Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4111/2013 , 4172/2013
ΦΕΚ: 2876/Β/14.11.2013
Καθορισμός λεπτομερειών και θεμάτων της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του φόρου πολυτελούς διαβίωσης του άρθρου 44 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18Α΄),όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με την παράγραφο 6 του άρθρου 74 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α΄).
Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΠΟΛ 1264/2013

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 44 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18Α) «επιβολή φόρου πολυτελούς διαβίωσης».( Βλέπε και της Α.Υ.Ο. – ΠΟΛ.1245/13-11-2013)

ΠΟΛ1105/2014

Καθορισμός φορολογουμένων που ασχολούνται κατ’ επάγγελμα με τις συναλλαγές τίτλων του άρθρου 42 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α), σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013. 

ΠΟΛ 1052/2015

Κοινοποίηση άρθρων του ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167Α').
(ΑΔΑ:69ΕΡΗ-5Β8)

ΠΟΛ.1113/2015

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 22, 22Α και 23 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α΄) (ΑΔΑ:6ΒΠΚΗ-ΝΧΝ) ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ.1094/2016 (ΑΔΑ:6ΗΚΥΗ-ΥΜΛ)


ΠΟΛ 1026/2014

Καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων για την πίστωση φόρου αλλοδαπής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του ν. 4172/2013 και την παράγραφο 2 του άρθρου 16 του ν. 4174/2013.

ΠΟΛ.1044/2015

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 44, 45 και 46 του νέου Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013).(ΑΔΑ:Ω5ΟΗΗ-ΜΩΑ)

ΠΟΛ 1189/2013

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 74, παράγραφος 14 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/A/27.7.13), για την υπαγωγή της εστίασης στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ.

ΠΟΛ 1092/2013

Συμπληρωματικές οδηγίες και διευκρινήσεις σχετικά με την δήλωση εισφοράς σε εταιρείες του άρθρου 25 του Ν. 27/75 (ΦΕΚ-77),συνυποβαλλόμενα με αυτή δικαιολογητικά έγγραφα και εφαρμογή των διατάξεων του άρθροου  43 του Ν. 4111/2013 (φεκ-18 Α) όπως ισχύουν  και μετά την τροποποήση του με το άρρθο 45 του Ν. 4111/2013 (φεκ-18 Α) 

ΠΟΛ:1102/2016

Διευκρινίσεις για θέματα που αφορούν την παράγραφο 4 του άρθρου 39 του ν.4172/2013 περί «Ανείσπρακτων Εισοδημάτων από Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας».(ΑΔΑ:7ΝΘΓΗ-1ΡΟ) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)


ΒΟΥΛΗ/3590/2014

Τροποποίηση του Οργανισμού του Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων της Βουλής για την περικοπή 50% της επιχορήγησης του Ταμείου σύμφωνα και με το Ν.4111/2013 και προσθήκη νέου άρθρου.