Τύπος: Γνωμοδότησεις Ν.Σ.Κ.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3528/2007

Εάν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3528/2007 α) η έννοια άσκησης ιδιωτικού έργου, είναι ανεξάρτητη της νομικής μορφής του εργοδότη, ήτοι αν το προς ανάθεση έργο ή εργασία μπορεί να παρέχεται στο Δημόσιο ή σε δημόσιους φορείς, β) το ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή μπορεί να αφορά και να επιτρέπει την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος αυτοτελώς ή την απλή διενέργεια εμπορικών πράξεων και γ) για την άπαξ ή την επ’ ευκαιρία ή το τυχαίως έργο ή εργασία με αμοιβή απαιτείται άδεια από το αρμόδιο αποφασιστικό όργανο.(...)Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3528/2007 (Υ.Κ.) α) το έργο ή εργασία με αμοιβή, για τα οποία ζητείται άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου από υπάλληλο του e-ΕΦΚΑ, μπορεί να παρέχεται και στο Δημόσιο ή σε άλλους δημόσιους φορείς (ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, ΑΕΙ, κλπ), β) ως ιδιωτικό έργο ή εργασία νοείται τόσο η παροχή αυτής ταύτης εξαρτημένης εργασίας όσο και η προσφορά υπηρεσιών ελευθέριου επαγγέλματος, δηλαδή της παροχής έργου ή ανεξάρτητων υπηρεσιών, με διαρκή, σταθερή και συστηματική απασχόληση, επί συγκεκριμένου αντικειμένου, χωρίς να τελεί ο υπάλληλος σε σχέση εξάρτησης με τον εργοδότη και γ) απαιτείται άδεια από το αρμόδιο αποφασιστικό όργανο και για την «άπαξ ή την επ’ ευκαιρία ή το τυχαίως έργο ή εργασία με αμοιβή».

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΝΣΚ/109/2019

Εάν για την παροχή εργασίας ή έργου από δημοσίους υπαλλήλους σε φορείς του Δημοσίου ή ν.π.δ.δ. απαιτείται άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Υ.Κ..(..)Για την παροχή έργου ή εργασίας με αμοιβή από υπάλληλο του Δημοσίου και των ν.π.δ.δ. που διέπονται από τον Υπαλληλικό Κώδικα, στο Δημόσιο ή σε δημόσιους φορείς (ν.π.δ.δ., ΟΤΑ κ.λπ.), απαιτείται άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Υ.Κ., καθόσον η τήρηση της διαγραφόμενης από το νόμο διαδικασίας είναι ανεξάρτητη της νομικής μορφής του εργοδότη, ήτοι του αν το προς ανάθεση έργο ή εργασία παρέχεται σε ιδιώτη εργοδότη ή στο Δημόσιο ή σε δημόσιους φορείς (ν.π.δ.δ., ΟΤΑ κ.λπ.) (ομόφ.).


ΝΣΚ/59/2023

Ερωτάται, προκειμένου να εκδοθεί απόφαση από το αρμόδιο όργανο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, αν δύναται να δοθεί άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 31 του ν.3528/2007 (Α΄ 26) και 14 παρ.1 του π.δ.410/1988 (Α΄ 191), σε υπάλληλο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και με ειδικότητα ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, για εργασία που αφορά στον χειρισμό πτητικών μέσων μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων (πιλότος) για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, δεδομένης της ιδιαίτερης φύσης του επαγγέλματος.(...)Το αποφασίζον όργανο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, αν δεν αποδέχεται τη θετική σύμφωνη γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, δύναται, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση, να απόσχει από την έκδοση της διοικητικής πράξης και να μην χορηγήσει άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 31 του ν.3528/2007 (Α΄ 26) και 14 παρ.1 του π.δ.410/1988 (Α΄ 191), στον Α.Μ., υπάλληλο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και με ειδικότητα ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, για εργασία που αφορά στον χειρισμό πτητικών μέσων μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων (πιλότος) για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών (ομόφωνα).


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/232/οικ.8699/2023

Η αριθ. 109/2019 Γνωμοδότηση του Ε’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους – Παροχή εργασίας ή έργου από δημοσίους υπαλλήλους σε φορείς του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ ΑΔΑ:Ψ95Ο46ΜΤΛ6-ΘΜΘ

ΒΛΕΠΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΣΚ/109/2019 Εάν για την παροχή εργασίας ή έργου από δημοσίους υπαλλήλους σε φορείς του Δημοσίου ή ν.π.δ.δ. απαιτείται άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Υ.Κ..(..)Για την παροχή έργου ή εργασίας με αμοιβή από υπάλληλο του Δημοσίου και των ν.π.δ.δ. που διέπονται από τον Υπαλληλικό Κώδικα, στο Δημόσιο ή σε δημόσιους φορείς (ν.π.δ.δ., ΟΤΑ κ.λπ.), απαιτείται άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Υ.Κ., καθόσον η τήρηση της διαγραφόμενης από το νόμο διαδικασίας είναι ανεξάρτητη της νομικής μορφής του εργοδότη, ήτοι του αν το προς ανάθεση έργο ή εργασία παρέχεται σε ιδιώτη εργοδότη ή στο Δημόσιο ή σε δημόσιους φορείς (ν.π.δ.δ., ΟΤΑ κ.λπ.) (ομόφ.).


ΝΣΚ/228/2018

Δυνατότητα ή μη χορήγησης, σε Ιατροδικαστές της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας του Κράτους, άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου επ’ αμοιβή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.3528/2007, και αντικείμενο την έκδοση πιστοποιητικών θανάτου, χωρίς α) να έχουν διενεργήσει νεκροψία- νεκροτομή και β) να είναι οι θεράποντες ιατροί των ασθενών που κατέληξαν.Η έκδοση πιστοποιητικών θανάτου από Ιατροδικαστές της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας του Κράτους, χωρίς α) να έχουν διενεργήσει νεκροψία-νεκροτομή και β) να είναι οι θεράποντες ιατροί των ασθενών που κατέληξαν, ως έργο, δυνάμενο να τους ανατεθεί, κατ’ άρθρο 32 του ν.344/1976, δεν δύναται να αποτελέσει αντικείμενο ιδιωτικής δράσης επ’ αμοιβή και να χορηγηθεί σ’ αυτούς η προβλεπόμενη στη διάταξη του άρθρου 31 του ν. 3528/2007 άδεια, διότι εμπίπτει στα υπηρεσιακά τους καθήκοντα και τούτο, ανεξαρτήτως της αοριστίας του ως προς τον τόπο, χρόνο και συνθήκες. (ομόφ.)


2/13365/0026/2008

Άσκηση ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή μετά από άδεια,απο Υπαλλήλους.


ΕΣ/ΠΡΑΚΤΙΚΑ/29/2006

Στους υπαλλήλους που χωρίς να απομακρύνονται από την υπηρεσία τους λαμβάνουν άδεια για να συμμετέχουν σε προγράμματα μετεκπαίδευσης που έχουν όμως το χαρακτήρα σεμιναρίου ή εργασιών κέντρων ερευνών, καθόσον αυτά λαμβάνουν χώρα άπαξ ή σε τακτά χρονικά διαστήματα με συγκεκριμένη όμως σύντομη κάθε φορά διάρκεια, καταβάλλονται για κάθε μετακίνηση τους χωριστά η σχετική δαπάνη μετακίνησης, η δαπάνη διανυκτέρευσης και ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση.


ΝΣΚ/277/2009

ΑΔΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ,ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ,ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,ΝΠΔΔ,Ασυμβίβαστο της ιδιότητας υπαλλήλου του Υπουργείου Εσωτερικών με τα καθήκοντα του προέδρου διοικητικού συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου-Αντιπάρου, το οποίο αποτελεί δημοτικό ΝΠΔΔ, σύμφωνα με τα άρθρα 56 παρ. 1 και 57 παρ. 3 του Συντάγματος και το άρθρο 33 του Ν 3528/2007. Ενόψει του προαναφερόμενου ασυμβίβαστου παρέλκει, κατ’ αρχήν, η εξέταση των θεμάτων που συνάπτονται με το γεγονός ότι η υπάλληλος τελεί σε άδεια εκπαίδευσης. Σε κάθε όμως περίπτωση, δεν είναι δυνατή η άσκηση κατά το εν λόγω διάστημα των προαναφερομένων καθηκόντων. Δεν υφίσταται πεδίο εφαρμογής του άρθρου 31 του Ν 3528/2007, περί άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή κατόπιν χορήγησης άδειας.


ΕΣ/Τ1/105/2007

Στους υπαλλήλους που χωρίς να απομακρύνονται από την υπηρεσία τους λαμβάνουν άδεια για να συμμετέχουν σε προγράμματα μετεκπαίδευσης που έχουν όμως το χαρακτήρα σεμιναρίου ή εργασιών κέντρων ερευνών, καθόσον αυτά λαμβάνουν χώρα άπαξ ή σε τακτά χρονικά διαστήματα με συγκεκριμένη όμως σύντομη κάθε φορά διάρκεια, καταβάλλονται για κάθε μετακίνησή τους χωριστά η σχετική δαπάνη μετακίνησης, η δαπάνη διανυκτέρευσης και ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση. (Ε.Σ. Ι Τμ. Πρακτ. 24.10.2006).


ΝΣΚ/117/2022

Ερωτάται εάν: 1) Η επισυναπτόμενη στο ερώτημα σύμβαση εργασίας του Μ.Σ. με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί αποδοχή θέσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 51 του ν. 3528/2007, 2) η σύμβαση αυτή συνδέεται ή όχι με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4778/2021, σύμφωνα με τις οποίες, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, απαγορεύεται η μετάταξη ή απόσπαση ή οποιαδήποτε άλλη μετακίνηση, ανεξαρτήτως διαδικασίας ή φορέα υποδοχής, υπαλλήλων του e-ΕΦΚΑ για χρονικό διάστημα δύο ετών και 3) σε περίπτωση που η σύμβαση εργασίας του ανωτέρω υπαλλήλου δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 51 του ν. 3528/2007 ή σε περίπτωση που υφίσταται κώλυμα λόγω των απαγορευτικών διατάξεων του άρθρου 36 του ν. 4778/2021, εάν αυτή καλύπτεται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του ν. 3528/2007 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3528/2007 περί ασκήσεως ιδιωτικού έργου με αμοιβή, καθώς, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη ληξιαρχική πράξη, ευρίσκεται σε σύμφωνο συμβίωσης με την Μ.Μ., η οποία εργάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.(....)1) Η αναφερόμενη στο εξεταζόμενο ερώτημα σύμβαση εργασίας, η οποία καταρτίσθηκε μεταξύ του υπαλλήλου του e-ΕΦΚΑ, Μ.Σ. και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με ορισμένη χρονική διάρκεια και προκειμένου αυτός να εργασθεί ως διαπιστευμένος κοινοβουλευτικός βοηθός του Έλληνα ευρωβουλευτή, Α.Κ., αποτελεί «αποδοχή θέσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση», κατά τους ορισμούς των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 51 του νόμου 3528/2007 (ομόφωνα). 2) «Μετακίνηση» κατά την έννοια του άρθρου 36 του ν. 4778/2021 αποτελεί και η περίπτωση κατά την οποία ο υπάλληλος του e-ΕΦΚΑ αποδέχεται θέση σε όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αιτείται τη χορήγηση σε αυτόν άδειας άνευ αποδοχών, προκειμένου να μεταβεί στην αλλοδαπή για να αναλάβει τα σχετικά καθήκοντά του και να παράσχει τις υπηρεσίες του στον εν λόγω Φορέα. Επομένως, η σύμβαση εργασίας του Μ.Σ. με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η εντεύθεν αίτησή του προς χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών, συνδέονται άμεσα με τις εν λόγω απαγορευτικές διατάξεις (κατά πλειοψηφία). 3) α) Ο Μ.Σ., ο οποίος τελεί σε σύμφωνο συμβίωσης με την Μ.Μ., που υπηρετεί με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης σε φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) δικαιούται να αιτηθεί και να λάβει άδεια άνευ αποδοχών δυνάμει της διάταξης του άρθ. 51 παρ. 3 του ν. 3528/2007, προκειμένου να ασκήσει το οικογενειακού δικαίου δικαίωμά του στη συμβίωση με τη Μ.Μ., διότι στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω διάταξης εμπίπτουν όχι μόνο οι stricto sensu σύζυγοι, αλλά και τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης (ομόφωνα). β) Πλην όμως, δεν μπορεί να χορηγηθεί στον Μ.Μ. άδεια από την Υπηρεσία του, κατά τα ειδικώς προβλεπόμενα στο άρθρο 31 του ν. 3528/2007, προκειμένου να συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που θα τελεί σε άδεια άνευ αποδοχών δυνάμει των διατάξεων του άρθ. 51 παρ. 3 του Υπαλληλικού Κώδικα, διότι η εν λόγω διάταξη (του άρθ. 31 του ν. 3528/2007) προϋποθέτει την ενεργό παράλληλη άσκηση των κύριων καθηκόντων του υπαλλήλου, προϋπόθεση η οποία δεν συντρέχει εν προκειμένω (κατά πλειοψηφία). Η γνωμοδότηση γίνεται αποδεκτή από τον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ, ως προς το πρώτο ερώτημα, το δεύτερο ερώτημα και το α΄ του τρίτου ερωτήματος.


ΝΣΚ/64/2023

Ερωτάται, εάν: α) Η διάταξη του άρθρου 31 παρ. 1 ν. 3528/2007, με την οποία προβλέπεται ότι ο δημόσιος υπάλληλος έχει τη δυνατότητα να ασκεί ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή μετά από έκδοση σχετικής άδειας από την υπηρεσία του και συναφώς η υπ’ αριθμ. 981/1.03.2000 απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος, έχουν εφαρμογή και επί των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) αυτού. β) Η Σύγκλητος του Ιδρύματος έχει η ίδια την δυνατότητα να ρυθμίσει το παραπάνω θέμα επί των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), μέχρι την έκδοση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 223 παρ. 3 ν. 4957/2022.(...)α) Στις δύο εξεταζόμενες περιπτώσεις δεν απαιτείται για την άσκηση ιδιωτικού έργου στους αιτούντες η προγενέστερη έκδοση από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών της προβλεπόμενης από την διάταξη του άρθρου 31 παρ. 1 Υ.Κ. υπηρεσιακής άδειας. β) Η Σύγκλητος του Ιδρύματος δεν έχει την δυνατότητα, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 223 παρ. 3 ν. 4957/2022, να αποστεί από την υπάρχουσα ρύθμιση προβαίνοντας σε διαφορετική αντιμετώπιση του θέματος.