Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 2336/1995 , Π.Δ.80/2022

«Ασφαλιστικές εισφορές επί των διατακτικών σίτισης – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 145 του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου». ΑΔΑ:Ψ62846ΜΑΠΣ-Θ97

Σχετικά Έγγραφα

Π.Δ.80/2022

Κώδικας Ατομικού Εργατικού Δικαίου


Φ10042/57802/1618/2019

Σχετικά με τις ασφαλιστικές κρατήσεις επί της προσωπικής διαφοράς του αρ. 27 παρ.1 του ν. 4354/2015, των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου.(ΑΔΑ: Ω2Ρ5465Θ1Ω-Γ01) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


Φ80000/οικ.40461/1743/2017

«Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 36 παρ. 1 και 2 του ν. 4387/2016, ως προς τις ασφαλιστικές εισφορές των εκπαιδευτών που απασχολούνται στους φορείς του αρ. 31 του ν. 4186/2013.»(ΑΔΑ:ΩΠ25465Θ1Ω-Κ6Τ)


Γ.15 / Γ΄ / οικ.11442/292/2020

Ασφαλιστικές εισφορές κύριας σύνταξης ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοτελώς απασχολούμενων και αγροτών από 1/1/2020 – Γνωστοποίηση των άρθρων 35 και 36 του ν.4670/2020» ΑΔΑ:Ω5ΩΚ46ΜΤΛΚ-9ΧΕ


Δ.15/Δ΄/11183/286/2019

Ασφαλιστικές εισφορές απασχολούμενων συνταξιούχων και μητέρων που υπάγονται στις ρυθμίσεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν.4387/2016.(ΑΔΑ:6Δ70465Θ1Ω-Ν5Δ )


Φ10042/οικ.14386/342/2020

Σχετικά με τις ασφαλιστικές εισφορές επί του ποσού της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης του αρ. 4 της ΠΝΠ 75/30-03-2020»


ΝΣΚ/225/2018

Επίσχεση εργασίας – Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος – Καταβολή μισθοδοσίας – Ασφαλιστικές εισφορές – Αρμοδιότητες ΝΣΚ.Η άσκηση επίσχεσης εργασίας από υπάλληλο ΙΔΟΧ, δύναται, υπό προϋποθέσεις, να κριθεί από την Υπηρεσία ως καταχρηστική, ώστε να μην οφείλονται αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές του σχετικού διαστήματος.


Δ.15/Δ΄ /619/15/2018

Ασφαλιστικές εισφορές μελών εταιρειών ή/και διαχειριστών.(ΑΔΑ:ΩΨΩΘ465Θ1Ω-ΠΗΝ)


Δ.15/Δ΄/27715/722/2018

«Ασφαλιστικές εισφορές Κλάδου Μονοσυνταξιούχων του πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΑΥ».(ΑΔΑ:9ΨΩ9465Θ1Ω-Ε2Η)


81464/2020

Ασφαλιστικές κρατήσεις επί της προσωπικής διαφοράς του άρθρου 27 παρ.1 του Ν.4354/2015.