ΔΙΔΑΔ/Φ.69/232/οικ.8699/2023

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: ΝΣΚ/109/2019

Η αριθ. 109/2019 Γνωμοδότηση του Ε’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους – Παροχή εργασίας ή έργου από δημοσίους υπαλλήλους σε φορείς του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ ΑΔΑ:Ψ95Ο46ΜΤΛ6-ΘΜΘ

ΒΛΕΠΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΣΚ/109/2019 Εάν για την παροχή εργασίας ή έργου από δημοσίους υπαλλήλους σε φορείς του Δημοσίου ή ν.π.δ.δ. απαιτείται άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Υ.Κ..(..)Για την παροχή έργου ή εργασίας με αμοιβή από υπάλληλο του Δημοσίου και των ν.π.δ.δ. που διέπονται από τον Υπαλληλικό Κώδικα, στο Δημόσιο ή σε δημόσιους φορείς (ν.π.δ.δ., ΟΤΑ κ.λπ.), απαιτείται άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Υ.Κ., καθόσον η τήρηση της διαγραφόμενης από το νόμο διαδικασίας είναι ανεξάρτητη της νομικής μορφής του εργοδότη, ήτοι του αν το προς ανάθεση έργο ή εργασία παρέχεται σε ιδιώτη εργοδότη ή στο Δημόσιο ή σε δημόσιους φορείς (ν.π.δ.δ., ΟΤΑ κ.λπ.) (ομόφ.).

Σχετικά Έγγραφα

ΝΣΚ/109/2019

Εάν για την παροχή εργασίας ή έργου από δημοσίους υπαλλήλους σε φορείς του Δημοσίου ή ν.π.δ.δ. απαιτείται άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Υ.Κ..(..)Για την παροχή έργου ή εργασίας με αμοιβή από υπάλληλο του Δημοσίου και των ν.π.δ.δ. που διέπονται από τον Υπαλληλικό Κώδικα, στο Δημόσιο ή σε δημόσιους φορείς (ν.π.δ.δ., ΟΤΑ κ.λπ.), απαιτείται άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Υ.Κ., καθόσον η τήρηση της διαγραφόμενης από το νόμο διαδικασίας είναι ανεξάρτητη της νομικής μορφής του εργοδότη, ήτοι του αν το προς ανάθεση έργο ή εργασία παρέχεται σε ιδιώτη εργοδότη ή στο Δημόσιο ή σε δημόσιους φορείς (ν.π.δ.δ., ΟΤΑ κ.λπ.) (ομόφ.).


ΝΣΚ/81/2021

Εάν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3528/2007 α) η έννοια άσκησης ιδιωτικού έργου, είναι ανεξάρτητη της νομικής μορφής του εργοδότη, ήτοι αν το προς ανάθεση έργο ή εργασία μπορεί να παρέχεται στο Δημόσιο ή σε δημόσιους φορείς, β) το ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή μπορεί να αφορά και να επιτρέπει την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος αυτοτελώς ή την απλή διενέργεια εμπορικών πράξεων και γ) για την άπαξ ή την επ’ ευκαιρία ή το τυχαίως έργο ή εργασία με αμοιβή απαιτείται άδεια από το αρμόδιο αποφασιστικό όργανο.(...)Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3528/2007 (Υ.Κ.) α) το έργο ή εργασία με αμοιβή, για τα οποία ζητείται άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου από υπάλληλο του e-ΕΦΚΑ, μπορεί να παρέχεται και στο Δημόσιο ή σε άλλους δημόσιους φορείς (ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, ΑΕΙ, κλπ), β) ως ιδιωτικό έργο ή εργασία νοείται τόσο η παροχή αυτής ταύτης εξαρτημένης εργασίας όσο και η προσφορά υπηρεσιών ελευθέριου επαγγέλματος, δηλαδή της παροχής έργου ή ανεξάρτητων υπηρεσιών, με διαρκή, σταθερή και συστηματική απασχόληση, επί συγκεκριμένου αντικειμένου, χωρίς να τελεί ο υπάλληλος σε σχέση εξάρτησης με τον εργοδότη και γ) απαιτείται άδεια από το αρμόδιο αποφασιστικό όργανο και για την «άπαξ ή την επ’ ευκαιρία ή το τυχαίως έργο ή εργασία με αμοιβή».


ΝΣΚ/152/2019

Πιστοποίηση από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) των εξ αποστάσεως προγραμμάτων επιμόρφωσης που απευθύνονται σε δημοσίους υπαλλήλους κ.λπ., μετά την ισχύ του άρθρου 91 παρ. 2 του ν. 4368/2016. Λήψη υπόψη αυτών για την εφαρμογή του άρθρου 85 του Υ.Κ.(...)Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., μετά την ισχύ του άρθρου 91 παρ. 2 του ν. 4368/2016, διατηρεί την αρμοδιότητα πιστοποίησης των εξ αποστάσεως προγραμμάτων επιμόρφωσης που απευθύνονται σε δημοσίους, δημοτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ., τα οποία προέρχονται από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ) του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., και από τους λοιπούς πιστοποιημένους φορείς. Τα ανωτέρω πιστοποιημένα προγράμματα επιμόρφωσης εξακολουθούν να λαμβάνονται αποκλειστικά υπόψη για την εφαρμογή του άρθρου 85 παρ. 3 περ. ζζ του Υ.Κ. και μετά την ισχύ του ως άνω άρθρου 91, στο βαθμό που το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. είχε πριν την ισχύ των διατάξεων του άρθρου αυτού την αποκλειστική αρμοδιότητα πιστοποίησης των εν λόγω προγραμμάτων (ομόφ.).


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.1/208/2014

ΑΠΟΔΟΧΕΣ:Η διδασκαλία μαθημάτων σε Α.Ε.Ι. δεν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 31 [Υ.Κ.] περί χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου, δεδομένου ότι η εν λόγω απασχόληση δεν συνιστά παροχή έργου ή εργασίας σε ιδιώτη εργοδότη, εφόσον τα ιδρύματα αυτά είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και όχι ιδιωτικοί φορείς, για τη διδασκαλία στους οποίους είναι απαραίτητη η σχετική απόφαση της υπηρεσίας ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου (…)», το Κλιμάκιο κρίνει ότι τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας χωρίς πρόθεση καταστρατήγησης των εφαρμοστέων διατάξεων πεπλανημένα υπέλαβαν ότι νομίμως ανατέθηκε διδακτικό έργο στους ανωτέρω συμβασιούχους, η πλάνη τους δε αυτή, ενόψει όσων προεκτέθηκαν, είναι συγγνωστή. Συνεπώς, τα υπό κρίση χρηματικά εντάλματα, καθώς και όσα εκδοθούν από το ....... έως τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2013 – 2014 για την ίδια αιτία, πρέπει να θωρηθούν, λόγω  συγγνωστής πλάνης.


2/23151/0004/2009

α) Τροποποίηση διατάξεων του Υ.Κ. σχετικά με δικαίωμα αναρρωτικής άδειας, β) επέκταση μειωμένου ωραρίου εργασίας σε υπαλλήλους του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. (α' και β' βαθμού).


ΝΣΚ/129/2016

Αναγνώριση, με απόφαση πολιτικού δικαστηρίου, της σχέσης εργασίας εργαζομένων σε φορείς του δημόσιου τομέα ως αορίστου χρόνου και επιβολή απασχόλησής τους. Χρόνος σύστασης σχετικών θέσεων, χρόνος βαθμολογικής και μισθολογικής κατάταξης, ληπτέα υπόψη υπηρεσία.Το χρονικό σημείο σύστασης των θέσεων υπαλλήλων, που με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις αναγνωρίστηκε ότι η απασχόλησή τους σε φορείς του Δημοσίου κ.λπ., διανύθηκε με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και όχι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, αναδράμει για κάθε εργαζόμενο στο χρονικό σημείο έναρξης του συμβατικού δεσμού με βάση την πρώτη κατά σειρά οικεία σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου. Στο ίδιο χρονικό σημείο θα πρέπει να αναδράμει και η βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των ως άνω υπαλλήλων και να διαμορφωθεί στη συνέχεια δια της εφαρμογής των οικείων διατάξεων που διαδοχικά ίσχυσαν ως και των διατάξεων που σήμερα ισχύουν. Ο χρόνος υπηρεσίας, που λαμβάνεται υπόψη για την κατάταξη των ανωτέρω υπαλλήλων, καθορίζεται από τις διατάξεις που κάθε φορά εφαρμόζονται για την κατάταξη ενός εκάστου υπαλλήλου (πλειοψ.).


ΑΠ/723/2011

Επιδίκαση από το δικαστήριο αποδοχών κ.λπ. μισθωτών και κρατήσεις υπέρ τρίτων -. Ο εργοδότης υποχρεούται να παρακρατεί ορισμένα ποσά από το μισθό των εργαζομένων που απασχολεί με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, ήτοι εισφορές προς το ΙΚΑ κ.λπ. ασφαλιστικούς Οργανισμούς, Ο.Α.Ε.Δ., εργατική εστία, καθώς και ΦΜΑ, χαρτόσημο εξόφλησης μισθού κ.λπ., τα οποία στη συνέχεια αποδίδει στους δικαιούχους υπέρ των οποίων γίνεται η παρακράτηση. Τα ποσά αυτά δεν αποτελούν αντικείμενο της δίκης για τις αποδοχές και δεν αφαιρούνται από το δικαστήριο που επιδικάζει οφειλόμενες δεδουλευμένες αποδοχές ή μισθούς υπερημερίας, αλλά παρακρατούνται από τον εργοδότη κατά την εκτέλεση της αποφάσεως και αποδίδονται στους τρίτους δικαιούχους.


ΝΣΚ/615/2012

Έδαφος εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 109 παρ.7 του ν. 3852/2010 περί μεταφοράς προσωπικού. Η διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 περί μεταφοράς προσωπικού εφαρμόζεται σε περίπτωση λύσης δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης ή Δ.Ε.Υ.Α., εφόσον η δραστηριότητά τους αναλαμβάνεται και συνεχίζεται από τον οικείο δήμο ή από ν.π.δ.δ. αυτού. Άλλως εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 262 του ν.3463/2006. (ομοφ.)

ΠΔ 156/1994

Υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας.


ΝΣΚ/78/2007

Δυνατότητα παράλληλης απασχόλησης υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης, με ίδια νομικής φύσεως εργασία σε φορείς όπως η ΑΤΕ Α.Ε. (Κατάσταση : Αποδεκτή) Η επιβαλλόμενη από τις συνταγματικές (άρθρο 104 Σ1975/1986/2001) και νομοθετικές διατάξεις (άρθρα 1 παρ.1 Ν 1256/1982 και 35 Υ.Κ.) απαγόρευση κατοχής δεύτερης θέσης ή απασχόλησης στις υπηρεσίες του Δημοσίου και του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται κάθε φορά από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, καταλαμβάνει και το προσωπικό καθαριότητας και το λοιπό βοηθητικό προσωπικό που προσλαμβάνεται για την κάλυψη θέσεων μερικής ή περιοδικής απασχόλησης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 περ.α’ εδ.β’, 6 και 14 παρ.1 του Π.Δ/τος 410/1988. Είναι όμως επιτρεπτή και για το προσωπικό αυτό η δεύτερη απασχόληση σε υπηρεσίες του Δημοσίου και σε φορείς του δημόσιου τομέα, εφόσον πρόκειται για μειωμένη απασχόληση και η καταβαλλόμενη ακαθάριστη αμοιβή δεν υπερβαίνει τα όρια που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 21 του Ν 1400/1983. Η σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μειωμένης απασχόλησης του προσωπικού αυτού σε φορείς που έχουν εξέλθει από τον δημόσιο τομέα, όπως η ΑΤΕ Α.Ε., δεν συνιστά δεύτερη απασχόληση, αλλά άσκηση εκ μέρους τους ιδιωτικής εργασίας, για την οποία θα πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 31 του Υ.Κ. (πλειοψ.)