Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4387/2016, 5078/2023

Σύνταξη λόγω θανάτου σε προστατευόμενα δικαιοδόχα τέκνα σύμφωνα με το άρθρο 119 του Ν. 5078/2023. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 24/2024 - ΑΔΑ:ΨΟΣ346ΜΑΠΣ-ΞΟΨ

Κατάσταση τρέχοντος εγγράφου: 1Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

551084/2024

«Σύνταξη λόγω θανάτου σε προστατευόμενα δικαιοδόχα μέλη. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 119 του ν. 5078/2023 με παροχή οδηγιών.ΑΔΑ: Ψ54Ω46ΜΑΠΣ-16Ζ


399743/2024

«Ασφάλιση ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 125 ν. 5078/2023 (ΦΕΚ 211/τ.Α’/20-12-23)» ΑΔΑ:ΨΚ5Ζ46ΜΑΠΣ-9ΔΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 14/2024


16750 Φ80000/2024

Κοινοποίηση διατάξεων άρθρου 119 ν.5078/2023 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του ΑΔΑ:ΨΩΚΠ46ΝΛΔΓ-6ΨΟ


79922/2024

«Προϋποθέσεις αναζήτησης των 100 ημερών ασφάλισης στην τελευταία πενταετία για τη χορήγηση μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, εφόσον δεν συμπληρώνονται κατά τα έτη 2020 ή /και 2021. Κοινοποίηση της διάταξης του άρθ. 121 του ν. 5078/2023, με παροχή οδηγιών.».  ΑΔΑ:ΡΠ4Τ46ΜΑΠΣ-2Σ5 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2/2024


ΕΦΚΑ/Σ50/41/1289961/2019

Σύνταξη λόγω θανάτου από φυσικές καταστροφές (Ν.4578/2018,άρθρο 22) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 49/2019 ΑΔΑ:ΨΨΞΔ465ΧΠΙ-ΞΩΛ


378391/2024

«Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 131 του ν. 5078/2023 (ΦΕΚ Α΄ 211) περί κατάργησης της προθεσμίας υποβολής αίτησης από τα φυσικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ Α΄ 32) για την απαλλαγή τους από την αλληλέγγυα ευθύνη καταβολής ασφαλιστικών οφειλών νομικών προσώπων.» ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13/2024


61423/2024

«Νέο νομικό πλαίσιο για την απασχόληση συνταξιούχων εξ ιδίου δικαιώματος (λόγω γήρατος/αναπηρίας), με την αντικατάσταση του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85). Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 114 του ν. 5078/2023 με παροχή οδηγιών.» ΑΔΑ:9Θ6Η46ΜΑΠΣ-ΧΛ9 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2024

426839/2024: «Συμπλήρωση οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 114 του ν. 5078/2023 περί απασχόλησης συνταξιούχων λόγω γήρατος/αναπηρίας: α) κατάργηση του ελέγχου των αποδοχών/εισοδήματος εργαζόμενων/αυτοαπασχολούμενων συνταξιούχων λόγω αναπηρίας, β) αξιοποίηση του χρόνου εργασίας/αυτοαπασχόλησης

οικ.638395/2024: «Συμπλήρωση οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 114 του ν. 5078/2023 περί απασχόλησης συνταξιούχων σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 7 του Ν. 3717/2008 και του άρθρου 20 του Ν. 3801/2009.»


Φ11221/493/5/2018

Σύνταξη λόγω θανάτου ΑΔΑ: Ψ22Δ465Θ1Ω-Υ3Ε


215620/2024

«Χορήγηση εφάπαξ παροχής σε κληρικούς (άρθρο 122 Ν. 5078/2023 ΦΕΚ 211/τ. Α΄/20- 12-2023)» ΑΔΑ:9ΥΔ846ΜΑΠΣ-ΥΗ0 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 9/2024


Φ.80000/29285/2024

Εφαρμογή του ν. 5078/2023 (ΤΑΠΕΤΕ) ΑΔΑ:Ψ3ΗΘ46ΝΛΔΓ-ΖΑΤ