ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Τύπος: Έγγραφα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ:

Τάξη στα οικονομικά του και συγκεκριμένα στις οφειλές του βάζει το Δημόσιο με την βοήθεια ενός πληροφοριακού συστήματος. 

Σχετικά Έγγραφα

ΑΤΚΕ 0008039 ΕΞ 2016/2111/2016

Ληξιπρόθεσμες οφειλές οικονομικά αδύναμων Ελλήνων πολιτών προς το Δημόσιο.


1043/2019

Πρόσβαση του Υπουργείου Εξωτερικών στα δεδομένα του Πληροφοριακού Συστήματος “Μητρώο Πολιτών” του Υπουργείου Εσωτερικών.  


15918/2019

Πρόσβαση του Ειδικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Ναυτικών στα δεδομένα του Πληροφοριακού Συστήματος "Μητρώο Πολιτών" του Υπουργείου Εσωτερικών.


23249/2018

Πρόσβαση του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) στα δεδομένα του Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών.


ΝΣΚ/216/2017

Συμψηφισμός απαίτησης ιδιώτη κατά του Δημοσίου, η οποία ενεχυράσθηκε σε τράπεζα, με οφειλές του προς το Δημόσιο.Σε περίπτωση κατά την οποία, δανειστής του Δημοσίου, ο οποίος έχει συνάψει σύμβαση ενεχύρασης της απαίτησής του με τράπεζα και έχει ταυτόχρονα οφειλές προς το Δημόσιο, βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ., ή καταστάσεις ληξιπρόθεσμες πριν από την αναγγελία της εκχώρησης, οι οφειλές αυτές νομίμως συμψηφίζονται με εκχωρηθείσες κατά του Δημοσίου απαιτήσεις και νομίμως, περαιτέρω, αποδίδονται μέσω της αρμόδιας φορολογικής αρχής στο δημόσιο ταμείο.(ΑΔΑ: 70Ρ2ΟΡΡΕ-32Τ) 


Δ.Κ.Π. 0002259 ΕΞ 2016

Ορισμός ημερομηνίας έναρξης καταχώρισης στα Μητρώα Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών και παραγωγικής λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος Κοινωφελών Περιουσιών του Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ, που τηρούνται τα ως άνω Μητρώα.


Δ33Δ 5036742 ΕΞ 2013

Διαχείριση αποτελεσμάτων ανάλυσης κινδύνου του πληροφοριακού συστήματος τελωνείων (ΟΠΣΤ) και οποιουδήποτε νέου ή διάδοχου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων, από τις τελωνειακές αρχές της χώρας - Τροποποίηση της ΑΥΟ Τ6507/8127/22.12.2000.

ΔΠΕΙΣΔ/1054845/ΕΞ2013

Απόδοση στο Δημόσιο εισπράξεων των τραπεζών, πιστωτικών ιδρυμάτων και των ΕΛ.ΤΑ. που συμμετέχουν στην εταιρεία Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.) και αφορούν βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. ατομικές οφειλές.

ΥΠΕΚΑΑ/37917/122/2015

 Ηλεκτρονικός συγχρονισμός του Πληροφοριακού Συστήματος "ΕΡΓΑΝΗ"


ΥΠ.ΕΣ/7650/2016

Επανεκκίνηση της δοκιμαστικής λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος Διασύνδεσης Δημοτολογίων-Ληξιαρχείων