Σ60/34/337754/2020

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: Φ.80000/οικ.15982/596/2020 , 4670/2020 , 4387/2016

Αναπροσαρμογή των ποσοστών αναπλήρωσης από 1/10/2019 και επανυπολογισμός των συντάξεων. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 52/2020 ΑΔΑ:Ψ09Φ46ΜΑΠΣ-Ο4Λ

Σχετικά Έγγραφα

Φ.80000/οικ.15982/596/2020

Επανυπολογισμός συντάξεων από 01.10.2019 λόγω αύξησης των ποσοστών αναπλήρωσης» ΑΔΑ:ΩΓΜΨ46ΜΤΛΚ-ΛΝ6


65531/2020

Υπαγωγή των υπαλλήλων – λειτουργών του Δημοσίου και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και απεικόνιση της ασφάλισής τους στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ), κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4387/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν από τις διατάξεις του Ν.4670/2020 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10/2020 ΑΔΑ:ΡΨΨΜ465ΧΠΙ-4Τ3


ΕΦΚΑ/Σ60/41/1052229/2019

Ανώτατο ποσό συντάξεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 120 του Ν. 4623/2019 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 44/2019 ΑΔΑ:ΨΦΜΔ465ΧΠΙ-3ΡΦ


87323/2020

Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 28 του Ν.4670/2020  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18/2020 ΑΔΑ:ΡΑΞΙ465ΧΠΙ-6ΡΡ


26083/887/2016

Αναπροσαρμογή κύριων συντάξεων - Προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων.(Συμπληρώθηκε με την Αριθμ. οικ. 52331/1861/2017, ΦΕΚ 2379/Β/12.7.2017)


ΕΦΚΑ/Σ23/7/2020

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν.4387/2016, όπως αντικαταστάθηκανμε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4670/2020 περί διαδοχικής ασφάλισης ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 50/2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ:ΩΑΦΒ46ΜΑΠΣ-2ΜΕ​

Φ1500/Δ17/οικ.48704/1994/2020«Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της υπ’ αριθμ. 50/2020 Εγκυκλίου»  ΑΔΑ:ΩΙ7446ΜΤΛΚ-ΗΔΚ


IKA/ΤΟ1/652/130/2016

Αναπροσαρμογή συντάξεων ETEA σύμφωνα με τον Ν. 4387/16 (ΑΔΑ:ΩΧ234691ΩΓ-ΘΛΕ )


Γ.15 / Γ΄ / οικ.11442/292/2020

Ασφαλιστικές εισφορές κύριας σύνταξης ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοτελώς απασχολούμενων και αγροτών από 1/1/2020 – Γνωστοποίηση των άρθρων 35 και 36 του ν.4670/2020» ΑΔΑ:Ω5ΩΚ46ΜΤΛΚ-9ΧΕ


54834/2020

Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 37 του ν. 4670/2020 σχετικά με την χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές σε είδος από 1/1/2020 και εφεξής ΑΔΑ:ΨΚ38465ΧΠΙ-59Γ


Φ. 40021 /οικ.10597/487/2020

Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 37 του ν.4670/2020 σχετικά με τη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και την χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές σε είδος από 1-1-2020 και εφεξής. ΑΔΑ:ΩΚΠΝ46ΜΤΛΚ-8Ψ5