Φ.044/ΑΣ 760/2007

Τύπος: Έγγραφα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 1497/1984
Περί της αποδοχής από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών εγγράφων κρατών, τα οποία δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση του Ν. 1497/1984 (Σύμβαση της Χάγης).
Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

1047385/542/0006/2006

Περί της αποδοχής από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, εξουσιοδότησης, στην οποία το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος, βεβαιώθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Ν. 1497/1984 (Σύμβαση της Χάγης).

1032348/346/0006Δ/2007

«Περί της υποχρέωσης χορήγησης προξενικής θεώρησης στα έγγραφα Κρατών, που δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση του Ν. 1497/1984 (ΦΕΚ 188/Α΄) «Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων» (Σύμβαση της Χάγης).

ΥΠΕΣ/47302/2008

«Σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 για την κατάργηση της υποχρέωσης επικύρωσης Αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων» και αποστολή κατάστασης Κρατών, τα οποία έχουν προσχωρήσει σε αυτή.«Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης περί καταργήσεως της επικυρώσεως των εγγράφων συνταχθέντων υπό διπλωματικών και προξενικών Πρακτόρων (Λονδίνο, 7/6/1968)» η οποία κυρώθηκε από τη χώρα μας με το ν. 844/1978 και αποστολή πίνακα Κρατών που την έχουν επικυρώσει.

1059356/627/0006Δ/2008

Περί του κύρους των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων, χωρών για τις οποίες η Ελλάδα έχει εκφράσει επιφυλάξεις για την προσχώρησή τους στη Σύμβαση της Χάγης, τα οποία προσκομίζονται σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών

Δ6Δ 1086843 ΕΞ 2012/2012

«Περί της αρμοδιότητας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, για τη χορήγηση
επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης (apostille) σε έγγραφα, που εκδίδουν οι Υπηρεσίες του
Υπουργείου Οικονομικών».

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ της υπ' αριθμ. Δ6Δ 1086800 ΕΞ2012/2012 με τίτλο «Αποστολή επικαιροποιημένης κατάστασης με τα κράτη που έχουν προσχωρήσει στη
Σύμβαση της Χάγης».

ΥΠΕΣ/3586/2010

«Σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 περί κατάργησης της επικύρωσης αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων» - αναθεώρηση αναγραφομένων στοιχείων των εντύπων υποβολής εγγράφων για την προώθηση τους στις αρμόδιες υπηρεσίες για την Επισημείωση (Apostille) - οδηγίες για την Σφραγίδα της Χάγης όσον αφορά τη συμπλήρωση από τα Κ.Ε.Π. των στοιχείων των αρμοδίων υπηρεσιών για την Επισημείωση (Apostille) στα έντυπα υποβολής εγγράφων για την προώθηση τους σε αυτές

Ν.1497/1984

Κύρωση Σύμβασης του καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων (σύμβαση Χάγης)


35593/2017

Παροχή πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο προσκόμισης εγγράφων που αφορούν στη φορολογική κατοικία που έχουν εκδοθεί από Φορολογικές Υπηρεσίες Κρατών που έχουν επικυρώσει τη «Σύμβαση που απαλλάσσει από την επικύρωση ορισμένες πράξεις και έγγραφα ν. 4231/2014» .


ΥΠΕΣ/56493/2010

«Σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 περί κατάργησης της επικύρωσης αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων» - Συμπλήρωση εντύπου αίτησης πολιτών προς τις δημόσιες υπηρεσίες

Δ. ΟΡΓ. Δ 1172275/2017

Περί του τρόπου προσκόμισης στις Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) των εγγράφων, τα οποία αφορούν στη φορολογική κατοικία ή στη διαμονή φυσικών προσώπων και έχουν εκδοθεί από Φορολογικές Υπηρεσίες Κρατών που έχουν επικυρώσει τη «Σύμβαση που απαλλάσσει από την επικύρωση ορισμένες πράξεις και έγγραφα» (κυρωτικός ν. 4231/2014 - Α’ 19).