ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Τύπος: Έγγραφα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΘΕΣΠΙΖΟΥΝ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ  ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΘΕΣΠΙΖΟΥΝ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ  ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ν.4412/2016) 


ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ 


ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΉΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ Ν.4270/2014, 4412/2016  Ή ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ


ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/ 9 /οικ.22306/2020

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟΨΕΩΝ/ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ Α’- ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΔΑ:Ρ7Σ446ΜΤΛ6-2ΤΑ


ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Ν.2527/1997

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟΤ 6 Ν.2527/1997 


Κ.Υ.Α.2/35503/0022/2013

ΚΑΘΟΡΙΜΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ- ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΤΕΘΕΙ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ Αριθμ. 2/53213/0022/2014 -ΦΕΚ 2029 Β/25-07-2014 

86914/2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 10.1.02 "ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΜΦΙΣΑΣ" ΚΑΙ 10.1.04 'ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ" ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 10 "ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ" ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α) 2014-2020 ΑΔΑ: 6ΘΞ446ΨΧΞΧ-ΑΧ5


64516/ΕΥΣ 6192/2003

ΘΕΜΑ:  ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΑ Ε.Π. ΤΟΥ Γ΄ΚΠΣ


104579/2018

ΕΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 10.1.04 «ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 10 «ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020.(ΑΔΑ:ΨΨ8Ν46ΨΧΞΧ-Ε7Ε )


34722/2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 10.1.04 «ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 10 «ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020.(ΑΔΑ:6ΘΜΑ46ΨΧΞΧ-0Τ4)