Τύπος: Γνωμοδότησεις Ν.Σ.Κ.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 18/1989

Ερωτάται εάν η Βουλή των Ελλήνων, μετά την παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος (τρεισήμισι [3,5] έτη) από την υποβολή της με αριθ. πρωτ. 2549/11.2.2019 αίτησης του αποσπασμένου υπαλλήλου Χ* Π*, με την οποία ζητούσε τη μετάταξή του στη Βουλή των Ελλήνων, δύναται, νομίμως, να προβεί στην εξέταση της με αριθ. πρωτ. 4649/3.5.2022 αίτησης για τη μετάταξή του, εκλαμβάνοντάς την είτε ως συνέχεια της πρώτης, κατά τα ανωτέρω, υποβληθείσης αίτησης, είτε ως νέα αίτηση, και να ολοκληρώσει τη σχετική διαδικασία, με την έκδοση κοινής απόφασης του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων και του αρμόδιου Υπουργού, μετά τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για τους υπαλλήλους της Βουλής.(...)Η από 3.5.2022 (4649/3.5.2022) αίτηση του Χ* Π* δεν δύναται να χαρακτηρισθεί ως συνέχεια της από 2.11.2019 (2549/11.2.2019) αίτησης, διότι η τελευταία δεν είναι πλέον εκκρεμής, αλλά έχει σιωπηρά απορριφθεί με την παρέλευση του τριμήνου από την υποβολή της, δεδομένου ότι ο αιτών δεν άσκησε αίτηση ακύρωσης κατά της σιωπηρής απόρριψης, ενώ, εξάλλου, δεν δύναται να εξετασθεί από τα αρμόδια όργανα της Βουλής ως νέα αίτηση μετάταξης, διότι έχει λήξει η μεταβατική διάταξη του άρθρου 111 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄), βάσει της οποίας χορηγήθηκε η δυνατότητα για την υποβολή αίτησης μετάταξης στους αποσπασμένους υπαλλήλους της Βουλής των Ελλήνων και ο αιτών δεν έχει την ιδιότητα του αποσπασμένου υπαλλήλου της Βουλής των Ελλήνων (ομόφωνα).

Σχετικά Έγγραφα

ΒΟΥΛΗ/12564/2013

Ανάρτηση στη Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων πράξεων και αποφάσεων της Υπηρεσίας Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, της Υπηρεσίας Διάθεσης Ευρωπαϊκών και Λοιπών Πιστώσεων και του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή

Πρωτ.3550/Διεκπ.2548/2023

Έγκριση χορήγησης στους δημοσιογράφους που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στη Βουλή των Ελλήνων και αμείβονται σύμφωνα με την υπ’ αρ. 9930/26.06.2019 (Β’ 2703) απόφαση του Προέδρου της Βουλής μη μισθολογικών παροχών. 


ΕΣ/ΚΛ.ΤΜ.1/177/2017

ΑΠΟΔΟΧΕΣ:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη της παρούσας, το Κλιμάκιο κρίνει ότι μη νομίμως εντέλλεται με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα το ποσό των 218,22 ευρώ, ως προσωπική διαφορά, καθόσον, όπως προκύπτει από το 2329/1602/21.2.2017 έγγραφο της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της ......., το ποσό αυτό δεν αντιστοιχεί στην υπερβάλλουσα μείωση που ενδεχομένως δικαιούνταν η εν λόγω υπάλληλος μετά την απόσπασή της στη Βουλή των Ελλήνων, αφού δεν είχε υπολογιστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής, αλλά συνέχισε να καταβάλλεται σε αυτήν, ως ένα είδος πρόσθετης παροχής, στο ύψος που είχε διαμορφωθεί κατά τον χρόνο που υπηρετούσε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, πριν την μετάταξή της στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων


5242 ΕΞ 2020

Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας στη Βουλή των Ελλήνων για την λήψη αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας.


3590/2862/1998

Διαδικασία και λοιπές προϋποθέσεις και λεπτομέρειες εκλογής των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων της Βουλής των Ελλήνων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο για τους υπαλλήλους της Βουλής των Ελλήνων.


11851/2016

Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 2606/1966/ 16-02-2016 (Β΄ 534/2016) κοινή υπουργική απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών: «Επανακαθορισμός του είδους και του ποσοστού δαπανών που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή της Βουλής των Ελλήνων».


ΣτΕ ΕΑ 1187/2009

ΣΤΕ –αίτηση ασφαλιστικών μέτρων – –διακήρυξη –διαγωνισμός .Σύμφωνα με τα δεδομένα της απόφασης η δαπάνη του έργου ανέρχεται σε ποσόν κατώτερο από εκείνο που προβλέπεται στον οδηγία 2004/18 . Επομένως, η επίδικη διαφορά δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του νόμου 2522/97 . Επίσης, δεν ασκήθηκε αίτηση ακυρώσεως πριν από την άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων . Για τους λόγους αυτούς η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων απορρίπτεται ως απαράδεκτη.


10175/2012

Τροποποίηση και συμπλήρωση αποφάσεων καθορισμού διαδικασίας και λοιπών προϋποθέσεων και λεπτομερειών εκλογής των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων της Βουλής των Ελλήνων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο για τους υπαλλήλους της Βουλής των Ελλήνων.


2234/1771/2006

Τροποποίηση και συμπλήρωση αποφάσεως καθορισμού διαδικασίας και λοιπών προϋποθέσεων και λεπτομερειών εκλογής των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων της Βουλής των Ελλήνων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο για τους υπαλλήλους της Βουλής των Ελλήνων


Πρωτ. 2772 Διεκπ.2114/2021

Τροποποίηση της κατά τη ΝΣΤ’ συνεδρίαση της 17ης Δεκεμβρίου 2020 ομόφωνης απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων για την παράταση της προθεσμίας προκήρυξης και διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων της Βουλής των Ελλήνων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του άρθρου 90 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β’, Α΄ 51/97), όπως ισχύει, και την παράταση της θητείας των υφιστάμενων αιρετών εκπροσώπων και των αναπληρωτών τους στο Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο της Βουλής λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας προς αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19.