Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 2004/18
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΑΠΟΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ

ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ.(ΑΠΟΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ)


ΕΕ/ΔΗΜΟΣΙΕΣ-ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
 ΠΗΓΗ :ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 2015


Δ17γ/09/9/ΦΝ 417/2006

ΘΕΜΑ : ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18/ ΕΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ , ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1

Δ17γ/09/9/2006

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18/ΕΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.ΕΓΚ.1


Δ17γ/09/9/ΦΝ 417/2006

Θ Ε Μ Α : ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18/ΕΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1


ΟΟΣΑ/2009

ΟΔΗΓΙΕΣ TOY ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΘΕΥΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ


Δ17γ/06/19/ΦΝ 417/2006

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/17/ΕΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΥΔΑΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4


Δ17γ/06/19/ΦΝ 417/2006

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/17/ΕΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΥΔΑΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -ΕΓΚΥΛΙΟΣ 4


35562/ΕΥΣ 4729/2008

Τροποποίηση − αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 39059/ ΕΥΣ/9047/24.10.2005 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ1539/Β/8.11.2005) με τίτλο «ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΜΜΕ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2000−2006, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 35 ΤΟΥ ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110 Α΄)».

ΕΣ/ΚΛΙΜ.Ζ/313/2017

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ:Με δεδομένα αυτά το Κλιμάκιο δεν διαπιστώνει ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες στη διαδικασία για την αξιοποίηση, με τη διάθεση πλειοψηφικού ποσοστού 67% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ..... ΑΕ, μετά το στάδιο της ανακήρυξης του Προτιμώμενου Επενδυτή και, συνακόλουθα, κρίνει ότι δεν συντρέχει λόγος που να κωλύει την υπογραφή των υποβληθέντων για έλεγχο, με το 32862/27.10.2017 (αριθ. πρωτ. Ε.Σ. 67347/27.10.2017) έγγραφο του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΤΑΙΠΕΔ, σχεδίων της Σύμβασης Αγοράς Μετοχών και της Σύμβασης Μετόχων, αντίγραφα των οποίων, όπως τροποποιήθηκαν κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ανωτέρω, τηρούνται ηλεκτρονικά στο αρχείο του Δικαστηρίου.ΔΕΝ ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.6/294/2018