Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 129/2534/2010
ΦΕΚ: 2708/Β/11.11.2011
Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 129/2534/04-2-2010 (ΦΕΚ 108/Β) για τον καθορισμό δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού κρατικών αυτοκινήτων.
Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

5122/2020

Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 129/2534/2010 (ΦΕΚ 108 Β΄) με θέμα «Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού κρατικών αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα κρατικά αυτοκίνητα». 


ΥΠΕΣ/105/1522/2011

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 129/2534/2010 (ΦΕΚ 108 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα Κρατικά Αυτοκίνητα». 

129/2534/2010

Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα Κρατικά Αυτοκίνητα.


ΝΣΚ/359/2010

Περιστολή δημόσιων δαπανών – Ισχύς υπουργικών αποφάσεων μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ.129/2534/4-2-2010 ΚΥΑ, περί μείωσης κατά 30% των ανωτάτων επιτρεπόμενων ορίων κατανάλωσης καυσίμων των υπηρεσιακών αυτοκινήτων.Μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ.129/2534/4-2-2010 κοινής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργού Οικονομικών: 1. Εξακολουθούν να ισχύουν οι εξαιρέσεις από τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια κατανάλωσης καυσίμων των υπηρεσιακών αυτοκινήτων που θεσπίστηκαν με την υπ’ αριθμ.1450/550/3-3-1982 απόφαση του (τέως) Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, την υπ’ αριθμ. 1043/4523/31-5-1996 απόφαση του (τέως) Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και το άρθρο 26 του Ν 3320/2005. 2. Μειώνονται κατά 30% τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια κατανάλωσης καυσίμων των υπηρεσιακών αυτοκινήτων σε σχέση με εκείνα που θεσπίστηκαν με την υπ’ αριθμ.1450/550/3-3-1982 απόφαση του (τέως) Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, την υπ’ αριθμ.1043/4523/31-5-1996 απόφαση του (τέως) Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και την υπ’ αριθμ.1273/15994/30-7-2001 απόφαση των (τέως) Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών.(η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης βάσει του αριθ. Πρτ. Οικ. 1383/21611/19-09-2012 εγγράφου της Δ/νσης Κρατικών Αυτοκινήτων & Επικοινωνιών ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ.)


Πρωτ. 19167 Διεκπ. 11023/2019

Περί δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής «Για τον καθορισμό του ανώτατου κυβισμού και μισθώματος, καθώς και των επιτρεπόμενων τύπων αυτοκινήτων της μακροχρόνιας μίσθωσης βουλευτικών οχημάτων (leasing) για το διάστημα από 1.2.2020 έως 31.1.2024».


8109/2011

Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη μείωση του ανώτατου κυβισμού και του ανώτατου μισθώματος των αυτοκινήτων που παραχωρούνται στους Βουλευτές για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η βουλευτική τους ιδιότητα.


EλΣυν.Τμ.7(ΚΠΕ)341/2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΑΓΟΡΕΣ:Νόμιμη η πληρωμή για την προμήθεια δύο (2) δικύκλων μοτοσυκλετών τύπου σκούτερ για τις ανάγκες των διοικητικών υπηρεσιών Δήμου, καθόσον πληρούνται οι προδιαγραφές, ως προς τον κυβισμό των μοτοσυκλετών, που τίθενται με το άρθρο 5 της Κ.Υ.Α. 129/2534/ 20.1.2010 (ΦΕΚ Β΄108/2010).


ΥΠΔΜΗΔ/233/2013

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία εξέτασης και ικανοποίησης αιτημάτων, που αφορούν σε αυτοκίνητα, των υπηρεσιών του Δημοσίου προς τη Διεύθυνση Κρατικών Αυτοκινήτων και Επικοινωνιών».

ΥΠΕΣ/473/6780/2011

Θέμα:«Αντικατάσταση κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας υπηρεσιακών αυτοκινήτων των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Δήμων και Γενικών Γραμματειών Περιφερειών, των οποίων τα αυτοκίνητα περιέρχονται στην κυριότητα των νέων Περιφερειών, των Δήμων και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων όλης της χώρας».

543/5543/2000

Χρήση ,κυκλοφορία και άλλα θέματα σχετικά με τα αυτοκίνητα-οχήματα των Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα.(ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ η αριθμ. 543/5543/2000 (ΦΕΚ 376/Β΄) κοινή απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθμ. 298/6466/2003 (ΦΕΚ 434/Β΄), 35/508/2006 (ΦΕΚ 221/Β΄) και 812/18504/2007 (ΦΕΚ 1339/Β΄) όμοιες με την Αριθμ. 129/2534 ΦΕΚ B 108/4.2.2010 )