ΕΦΚΑ/Σ50/41/1289961/2019

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4578/2018/Α.22 , 4387/2016 , Φ80000/οικ.63843/1448/2019

Σύνταξη λόγω θανάτου από φυσικές καταστροφές (Ν.4578/2018,άρθρο 22) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 49/2019 ΑΔΑ:ΨΨΞΔ465ΧΠΙ-ΞΩΛ

Σχετικά Έγγραφα

Φ80000/οικ.63843/1448/2019

Γνωστοποίηση διατάξεων άρθρου 22 ν. 4578/2018 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους.(ΑΔΑ:62ΕΤ465Θ1Ω-ΟΧΙ) 


Φ11221/493/5/2018

Σύνταξη λόγω θανάτου ΑΔΑ: Ψ22Δ465Θ1Ω-Υ3Ε


ΤΑΔΚ/30/2016

Σύνταξη Ληξιαρχικής πράξης θανάτου μετά τον ενταφιασμό.Εγκύκλιος 22/2016 (ΑΔΑ:ΩΒΞ1465ΦΘΕ-Ψ7Τ)


ΥΠ.ΕΣ/55699/2018

Γνωστοποίηση ρύθμισης περί απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής δημοτικών τελών για τους υπόχρεους που πλήττονται από φυσικές καταστροφές ΕΓΚ/34/2018


ΕΦΚΑ/Σ50/19/802007/2019

Χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4611/2019 ΑΔΑ: ΩΝ4Α465ΧΠΙ-ΑΜΨ   ΕΓΚ/36/2019


Φ80020/οικ.902/Δ16.20/2019

«Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 5 του ν. 4578/2018 (Α΄ 200)».(ΑΔΑ: 6ΔΨΘ465Θ1Ω-3ΛΘ)


Φ.80000/Δ17/32038/742/2019

Γνωστοποίηση διατάξεων άρθρων 16 και 14 του ν. 4578/2018 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους  ΑΔΑ: 78ΦΣ465Θ1Ω-5ΣΟ


ΙΚΑ/Α02/1102/73/2014

1.Απογραφή των εμμέσων ασφαλισμένων (προστατευομένων μελών) και των δικαιούχων σύνταξης λόγω θανάτου. Επανακαθορισμός/απλοποίηση των διαδικασιών απογραφής και μεταβολής στοιχείων των ασφαλισμένων. 2.Τροποποίηση της διαδικασίας απόδοσης ασφαλιστικής ικανότητας. Δημιουργία Εθνικού Μητρώου Δικαιούχων Περίθαλψης. Κοινοποίηση Υπουργικής Απόφασης.(ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 49) (ΑΔΑ:75ΝΠ4691ΩΓ-ΞΙΝ)


Φ.80020/5241/149/2011

 ΘΕΜΑ:Γνωστοποίηση δημοσίευσης του  ν. 4002/2011/180Α΄/22-8-2011. Σύνταξη λόγω θανάτου στον επιζώντα σύζυγο από  φορείς και τομείς επικουρικής ασφάλισης, οι ασφαλισμένοι των οποίων συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο ή με καθεστώς εξομοιούμενο με αυτό του Δημοσίου

ΕΦΚΑ/Σ50/6/177201/2017

«Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016 περί χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4499/2017.»(ΑΔΑ:ΩΜ2Ε465ΧΠΙ-ΗΔΠ) ΕΓΚ/6/2018