Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

οικ.815277/2024

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3863/2010

Αύξηση ορίου οφειλών συνταξιοδότησης – προσθήκη παρ. 5 και 6 στο άρθρο 61 του ν.3863/2010. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 29/2024 - ΑΔΑ:ΡΣΙΝ46ΜΑΠΣ-Π78

Κατάσταση τρέχοντος εγγράφου: 1Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

Φ.80000/οικ19780/1129/2010

Εφαρμογή του άρθρου 13 του ν. 3863/2010 «Νέο ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (Φ.Ε.Κ. 115/ τ. Α’/ 15.07.2010) – Ειδικοί όροι συνταξιοδότησης επιζώντων συζύγων.

ΙΚΑ/Σ50/8/2010

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθ. 12 και 13 του Ν. 3863/2010 αναφορικά με τους γενικούς και ειδικούς όρους συνταξιοδότησης επιζώντων συζύγων, για τους ασφαλισμένους/συνταξιούχους του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και του Ε.Τ.Ε.Α.Μ.


ΙΚΑ/Σ78/13/2013

Νέες κατηγορίες εργαζόμενων συνταξιούχων που εξαιρούνται  από τις επιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 16 του Ν. 3863/2010.  Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρ. 42 του Ν. 3996/2011 περί  απασχόλησης συνταξιούχων. Τροποποίηση του άρθρου 63 του Ν.  2676/ 1999, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με  το άρθρο 16 του  Ν. 3863/2010 .ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 35 

IKA/Υ70/11/2011

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία καθορισμού βαθμού αναπηρίας των ασφ/νων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ – Κοινοποίηση διατάξεων αρθρ. 6 του ν. 3863/2010»

ΙΚΑ/Σ/31/3/2015

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρ. 10 του ν. 4331/2015 σχετικά με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας στην περίπτωση που η αναπηρία εκδηλώνεται πριν από την πρώτη υπαγωγή στην ασφάλιση - Κατάργηση άρθρ. 9 Ν.3863/2010. (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 41) (ΑΔΑ:ΩΥΓ94691ΩΓ-Ξ56)


ΙΚΑ/Σ50/5/2015

«Α. Κοινοποίηση του άρθ. 2 παρ. 5α του ν. 4002/2011, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περ. δ’ της παρ. 2 του άρθ. 62 του ν. 2676/99, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που αφορά το δικαίωμα επιλογής της σύνταξης που θα περιοριστεί - μετά τη λήξη της πρώτης τριετίας από το θάνατο – στους συνταξιούχους του Δημοσίου και του ειδικού καθεστώτος Ν. 3163/55 από ίδιο δικαίωμα». Β. Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή της διάταξης της περ. 1δ’ της παρ. 1 του άρθ. 13 του ν. 3863/2010, περί καταβολής του κατωτάτου ορίου σύνταξης λόγω θανάτου μετά τη λήξη της πρώτης τριετίας από το θάνατο». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.:5 (ΑΔΑ:7ΞΕΞ4691ΩΓ-ΞΣ5)


509835/2024

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, περί αναδοχής οφειλών από Ο.Τ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18/2024 ΑΔΑ:ΨΒΥΠ46ΜΑΠΣ-9Λ0


ΟΑΕΕ/97315/2010

Νέες ρυθμίσεις για θέματα διαδοχικής ασφάλισης σύμφωνα με τον Ν.3863/2010.


19225/704/2010

Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄). Ρυθμίσεις Προσωπικού ΟΤΑ.


Φ.80000/οικ.36954/1255/2015

Εφαρμογή διατάξεων του ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115, Α΄). (ΑΔΑ:ΩΙ1Γ465Θ1Ω-ΗΚ5)