Τύπος: Γνωμοδότησεις Ν.Σ.Κ.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3528/2007 , 1256/1982

Εάν για την παροχή εργασίας ή έργου από δημοσίους υπαλλήλους σε φορείς του Δημοσίου ή ν.π.δ.δ. απαιτείται άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Υ.Κ..(..)Για την παροχή έργου ή εργασίας με αμοιβή από υπάλληλο του Δημοσίου και των ν.π.δ.δ. που διέπονται από τον Υπαλληλικό Κώδικα, στο Δημόσιο ή σε δημόσιους φορείς (ν.π.δ.δ., ΟΤΑ κ.λπ.), απαιτείται άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Υ.Κ., καθόσον η τήρηση της διαγραφόμενης από το νόμο διαδικασίας είναι ανεξάρτητη της νομικής μορφής του εργοδότη, ήτοι του αν το προς ανάθεση έργο ή εργασία παρέχεται σε ιδιώτη εργοδότη ή στο Δημόσιο ή σε δημόσιους φορείς (ν.π.δ.δ., ΟΤΑ κ.λπ.) (ομόφ.).

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/232/οικ.8699/2023

Η αριθ. 109/2019 Γνωμοδότηση του Ε’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους – Παροχή εργασίας ή έργου από δημοσίους υπαλλήλους σε φορείς του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ ΑΔΑ:Ψ95Ο46ΜΤΛ6-ΘΜΘ

ΒΛΕΠΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΣΚ/109/2019 Εάν για την παροχή εργασίας ή έργου από δημοσίους υπαλλήλους σε φορείς του Δημοσίου ή ν.π.δ.δ. απαιτείται άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Υ.Κ..(..)Για την παροχή έργου ή εργασίας με αμοιβή από υπάλληλο του Δημοσίου και των ν.π.δ.δ. που διέπονται από τον Υπαλληλικό Κώδικα, στο Δημόσιο ή σε δημόσιους φορείς (ν.π.δ.δ., ΟΤΑ κ.λπ.), απαιτείται άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Υ.Κ., καθόσον η τήρηση της διαγραφόμενης από το νόμο διαδικασίας είναι ανεξάρτητη της νομικής μορφής του εργοδότη, ήτοι του αν το προς ανάθεση έργο ή εργασία παρέχεται σε ιδιώτη εργοδότη ή στο Δημόσιο ή σε δημόσιους φορείς (ν.π.δ.δ., ΟΤΑ κ.λπ.) (ομόφ.).


ΝΣΚ/81/2021

Εάν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3528/2007 α) η έννοια άσκησης ιδιωτικού έργου, είναι ανεξάρτητη της νομικής μορφής του εργοδότη, ήτοι αν το προς ανάθεση έργο ή εργασία μπορεί να παρέχεται στο Δημόσιο ή σε δημόσιους φορείς, β) το ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή μπορεί να αφορά και να επιτρέπει την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος αυτοτελώς ή την απλή διενέργεια εμπορικών πράξεων και γ) για την άπαξ ή την επ’ ευκαιρία ή το τυχαίως έργο ή εργασία με αμοιβή απαιτείται άδεια από το αρμόδιο αποφασιστικό όργανο.(...)Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3528/2007 (Υ.Κ.) α) το έργο ή εργασία με αμοιβή, για τα οποία ζητείται άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου από υπάλληλο του e-ΕΦΚΑ, μπορεί να παρέχεται και στο Δημόσιο ή σε άλλους δημόσιους φορείς (ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, ΑΕΙ, κλπ), β) ως ιδιωτικό έργο ή εργασία νοείται τόσο η παροχή αυτής ταύτης εξαρτημένης εργασίας όσο και η προσφορά υπηρεσιών ελευθέριου επαγγέλματος, δηλαδή της παροχής έργου ή ανεξάρτητων υπηρεσιών, με διαρκή, σταθερή και συστηματική απασχόληση, επί συγκεκριμένου αντικειμένου, χωρίς να τελεί ο υπάλληλος σε σχέση εξάρτησης με τον εργοδότη και γ) απαιτείται άδεια από το αρμόδιο αποφασιστικό όργανο και για την «άπαξ ή την επ’ ευκαιρία ή το τυχαίως έργο ή εργασία με αμοιβή».


ΝΣΚ/170/2008

Χορήγηση ή μη άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε μόνιμη υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής-Μαιευτικής του ΙΚΑ Αλεξάνδρειας.​(...)Η εκτός ωραρίου υπηρεσίας διατήρηση και λειτουργία εργαστηρίου φυσικοθεραπείας από μόνιμη υπάλληλο του ΙΚΑ, έστω και αν η δραστηριότητα αυτή ασκείται υπό μορφή ελευθέρου επαγγέλματος, εμπίπτει, κατ’ αρχήν, στο ρυθμιστικό πλαίσιο του άρθρου 31 του Υ.Κ. και προϋποθέτει για την έκδοση της σχετικής άδειας την υποβολή ορισμένου αιτήματος με το οποίο θα προσδιορίζεται επακριβώς ο χρόνος της ημερήσιας εξωϋπηρεσιακής απασχόλησής της. Η άδεια δεν χορηγείται αν, κατά την ουσιαστική κρίση του οικείου Υ.Σ., η εξωϋπηρεσιακή δραστηριότητα είναι όμοια ή παρόμοια ή εν πάση περιπτώσει σχετίζεται με εκείνη που αποτελεί αντικείμενο των υπηρεσιακών καθηκόντων της υπαλλήλου και εξ αυτού του λόγου δημιουργείται σύγχυση μεταξύ δημοσίου λειτουργήματος και ιδιωτικής δραστηριότητας.


ΝΣΚ/176/2019

Εφαρμογή του άρθρου 31 του ν. 3528/2007 σε σύμβαση ανάθεσης έργου μεταξύ υπαλλήλου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ), στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου ROCK HORIZON 2020 – Έννοια «ιδιωτικού» έργου κατά το άρθρο 31 παρ.1 του ν. 3528/2007 (Υ.Κ.). (...) Για τη σύναψη σύμβασης έργου μεταξύ υπαλλήλου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ), στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου ROCK HORIZON 2020, απαιτείται η τήρηση της οριζόμενης, στο άρθρο 31 του Υ.Κ., διαδικασίας.


ΝΣΚ/437/2010

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ – Σύναψη ή μη σύμβασης έργου με δημοσίους υπαλλήλους – Έκδοση Υπουργικής Απόφασης – Απαγορευτικές διατάξεις του Ν 1256/1982.α) Δεν είναι επιτρεπτή η σύναψη σύμβασης έργου της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης με δημοσίους υπαλλήλους για την υλοποίηση προγραμμάτων που έχουν ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ, κατά τα οριζόμενα στις παρ.1 και 2 του άρθρου 31 του Ν 3528/2007. β) Η έκδοση Υπουργικής Απόφασης ανάθεσης σε αυτούς της προβλεπόμενης καθοδήγησης και παρακολούθησης του ανωτέρω έργου εμπίπτει στην απαγόρευση της παρ.1 του άρθρου 1 του Ν 1256/1982.


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.1/208/2014

ΑΠΟΔΟΧΕΣ:Η διδασκαλία μαθημάτων σε Α.Ε.Ι. δεν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 31 [Υ.Κ.] περί χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου, δεδομένου ότι η εν λόγω απασχόληση δεν συνιστά παροχή έργου ή εργασίας σε ιδιώτη εργοδότη, εφόσον τα ιδρύματα αυτά είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και όχι ιδιωτικοί φορείς, για τη διδασκαλία στους οποίους είναι απαραίτητη η σχετική απόφαση της υπηρεσίας ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου (…)», το Κλιμάκιο κρίνει ότι τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας χωρίς πρόθεση καταστρατήγησης των εφαρμοστέων διατάξεων πεπλανημένα υπέλαβαν ότι νομίμως ανατέθηκε διδακτικό έργο στους ανωτέρω συμβασιούχους, η πλάνη τους δε αυτή, ενόψει όσων προεκτέθηκαν, είναι συγγνωστή. Συνεπώς, τα υπό κρίση χρηματικά εντάλματα, καθώς και όσα εκδοθούν από το ....... έως τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2013 – 2014 για την ίδια αιτία, πρέπει να θωρηθούν, λόγω  συγγνωστής πλάνης.


ΝΣΚ/78/2007

Δυνατότητα παράλληλης απασχόλησης υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης, με ίδια νομικής φύσεως εργασία σε φορείς όπως η ΑΤΕ Α.Ε. (Κατάσταση : Αποδεκτή) Η επιβαλλόμενη από τις συνταγματικές (άρθρο 104 Σ1975/1986/2001) και νομοθετικές διατάξεις (άρθρα 1 παρ.1 Ν 1256/1982 και 35 Υ.Κ.) απαγόρευση κατοχής δεύτερης θέσης ή απασχόλησης στις υπηρεσίες του Δημοσίου και του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται κάθε φορά από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, καταλαμβάνει και το προσωπικό καθαριότητας και το λοιπό βοηθητικό προσωπικό που προσλαμβάνεται για την κάλυψη θέσεων μερικής ή περιοδικής απασχόλησης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 περ.α’ εδ.β’, 6 και 14 παρ.1 του Π.Δ/τος 410/1988. Είναι όμως επιτρεπτή και για το προσωπικό αυτό η δεύτερη απασχόληση σε υπηρεσίες του Δημοσίου και σε φορείς του δημόσιου τομέα, εφόσον πρόκειται για μειωμένη απασχόληση και η καταβαλλόμενη ακαθάριστη αμοιβή δεν υπερβαίνει τα όρια που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 21 του Ν 1400/1983. Η σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μειωμένης απασχόλησης του προσωπικού αυτού σε φορείς που έχουν εξέλθει από τον δημόσιο τομέα, όπως η ΑΤΕ Α.Ε., δεν συνιστά δεύτερη απασχόληση, αλλά άσκηση εκ μέρους τους ιδιωτικής εργασίας, για την οποία θα πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 31 του Υ.Κ. (πλειοψ.)


ΝΣΚ/284/2016

Κρατική Ορχήστρα Αθηνών - Καλλιτεχνικό προσωπικό - Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή - Εφαρμοστέο δίκαιο.(...): α) Οι διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 έως 4 και 25 του ν.δ 2010/1942, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τα άρθρα 1 του V. 176/1943 και 5 του ν.δ 3050/1954, καταργήθηκαν σιωπηρά με τις διατάξεις του άρθρου 69, κεφ. Β', παρ. 1 έως 9 του ν. 2065/1992 και έχουν παύσει έκτοτε να ισχύουν, β) Οι διατάξεις του άρθρου 69, κεφ. Β', παρ. 4 έως 9 του ν. 2065/1992, καθόσον αφορά την ιδιωτική απασχόληση με αμοιβή του μονίμου καλλιτεχνικού προσωπικού της ΚΟΑ, ως ειδικές, κατισχύουν των διατάξεων του άρθρου 31 του Υ.Κ, εφαρμόζονται δε και κατά το χρονικό διάστημα, που υπάλληλος, ανήκων στο ανωτέρω προσωπικό, τελεί υπό καθεστώς αργίας, σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 4 του Υ.Κ, γ) Η άδεια της Διοίκησης για την άσκηση από υπάλληλο ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή, που προβλέπεται, τόσο από τις διατάξεις άρθρου 69, κεφ. Β', παρ. 4 έως 9 του ν. 2065/1992, όσο και από τις διατάξεις του άρθρου 31 του Υ.Κ, χορηγείται μόνον εκ των προτέρων, δηλαδή πριν την άσκηση του ιδιωτικού έργου ή της εργασίας και δεν επιτρέπεται να εξεταστεί και εγκριθεί από τη Διοίκηση αίτημα για τη χορήγησή της εκ των υστέρων, δηλαδή μετά την άσκηση ή την έναρξη άσκησης του έργου ή της εργασίας, δ) Και αν ακόμα ο νόμος επέτρεπε την εκ των υστέρων έγκριση της άσκησης από τον υπάλληλο ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή, στην προκειμένη περίπτωση η κίνηση μιας τέτοιας διαδικασίας από την Διοίκηση είναι αλυσιτελής, διότι η αιτούσα Ε. Κ, μόνιμη υπάλληλος του καλλιτεχνικού προσωπικού της ΚΟΑ, με τις από 1-10-2014 και 1-7-2016 αιτήσεις της ζήτησε την άδεια αυτή, προκειμένου για σύμβαση εργασίας που είχε συνάψει ως μουσικός (βιολίστρια) με τη Συμφωνική Ορχήστρα K.S.0 της Αυστρίας, δηλαδή με αντικείμενο, για το οποίο, ενόψει και του βαθμού της ως μουσικού 5ης κατηγορίας, δεν επιτρέπεται η χορήγηση άδειας, σύμφωνα με τις εφαρμοζόμενες διατάξεις του άρθρου 69 κεφ. Β, παρ. 4 έως 9 του ν. 2065/1992. (ομοφ).


ΝΣΚ/200/2010

Δημόσιοι υπάλληλοι – Εκμετάλλευση τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών – Έννοια της «εμπορικής πράξης» – Χορήγηση αδείας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Απαγόρευση βάσει του άρθρου 31 παρ. 3 του Ν 3528/2007 (Υ.Κ.). Η εκμετάλλευση τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, στις οποίες, μάλιστα, παρέχεται και φροντίδα περιποίησης, όπως καθαριότητα δωματίων, παροχή και αλλαγή λευκών ειδών κ.λπ., αποτελεί, ανεξάρτητα από τη χρησιμοποίηση ή μη προσωπικού, πράξη εμπορική, η οποία ασκούμενη κατά σύνηθες επάγγελμα προσδίδει στο διενεργούν αυτήν υποκείμενο εμπορική ιδιότητα. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω στην προκειμένη περίπτωση, ενόψει του συγκεκριμένου πραγματικού, η εκ μέρους της αιτούσας, δημοσίας υπαλλήλου, εκμετάλλευση δύο τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, στις οποίες θα παρέχονται υπηρεσίες καθαριότητας και αλλαγής ιματισμού δύο φορές εβδομαδιαίως, αποτελεί πράξη εμπορική, η οποία θα ασκείται από αυτήν κατά σύνηθες επάγγελμα, δεδομένου ότι, μετά την έναρξη εργασιών στην εφορία και την εγγραφή της στο Επαγγελματικό Τμήμα του οικείου Επιμελητηρίου, θα ασκείται συστηματικά, με πρόθεση βιοπορισμού, με αβεβαιότητα αλλά και με ελπίδα κέρδους, στο οποίο η αιτούσα αποβλέπει. Συνεπώς, θα αποτελεί άσκηση εμπορίας εκ μέρους της, η οποία απαγορεύεται ρητά από τη διάταξη του άρθρου 31 παρ. 3 του ισχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα. (πλειοψ.)


ΝΣΚ/152/2019

Πιστοποίηση από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) των εξ αποστάσεως προγραμμάτων επιμόρφωσης που απευθύνονται σε δημοσίους υπαλλήλους κ.λπ., μετά την ισχύ του άρθρου 91 παρ. 2 του ν. 4368/2016. Λήψη υπόψη αυτών για την εφαρμογή του άρθρου 85 του Υ.Κ.(...)Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., μετά την ισχύ του άρθρου 91 παρ. 2 του ν. 4368/2016, διατηρεί την αρμοδιότητα πιστοποίησης των εξ αποστάσεως προγραμμάτων επιμόρφωσης που απευθύνονται σε δημοσίους, δημοτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ., τα οποία προέρχονται από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ) του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., και από τους λοιπούς πιστοποιημένους φορείς. Τα ανωτέρω πιστοποιημένα προγράμματα επιμόρφωσης εξακολουθούν να λαμβάνονται αποκλειστικά υπόψη για την εφαρμογή του άρθρου 85 παρ. 3 περ. ζζ του Υ.Κ. και μετά την ισχύ του ως άνω άρθρου 91, στο βαθμό που το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. είχε πριν την ισχύ των διατάξεων του άρθρου αυτού την αποκλειστική αρμοδιότητα πιστοποίησης των εν λόγω προγραμμάτων (ομόφ.).