Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Σ23/1/20586/2023

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4997/2022

«Κοινοποίηση της διάταξης του άρθρου 21 του Ν. 4997/2022 περί καθορισμού του αρμόδιου οργανισμού για την κρίση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλων ασφαλιστικών οργανισμών – Τροποποίηση παρ. 1 έως 3 άρθρου 2 ν.δ.4202/1961».ΕΓΚΥΚΛΟΣ 4/2023 ΑΔΑ: 6ΡΔΡ46ΜΑΠΣ-Μ7Ξ 


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΙΚΑ/Σ22/3/2011

ΘΕΜΑ: « Διακανονισμός απαιτήσεων και υποχρεώσεων των οργανισμών που απονέμουν σύνταξη με τις διατάξεις της Διαδοχικής Ασφάλισης ».ΕΓΚ.99

810776/2023

Πρόγραμμα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών άρθρου 9, ν.4997/2022, για επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα, λόγω μετατροπής συμβάσεων μισθωτής εργασίας μερικής απασχόλησης σε πλήρους απασχόλησης - Προσδιορισμός ασφαλιστικών εισφορών υπέρ eΕ.Φ.Κ.Α. - Απεικόνιση της ασφάλισης στην Α.Π.Δ. e - Ε.Φ.Κ.Α. ΑΔΑ:6ΒΞΓ46ΜΑΠΣ-ΦΕ0 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 53/2023


75110/Σ22991/2023

Οδηγίες για την παραγραφή αξιώσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης από μη καταβληθείσες εισφορές Μη Μισθωτών Ελ. Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών. 


Φ.80020/oικ.19536/563/2011

ΘΕΜΑ:«Aναγνώριση συντάξιμου χρόνου στο Δημόσιο ή σε φορέα κύριας ασφάλισης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε φορείς και τομείς επικουρικής ασφάλισης» (άρθρο 41 παρ. 7 του ν. 3996 /2011 – ΦΕΚ 170 Α΄).


ΕΦΚΑ/Σ22/5/2019

Όριο ηλικίας που απαιτείται για κρίση συνταξιοδοτικού αιτήματος λόγω γήρατος με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης από τον προηγούμενο ενταχθέντα στον ΕΦΚΑ φορέα, όταν ο τελευταίος ενταχθείς φορέας στον ΕΦΚΑ, είναι φορέας αυτοτελώς απασχολούμενων, ή ελεύθερων επαγγελματιών»  ΑΔΑ: 67Ζ7465ΧΠΙ-ΝΩΖ


116321Φ.80000/2022

«Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν.4997/2022 (Α΄, 219)». ΑΔΑ:ΨΙ3Υ46ΜΤΛΚ-29Λ  


ΕΦΚΑ/569901/2022

«Kοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4997/2022 (ΦΕΚ 219/τ.Α΄/25-11-2022)» ΑΔΑ:96ΘΦ46ΜΑΠΣ-ΝΒ9


123756/2022

Άρθρο 43 του ν. 4997/2022 - Ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας και ετήσια άδεια – Παροχή διευκρινίσεων. ΑΔΑ:ΩΜΧΨ46ΜΤΛΚ-0Τ3


98672/Σ.30029/2023

Εισφορές ασκούμενων, δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4997/2022. ΑΔΑ:94Ω746ΜΑΠΣ-3Ψ7


Δ.15/Δ’/14831/2024

Απασχόληση εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.