Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4172/2013
Κοινοποίηση άρθρων του ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167Α'). (ΑΔΑ:69ΕΡΗ-5Β8)
Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΠΟΛ.1113/2015

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 22, 22Α και 23 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α΄) (ΑΔΑ:6ΒΠΚΗ-ΝΧΝ) ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ.1094/2016 (ΑΔΑ:6ΗΚΥΗ-ΥΜΛ)


ΠΟΛ1105/2014

Καθορισμός φορολογουμένων που ασχολούνται κατ’ επάγγελμα με τις συναλλαγές τίτλων του άρθρου 42 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α), σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013. 

ΠΟΛ.1057/2017

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 52 έως και 55 του ν. 4172/2013.(ΑΔΑ:6ΚΦΔΗ-ΙΞΚ)


ΠΟΛ 1245/2013

Καθορισμός λεπτομερειών και θεμάτων της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του φόρου πολυτελούς διαβίωσης του άρθρου 44 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18Α΄),όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με την παράγραφο 6 του άρθρου 74 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α΄).

ΠΟΛ.1044/2015

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 44, 45 και 46 του νέου Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013).(ΑΔΑ:Ω5ΟΗΗ-ΜΩΑ)

ΠΟΛ.1145/2018

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 71Α, 71Β και 71Γ του ν.4172/2013, καθώς και των άρθρων 27 και 354 του ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5). ΑΔΑ:67ΞΤ46ΜΠ3Ζ-ΞΘΚ


ΠΟΛ.1216/2014

Κοινοποίηση των διατάξεων της περίπτωσης β΄ του άρθρου 23 του ν.4172/2013. (ΑΔΑ:7ΦΘΞΗ-Ι6Π) 

ΠΟΛ 1059/2015

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 47, 57 και 58 του ν. 4172/2013. (ΑΔΑ 7Ρ0ΓΗ-Σ65)


ΠΟΛ 1060/2015

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9, 68 και 71 του ν.4172/2013. (ΑΔΑ 7Ξ74Η-ΣΣΥ)


ΠΟΛ.1120/2015

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν.4328/2015 περί τροποποίησης των διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013).(ΑΔΑ:62ΖΛΗ-ΑΒΒ)