, οπότε, δεν υφίστατο η επικαλούμενη από την αιτούσα αδυναμία σύγκλησης και λειτουργίας της Συγκλήτου του πανεπιστημίου κατά το μήνα Αύγουστο.(...)Κατά συνέπεια, σύμφωνα με όσα προηγουμένως κρίθηκαν και έγιναν κατά πλειοψηφία δεκτά, η κρινόμενη αίτηση και οι ασκηθείσες παρεμβάσεις πρέπει να απορριφθούν

Δεν αναθεωρήθηκε με την ΕΣ/ΤΜ.ΜΕΙΖ.ΕΠΤΑΜ.ΣΥΝΘ/5248/2015


ΥΑ 1006/2014

Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) / Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης / Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας.

Ε.2132/2019 Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή της ΠΟΛ.1006/2013 (Β’19/2014) Απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, μετά την τροποποίησή της με τις διατάξεις της Α.1164/2019 (Β’1618) Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.(ΑΔΑ:Ψ49Ι46ΜΠ3Ζ-Η4Ω)


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.7/230/2018

Προμήθεια απορριμματοφόρων κάδων:Με αυτά τα δεδομένα, κατά παράβαση των άρθρων 98 παρ. 1 περ. β΄ του Συντάγματος και 35 παρ. 1 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, η κρινόμενη σύμβαση, με την οποία τροποποιήθηκε το αντικείμενο της αρχικώς συναφθείσας σύμβασης με την προσθήκη νέου αντικειμένου (πρόσθετου αριθμού απορριμματοφόρων κάδων), δεν υπήχθη πριν τη σύναψή της στον προσυμβατικό έλεγχο του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δοθέντος ότι η αρχικώς συναφθείσα σύμβαση είχε υποβληθεί στον έλεγχο αυτό. Τούτο δε, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι η τροποποίηση έλαβε χώρα κατ’ επίκληση από το Δήμο ..... της παρ. 2 του άρθρου 132 ν. 4412/2016, καθόσον εναπόκειται στο Ελεγκτικό Συνέδριο η κρίση για την προσήκουσα εφαρμογή της διάταξης. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι α) εν πάση περιπτώσει, η υπό κρίση τροπο-ποιητική σύμβαση πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει η προαναφερθείσα διάταξη, αφενός διότι η αξία της ανέρχεται στα 94.036,25 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ήτοι σε ποσό ήσσονος του ορίου των 209.000 χωρίς ΦΠΑ αλλά και του 10% της αξίας της κύριας σύμβασης, αφετέρου διότι έλαβε χώρα εντός της διάρκειας της αρχικής σύμβασης και, δοθέντος ότι αφορά την προμήθεια ίδιων αντικειμένων με την αυτή τιμή μονάδας, δεν μετέβαλε τη συνολική φύση αυτής, με συνέπεια να μην απαιτείται νέα διαδικασία για τη σύναψή της, β) τα όργανα του Δήμου ..... ευλόγως θεώρησαν ότι, μετά την ισχύ της παρ. 2 του άρθρου 132 ν.4412/2016 - κατ’ εφαρμογή της οποίας δεν ελέγχεται πλέον το ουσιώδες ή μη της τροποποίησης -, δεν υπήρχε υποχρέωση υπαγωγής της επίμαχης τροπο-ποιητικής σύμβασης στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δεν ενήργησαν με πρόθεση καταστρατήγησης των κειμένων διατάξεων, αλλά επειδή πίστεψαν πεπλανημένως, πλην συγγνωστώς, ότι για την υπογραφή της επίμαχης τροποποιητικής σύμβασης δεν επιβαλλόταν η προηγούμενη διενέργεια προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Κατά ταύτα, το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πρέπει να θεωρηθεί λόγω συγγνωστής πλάνης.


ΠΝΠ/84/2020

Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.

Ν.4690/2020- ΦΕΚ: 104/Α/30.5.2020:Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις.