Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3846/2010 , 4622/2019
ΦΕΚ: 5747/Β/09.11.2022

Εφαρμογή των διατάξεων της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3846/2010 (Α’ 66), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του ν. 4808/2021 (Α’ 101) περί παροχής εξ αποστάσεως εργασίας με τηλεργασία μετά από αίτηση του εργαζομένου.

105583/2022-ΦΕΚ:5747/Β/09.11.2022:Άρθρο 6:Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1.1.2023.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

οικ. 98490/2021

Καθορισμός του ελάχιστου κόστους της παρ. 4 του αρθρ. 67 του ν. 4808/2021 (Α’ 101) για την τηλεργασία.


Ε.2149/2021

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 67,129, 146, 147, 148, 149, 151 & 158 ν.4808/2021 (Α' 101/19-6-2021) ΑΔΑ:ΩΤΧ646ΜΠ3Ζ-6Τ7


60770/οικ.Φ.109.1/2014

Σύσταση Γραφείου Aποθηκών στη Διεύθυνση Οικονομικών του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος.

Καταργήθηκε με το Π.Δ. 62/2019- ΦΕΚ: 101/Α/18.6.2019

-Π.Δ. 62/2019- ΦΕΚ: 101/Α/18.6.2019: «Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει σε τρεις (03) μήνες από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»


4144/0092/2016

Μετατροπή του ασφαλιστικού - στατιστικού ισοδυνάμου της παρ. 1 του άρθρου 18 του N. 3865/2010 σε συντάξιμα έτη - αναθεώρηση πινάκων του άρθρου 14 του N. 2592/1998.

Καταργείαται με την παρ. 2 του άρθρου 145 του Ν.4808/2021, ΦΕΚ: 101/Α/19.06.2021


Π.Δ. 79/2011

Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Επιτελικής Μονάδας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Καταργήθηκε με το Π.Δ. 62/2019- ΦΕΚ: 101/Α/18.6.2019

-Π.Δ. 62/2019- ΦΕΚ: 101/Α/18.6.2019: «Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει σε τρεις (03) μήνες από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.» 


29311/οικ/Φ.109.1/2014

Σύσταση Γραφείου Προμηθειών μέσω Ειδικών Διαγωνιστικών Διαδικασιών στη Διεύθυνση Οικονομικών του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος.

Καταργήθηκε με το Π.Δ. 62/2019- ΦΕΚ: 101/Α/18.6.2019

-Π.Δ. 62/2019- ΦΕΚ: 101/Α/18.6.2019: «Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει σε τρεις (03) μήνες από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.» 


47972/2021

Xορήγηση αδειών Μέρους ΙΙΙ, άρθρα 24-54 του ν. 4808/2021 (Α΄101) για την προστασία της οικογένειας. ΑΔΑ: 6ΟΝΤ46ΜΤΛΚ-ΗΣΗ


33003/οικ.Φ.109.1/2015

Σύσταση Γραφείου Προελέγχου Δαπανών Εμπορικών Συναλλαγών στην Διεύθυνση Οικονομικών του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος.

καταργήθηκε με το Π.Δ. 62/2019- ΦΕΚ: 101/Α/18.6.2019

-Π.Δ. 62/2019- ΦΕΚ: 101/Α/18.6.2019: «Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει σε τρεις (03) μήνες από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»


Ε.2128/2021

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 152, 153, 154, 155 και 157 του ν. 4808/2021 (Α’ 101/19-6-2021). ΑΔΑ:ΨΘ8Λ46ΜΠ3Ζ-Θ7Π


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/181/οικ.17714/2021

Διατάξεις του ν.4808/2021 (Α’ 101) σχετικά με το δικαίωμα της απεργίας - Γνωστοποίηση εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  ΑΔΑ: 6Η1746ΜΤΛ6-ΑΜ2